(StudentTorget.no):

Sammenlignet med andre land i OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development), er det liten økonomisk gevinst av å velge høyere utdanning i Norge.
 
Det kommer frem av indikatorrapporten «Education at a Glance», som sammenligner de 34 OECD-landenes bruk av ressurser, deltagelse og resultater i utdanning.
 
 
 

Høy lønn fra videregående opplæring

Mens høyere utdanning gir høy avkastning i lønn blant de fleste OECD-land, er gevinsten i Norge relativt lav i forhold. Dette kommer av at de tradisjonelle yrkesfagene fra videregående skole har et relativt høyt inntektsnivå, samtidig som at for få nordmenn velger å studere realfag og tekniske fag etter videregående skole.
 
I tillegg er det relativt små lønnsforskjeller i Norge, som gjør at det blir mindre spredning i lønnsinntekten mellom de med høyt og lavt utdanningsnivå. 
 
 Om rapporten og OECD:

Årlig indikatorrapport fra OEDC for utdanningssektoren.

Sammenligner de 34 OECD-landenes bruk av ressurser, deltakelse og resultat i utdanning.

OECD består av 34 land som kjennetegnes av høyt inntektsnivå og velutviklet markedsøkonomi. Norge har vært medlem siden oppstarten i 1961.

Ler mer om rapoorten her.

 
 
 
 

Flest sysselsatte, men få kvinner i fulltidsjobb

Norge er derimot det landet i OECD med høyest sysselsetting blant de med høyere utdanning i aldersgruppen 25-64 år. Med over 90 prosent sysselsetting. Dette gjenspeiler seg i arbeidsledighetstallene, hvor bare 1,6 prosent av de med høyere utdanning står uten arbeid.
 
Blant gruppen med kun videregående opplæring, er 81 prosent sysselsatt, mens 65 prosent av de med bare grunnskole er i arbeid.
 
Den høye sysselsettingen i landet gjelder ikke den kvinnelige delen av befolkningen. Bare 39 prosent av yrkesaktive kvinner i aldersgruppen 25-64 år er i fulltidsjobb. Bare i Nederland er prosentandelen lavere enn i Norge.
 
 

Klikk her for å se alle studier i Norge og utlandet