(StudentTorget.no):

I Norge er det 26 studier som gjennomgår en skikkethetsvurdering (liste nederst i saken). Blir du betegnet som uskikket til å jobbe innenfor ett av disse yrkene, kan høyskolen eller universitetet utestenge deg fra utdanningen.
 
Du kan bli erklært uskikket hvis du har psykiske problemer, rusproblemer, kommunikasjonsvansker eller manglende empati, da dette kan medføre risiko for pasienter eller andre man møter innenfor disse yrkene. Sykepleier-, lærer- og politiyrket er bare noen av studiene som går inn under disse kravene.
 
Nå viser det seg derimot at siden 2007, hvor om lag 100 000 studenter har studert fag som går igjennom en skikkethetsvurdering, har det bare vært 19 tilfeller på landsbasis hvor studenter har blitt utestengt, rapporterer Aftenposten.
 
 
 

Kan forhindre feilbehandling  

Anne-Grethe Naustdal i Nasjonalt arbeidsutvalg for skikkethetsvurdering, mener det foregår en underrapportering blant nemndene og utdanningsinstitusjonene i Norge, som kan føre til farlige situasjoner når studenten kommer ut i arbeidslivet.
 
- En lærer som ikke fungerer, kan ødelegge for store grupper i lang tid. Tenk deg at du får en sykepleier hjem til deg, som får tilgang til alle verdiene dine. Sykepleieren må være tilliten verdig, sier Naustdal til Aftenposten.
 
Naustdal forteller om et eksempel hvor en nyutdannet sykepleier feilmedisinerte en pasient, hvorav pasienten døde. I ettertid kom det fram at sykepleieren hadde brukt seks år på å fullføre utdanningen, hadde dårlige karakterer og brukt flere forsøk på å fullføre praksisperioden.
 
- Jeg tror vi kunne forhindret en del av de uønskede hendelsene i helse- og sosialsektoren hvis institusjonene tok skikkethetsarbeidet mer på alvor, forteller hun til Aftenposten.
 
 

 

Underrapportering blant institusjonene

Blant landets fire største universiteter har det vært få saker som har blitt rapportert inn til skikkethetsnemnda. Tall fra Database for statistikk om høgre utdanning (DHB) viser at Universitetet i Bergen(UiB) ikke har behandlet én eneste tvilsmelding eller sak i skikkethetsnemnda de siste syv årene - Selv om UiB har stor gjennomstrømning på legeutdanningen. 
 
I motsetning hadde høgskolen i Sør-Trøndelag hele 95 tvilsmeldinger til behandling i løpet av samme tid. Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) er én av institusjonene med flest utdanninger på skikkethetslisten, og hadde i fjor 32 tvilsmeldinger til behandling.
 
Nasjonalt ble det rapportert inn 85 tvilsmeldinger i løpet av hele 2013 blant alle landets høyskoler og universiteter, mot 75 tilfeller i 2012. Av disse havnet tre av sakene i fjor inn til skikkethetsnemnda, og i bare ett av tilfellene ble studenten erklært uskikket og deretter utestengt. 
 

Klikk her for å se alle studier i Norge og utlandet

 
 

Byråkrati står i veien

Både lærere og medstudenter kan melde inn tvilsmeldinger om studenter de mener ikke er skikket til studiet. Men de kan ikke varsle det inn anonymt. I tillegg må institusjonen selv dekke advokatutgifter og saksomkostninger på vegne av studenten det gjelder – utgifter som fort kan ende opp i over 100 000 kroner hvis det går til retten.

Suzanne Helen Nordgård er fagpolitisk ansvarlig for studentene ved HiOA, og ønsker et bedre vern om studenter og ansatte som vil melde inn en tvilsmelding.
 
- Det skal selvsagt ikke være bare enkelt å sende inn tvilsmelding, men jeg tror dagens løsning gjør at studenter kvier seg for å si fra. Jeg tror også det vil hjelpe hvis man hadde et Studentombud på plass. På arbeidsplasser har man jo et vern i form av verneombud og lignende som kan hjelpe ansatte hvis de melder kolleger som uegnet, sier Nordgård til Khrono.
 
Studenter som blir mistenkt som uskikket, men som avbryter studiet på eget initiativ før institusjonen legger ned et vedtak om utestengning, havner heller ikke i skikkethetsregisteret. Studenten kan dermed søke seg til andre høyskoler og universiteter i landet, uten at institusjonen vil få informasjon om at det har vært tvilsmeldinger om den aktuelle studenten.
 
- Det er klart folk kan forbedre seg, og man bør jo få en ny sjanse. Samtidig er det et stort dilemma at studenter som åpenbart ikke er skikket kan forsøke seg på samme utdanning på andre skoler etter å ha blitt geleidet ut døra på en annen skole, forklarer hun til Khrono.
 
 
 
Ifølge forskrift 7. oktober 2005 nr. 1109 om hvilke utdanninger som skal omfattes av skikkethetsvurdering etter lov om universiteter og høyskoler § 4-10, skal skikkethetsvurdering foregå ved følgende utdanninger:
 
1. førskolelærerutdanning,
2. allmennlærerutdanning,
3. faglærerutdanning,
4. yrkesfaglærerutdanning,
5. praktisk-pedagogisk utdanning,
6. audiograf (audiolog),
7. barnevernspedagog,
8. bioingeniør,
9. ergoterapeut,
10. farmasøyt (inkludert reseptar),
11. fysioterapeut,
12. jordmor,
13. klinisk ernæringsfysiolog,
14. lege,
15. optiker,
16. ortopediingeniør,
17. psykolog,
18. radiograf,
19. sosionom,
20. sykepleier,
21. tannlege,
22. tannpleier,
23. tanntekniker,
24. vernepleier,
25. grunnskolelærerutdanningene,
26. barnehagelærerutdanning.
 
Kilde: Lovdata
 

Klikk her for å se alle traineprogrammer i Norge