B are tanken på antall sider, som skal leses, og oppgaver, som skal skrives, kan gjøre at høyere utdanning nærmest virker uoverkommelig, dersom man har dysleksi.

Men statistikken viser, derimot, at antallet dyslektikere i høyere utdanning øker – og de presterer i tillegg bra, viser en undersøkelse foretatt av Malmö høgskole.

Jeg treffer hundretalls studenter med dysleksi, i starten av hvert semester, og det er veldig få som kommer tilbake på grunn av at det ikke fungerer underveis i semesteret, sier dysleksipedagog Elisabeth Åman ved Stockholms universitet til allastudier.se. 

Om lag 5 til 10 prosent av den norske befolkningen har lese- og skrivevansker.

Forskning viser også at rundt 45 prosent av studenter med lese- og skrivevansker, ikke er klar over at de har det, når de begynner på universitet eller høyskole.

 

Hva er dysleksi?

 

Dysleksi er en spesiell form for lese- og skrivevanske. Ordet kommer fra DYS og LEKSIA, som direkte oversatt betyr "vansker med ord".

Lese- og skrivevansker kan ha mange årsaker, som blant annet konsentrasjonsvansker, manglende språkopplæring, problemer i oppvekst, eller generelle lærevansker.

Dysleksi er det vi kaller spesifikke lese- og skrivevansker. Da utelukker man at lese- og skrivevanskene skyldes noe av dette.

(Kilde: Dysleksiforbundet)

 

Slik får du hjelp

I dag, finnes det mange hjelpemidler ved høgskoler og universiteter, som gjør at dyslektikere kan finne en effektiv studieteknikk.

Dysleksipedagoger eller rådgivere finnes på alle høyere utdanningsinstitusjoner, for å gi studenter den hjelpen de trenger for å mestre studiene.

Studiesteder er forpliktet til å legge til rette for studenter med særlige behov, ifølge Universitets- og Høgskoleloven §4-3. Det varierer imidlertid, hva hvert enkelt studiested legger i dette.

Har du lese- og skrivevansker, og behov for individuell tilrettelegging, bør du ta kontakt med ditt fakultet så tidlig som mulig i semesteret. Der kan du blant annet søke om tilrettelagt eksamen, eller få veiledning om hva som finnes av tekniske hjelpemidler.

Hos Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek (NLB), kan du låne litteratur produsert som lydbøker (innlest/syntetisk tale) og elektroniske bøker.

For å få tilgang til å låne, må du ha dokumentasjon på at du har dysleksi fra en fagperson som lege, sykepleier, synspedagog, spesialpedagog, ergoterapeut, logoped eller synskontakt, skriver Universitetet i Oslo på sine nettsider.

Dette kan du få hjelp med, ved Universitetet i Oslo:


 • En-til-en samtale

 • Rådgivning i forbindelse med tilrettelagt eksamen

 • Hjelp til opplæring i teknologiske hjelpemidler

 • Veiledning om muligheter for lydbøker

 • Utlån av hjelpemidler

 

Ta kontakt med skolens rådgivningstjeneste, eller studieveiledere ved ditt fakultet, for å få informasjon om hvilke tilbud som finnes på ditt lærested.

Det er vanlig med søknadsfrister for å få innvilget tilrettelagt eksamen, så henvend deg så tidlig som mulig etter semesterstart.

 

Ekstra studiestøtte

Studenter med nedsatt funksjonsevne har egne ordninger hos Lånekassen.

I tillegg til basisstøtten, kan du få følgende:

 • Et ekstra stipend per måned, hvis du ikke kan jobbe ved siden av utdanningen, på grunn av den nedsatte funksjonsevnen eller funksjonshemmingen.
  Stipendet blir behovsprøvd mot inntekt, trygdeytelser og formue, når likningen, for det året du har fått støtten, er klar.

 • Støtte i to ekstra måneder, dersom du ikke kan jobbe i sommerferien. Støtten er behovsprøvd mot inntekt, trygdeytelser og formue.

 • Stipend, hvis du blir forsinket. Lånekassen gir støtte til forsinkelse i utdanningen inntil 60 studiepoeng/ett undervisningsår.
  Er du mer forsinket, fordi læringsmiljøet eller studiesituasjonen ved lærestedet ditt ikke var tilpasset funksjonsevnen din, kan du få likevel få støtte. Da blir hele basisstøtten gitt som stipend. Det er en forutsetning at du ikke samtidig får trygd som er ment å dekke livsoppholdet. Stipendet er ikke behovsprøvd.

 

Tilrettelagt eksamen

Studenter har også rett på tilrettelagt eksamen, slik som prøvene på skolen.

Her er et par eksempler på tilrettelegging:

 • Stavekontroll, som f.eks. Lingdys, TextPilot og CD-ord. Det er viktig at du får bruke en stavekontroll du er kjent med.

 • Talesyntese, eller en person som leser opp oppgavetekst og/eller det du har skrevet.

 • Opp til 1 time ekstra, og eventuelt mulighet til å ta eksamen på et eget rom.

 • Muntlig eksamen, eller kombinert muntlig og skriftlig. Husk at dette må søkes om i forkant av eksamen.

 • Husk: Du kan ikke bruke hjelpemidler, hvis de gir deg en urettferdig fordel. For eksempel, kan du ikke bruke stavekontroll, hvis du blir testet i rettskriving.

(Kilde: Dysleksiforbundet)

For mer informasjon om rettigheter for studenter med dysleksi og hvordan dokumentere dette, les denne saken