(StudentTorget.no): 

A

AIESEC: Verdens største studentdrevne organisasjon som driver lederutvikling for studenter gjennom internship, ledererfaring i egen bedrift og globale opplæringsprogrammer. AIESEC tilbyr internship innen hovedområdene økonomi, IT, teknologi og utdanning og er til stede i mer enn 100 land.

Alumni: Foreninger for tidligere studenter. Alumni er utbredt i utlandet og på vei til Norge nå.

ANSA: Utenlandsstudentenes egen fagforening med representanter i ulike land der det finnes mange norske studenter. ANSA kan gi veiledning til studenter om hvilke studiemuligheter som finnes i utlandet og setter også norske utenlandsstudenter i kontakt med hverandre.

Bachelorgrad: Bachelorgrad er en treårig utdannelse innenfor et spesielt fagområde og kan studeres på både høyskoler og universiteter. En bachelorgrad kvalifiserer deg til videre masterstudier.

Basisstøtte: Fast lånebeløp som alle under høyere utdanning mottar.

Bilaterale avtaler: Utvekslingsavtaler med land utenfor Norden og Europa.

Bokstavkarakterer: Ble innført med kvalitetsreformen i 2003 og gis fra A-F hvor A er beste karakter og F er strykkarakter. 

CAMPUS

Bonuspoeng: Ved fullførte studieretninger innen dans, drama og musikk får man to bonuspoeng til allmennlærerutdanning, faglærerutdanning, førskoleutdanning og andre lignende studier.


Borteboerstipend: Ekstra penger du får hvis du har en annen adresse enn dine foreldre mens du er under utdanning.

C

Campus: Området som tilhører universitetet eller høyskolen der det ofte finnes grøntområder, kafeer og kantine. Norges største studentmagasin heter også Campus.

D

Dekan: Leder for et fakultet ved høyskoler og universiteter. Velges av fakultetsstyre og sitter i tre år om gangen.

Dosent: En dosent er den tidligere betegnelsen på professor og er den høyeste lærerstillingen ved et universitet eller høyskole. Tittelen brukes fremdeles i dag ved regionale høyskoler.

Klikk her for å se alle studier i Norge og utlandet

E

ECTS: European Credit Transfer and Accumulation System som er studiepoeng i det nye internasjonale poengsystemet som ble innført med kvalitetsreformen i Norge i 2003. Det nye systemet har gjort det enklere for studenter å studere i utlandet da poeng kan overføres mellom utdanningsinstitusjoner i ulike studieland.

Enkeltemne: Noen fag kan tas som enkeltemne ved universitet eller høyskole og inngår ikke nødvendigvis i et etablert studieprogram som bachelor eller master. Du kan i noen tilfeller overføre enkeltemner til å inngå i en grad hvis emnet er relevant. 


Erasmus: Utvekslingsprogram med land innenfor EU.

Etterutdanning: Emner som gir vedlikehold og oppdatering på kompetanse innenfor et område eller stilling. Etterutdanning er ofte korte kurs som ikke gir formell eksamen eller studiepoeng og inngår ikke i et gradssystem.

Examen facultatum (ex.fac.): Emne innen valgt fagretning som inngår med examen philosophicum i de aller fleste universitetsstudier. Examen facultatum gir sammen med examen philosophicum 20 studiepoeng.

FADDERUKE 

Examen philosophicum (ex.phil.): Emne innen filosofi og idehistorie som inngår med examen facultatum i de aller fleste universitetsstudier. Examen philosophicum gir sammen med examen facultatum 20 studiepoeng. 

F

Fadderordning: En sosial ordning som gjør det første møtet med et universitet eller høyskole og studenttilværelsen litt enklere. Fadderne hjelper de nye studentene i sin faddergruppe med å bli kjent på campus og med andre studenter.

Fakultet: Faglig og administrativ hovedavdeling ved et universitet. Omfatter studenter og ansatte i en gruppe som hører faglig sammen, for eksempel samfunnsvitenskapelig fakultet.


Folkehøgskole: Folkehøgskole er gjerne et ettårig program hvor man kan spesialisere seg innen ulike områder og linjer før man tar fatt på formell utdannelse. Mange bruker friåret sitt til å gå på folkehøgskole for å få ny erfaring eller innsyn innen enkelte fagområder som f.eks. drama, musikk, miljøvern eller bibelkunnskap. De norske folkehøgskolene deles inn i to generelle typer; kristne og frilynte. Et år på folkehøgskole gir tre konkurransepoeng hvis man kan vise til minst 90 prosent oppmøte. Fokehøgskole er et nordisk fenomen og finnes i Norge, Sverige og Danmark.

Fordypningspoeng: Ekstrapoeng som gis ved videregående utdannelse for fag som er tatt over to år. Det gis opptil fire fordypningspoeng.

Forsørgerstipend: Hvis man forsørger barn mens man studerer og har minst 40 prosent samvær med barnet kan man søke om forsørgerstipend.

Fødselsstipend: Enkelte har krav på fødselsstipend. Ta kontakt med Lånekassen eller utdanningsinstitusjonen for informasjon om ordningen.

Frivillig arbeid: Frivillig arbeid er en fin måte å skaffe seg internasjonal erfaring på, å bli kjent med en kultur og få muligheten til å hjelpe andre. Foruten dette er det en mulighet til å skille seg positivt ut i søknadsbunken når man er jobbsøkende.

Førsteamanuensis: Tittel på mellomstilling ved universitet eller høyskole for personer med doktorgrad eller lignende stillinger.

G

Generell studiekompetanse: Det formelle opptakskravet til høyere utdanning.

H

Høgskole: Utdanningsinstitusjon som tilbyr yrkesrettede utdanninger. Høgskoler tilbyr som oftest kun utdanning på lavere grads nivå og er mer yrkesrettet enn et universitet.

I

IAESTE: Frivillig studentorganisasjon med 85 medlemsland som utveksler studenter til næringslivet, særlig til sommerjobber.

Inntektsgrense: En fastsatt inntektsgrense for hvor mye du har lov til å tjene for å ha rett til stipend. I Norge er inntektsgrensen i 2014 på 157 265 kroner. 

Internship: Praksisordning der man jobber i en bedrift i alt fra 1-12 måneder. I store deler av Europa inngår et internship i en bedrift som en del av høyere utdanning, men mange velger også å bruke sommeren på å tilegne seg nye erfaringer. Internship ordninger er ment for å styrke relasjonene mellom fagmiljøer ved universiteter og arbeidslivet.


J

Jobb: Siden støtten fra Lånekassen ikke dekker stort mer enn husleien, vil det lønne seg å ha en deltidsjobb ved siden av studiet. Selv om det strengt tatt er gøyere å ha fri, vil du i lengden trives bedre når du har råd til maten du trenger, klærne du ønsker deg og festene du vil være med på. 

K

Kandidatsstudium: Toårig fulltidsstudium ved høgskole som gir tittelen høgskolekandidat.

Karriereveiledning: Hvis man lurer på hva man ønsker å studere eller hva man vil bruke utdanningen sin til er det lurt å gå til karriereveiledning. Karriereveiledning tilbys ved alle høgskoler og universiteter eller gjennom studentsamskipnaden.

Kjønnspoeng: Kvinnelige søkere får to kjønnspoeng for utvalgte studier innen realfag og tekniske fag. Mannlige søkere får to kjønnspoeng for studier ved Norges Veterinærhøyskole.

Kollektiv: Vanlig bosituasjon for studenter hvor man går mange sammen, ofte folk som ikke kjenner hverandre fra før, og leier en stor leilighet eller et hus hvor man bor sammen og deler på fellesrom som stue, bad og kjøkken.


Kollokviegruppe: Samarbeidsgruppe med studenter hvor man går igjennom pensum og oppgaver sammen.

Konting (kontinuasjonseksamen): Ny eksamen i et emne dersom du ikke kunne møte, hvis du strøk og også ved enkelte tilfeller hvis du fikk en dårlig karakter. Da utsettes gjerne eksamen til neste semester.

Kopiavgift: Avgift som studenten betaler hvert semester for papirark og kopier de får fra studiestedet.

Kvalitetsreformen: Med kvalitetsreformen i 2003 gikk man bort fra tidligere begreper som cand. mag og hovedfag til grader og karaktersystem på linje med andre europeiske land. Det ble flere studietilbud, lengre studieår og også bedre muligheter til å studere i utlandet.

L

Legat: Du kan søke om ekstra støtte via legater eller stipender som blir tildelt på grunnlag av ulike grunner som f.eks. sosial klasse, studiested eller livssituasjon. Beløpet varierer fra 500 til titusener avhengig av stipendet.

Lærlingplass: En lærlingplass er plass for en lærling innenfor en bedrift hvor du skal få en bestemt opplæring innenfor et spesielt område. Etter endt lærlingtid avlegger du en fagprøve og mottar ditt svennebrev.


Lånekassen: Offentlig låneinstitusjon der du søker om studielån og stipend for offentlig godkjente utdanningssteder i Norge og i utlandet.

M

Mastergrad: Mastergradsstudium bygger på en treårig bachelorgrad og er en toårig spesialisering og faglig fordypning utover bachelorgraden. En mastergrad inneholder blant annet en individuell forskningsbasert masteroppgave.

N

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen, NOKUT: NOKUT har som oppgave å sikre kvaliteten på høyere utdanning. NOKUT kan kontaktes for å få godkjenning av utenlandsstudier.

NIFU: Uavhengig, samfunnsvitenskapelig forskningsinstitutt. Forskningsområdene omfatter alle kunnskapsrelaterte områder fra grunnskoleopplæringer, til høyere utdanning og forskning til kompetanseutvikling innenfor næringslivet.

Nordplus: Utvekslingsprogram for Norden.

Normert studietid: Den fastsatte tiden for å fullføre et studium. For eksempel er normert studietid for bachelorgrad tre år.

O

Omgjøring av lån: Etter fullført og bestått utdanning kan du omgjøre deler av lånet ditt til stipend.

Ordinær kvote: Gjelder for søkere med ordinært vitnemål som ønsker å få tilleggspoeng og bonuspoeng, for eksempel forbedrede karakterer, medberegnet ved opptak til utdanningsinstitusjoner.

P

Personlighetstest: Tester som gir selvinnsikt kan ofte fungere som en pekepinn med tanke på hva slags yrke/utdanning som personligheten din passer til. Slike tester brukes også ofte i forbindelse med jobbintervjuet for å lære mer om deg som person. Derfor kan det være lurt å ha testet det ut på egenhånd først slik at du er mer forberedt i en jobbsøkersituasjon.

Ph. D: En Ph. D grad kan oppnås ved universiteter og høgskoler og er et meget spesialisert og forskningsbasert studium som bygger videre på en mastergrad. Doktorgradsstudium er som oftest et treårig program hvor kandidaten får subsidier og støtte til å bedrive egen forskning.

Praksisopphold: Praksisordning der man jobber i en bedrift i alt fra 1-12 måneder. I store deler av Europa inngår et praksisopphold i en bedrift som en del av høyere utdanning, men mange velger også å bruke sommeren på å tilegne seg nye erfaringer. Praksisopphold er ment for å styrke relasjonene mellom fagmiljøer ved universiteter og arbeidslivet.

Primærvitnemålskvote: Gjelder for søkere som ikke er eldre enn 21 og som har et vitnemål uten forbedrede karakterer og som har fullført og bestått utdanningen innenfor normert tid, for eksempel videregående på tre år. Unntak fra kravet gjelder de som har vært inntil ett år på utveksling, folkehøgskole, har utført verneplikt eller bedrevet omsorgsarbeid, og hvis man innenfor ett år har endret valg av grunnkurs.

Profesjonsstudier: Studier som utdanner i retning av en profesjon og som innehar beskyttede titler. Treårige profesjonsstudier gir bachelorgrad som for eksempel sykepleier eller sosionom. Seksårige profesjonsstudier gir egne grader som for eksempel medisin, teolog, psykologi og veterinærstudier. 

PRIVAT HØYSKOLE

 

Private høgskoler: Høgskoler som delvis finansieres gjennom skolepenger og har egne søknadsprosedyrer som ikke inngår i Samordna Opptak. 

Professor: Den høyeste lærerstillingen ved universiteter og høgskoler. En professor har plikt til å bedrive både forskning og undervisning.

Q

Quiz: Studentpuber og andre utesteder arrangerer ofte quizer innen alle tenkelige kategorier. Dette er en perfekt aktivitet for å sosialiseres med andre studenter!

R

Realfagspoeng: Man får 0,5 ekstra realfagspoeng for matematikk S1, R1, R2. kjemi 1, kjemi 2, fysikk 1, biologi 1, biologi 2, geofag 1, geofag 2, informasjonsteknologi 1, informasjonsteknologi 2, teknologi og forskningslære 1 og teknologi og forskningslære 2. For R2 og fysikk 2 får du 1 realfagspoeng.

Realkompetanse: For å bli innvilget opptak ved en høyere utdanningsinstitusjon må søkeren ha realkompetanse, eller må ha fylt 25 år og ha minimum fem års relevant yrkeserfaring. Hvert enkelt studiested stiller kravene til hva som gir realkompetanse til studiene de tilbyr. For å få informasjon om de konkrete kravene må du kontakte studiestedet direkte.

Referanse: I akademiske oppgaver må man passe på å anerkjenne kilden man har brukt. Høgskoler og universiteter har ofte egne retningslinjer på hvordan dette skal gjøres.

Rentefritak: Ordning der rentene på lånet ditt kan slettes for en periode på grunn av for eksempel sykdom eller arbeidsledighet.

LES OGSÅ: Slik kommer du ut av feriemodusen

S

Samordna opptak: Styrer opptaket for høyere utdanning i Norge.

Semester: Undervisningsperiode som ofte er halvårsbasert. Det finnes også studier med tre semestre per studieår.

Semesteravgift: Avgift som studenter som er tatt opp ved høyere utdanningsinstitusjoner må betale i semesteret. Ved offentlige institusjoner ligger prisen som regel på ca. 400 kr, mens de private institusjonene ofte tar flere tusen i semesteret.

Sensur: Vurdering av eksamen og oppgaver ved høyere utdanningsinstitusjoner der bokstavkarakterer fra A til F brukes der A er beste karakter og F er stryk.

Skolepenger: En avgift du må betale til utdanningsinstitusjonen. Gjelder som regel universiteter utenfor Norden.

Språkstipend: Stipend til studenter som skal studere i utlandet på et annet språk enn engelsk. Stipendet skal dekke kurs i undervisningsspråket.

Statlige høgskoler: Høgskoler som finansieres av staten. Opptak skjer gjennom Samordna Opptak.

Stipend: Du kan søke om ekstra støtte via stipender eller legater som blir tildelt på grunnlag av ulike grunner som f.eks. sosial klasse, studiested eller livssituasjon. Beløpet varierer fra 500 til titusener avhengig av stipendet.

Stipendiat: Person med midlertidig stilling ved et universitet eller en høgskole.

Studentbolig: Det kan være vanskelig å skaffe seg bolig som student for en billig penge. Studensamskipnaden som ditt universitet hører under kan være behjelpelige med dette.

Studentforening: En forening som drives av studenter som ønsker å gjøre noe sammen. Er ofte basert rundt studier, interesser eller en felles tilhørighet til noe. For å få støtte må du lage et sett med vedtekter som beskriver formålet med foreningen, strukturen i foreningen og retningslinjer for hvordan ledelsen velges. Du kan søke om støtte gjennom et fond eller eventuelt tjene inn penger selv ved salg.

Studentbevis: Ved opptak på alle utdanninger skal man bli tilsendt et studentbevis med bilde som ofte gir adgang til biblioteker og fakulteter og som man kan bruke som bevis hvis man ønsker studentrabatter.

Studentrabatt: Mange tjenester og varer tilbyr studentrabatter som for eksempel månedskort i kollektivtransport, ulike kulturtilbud og merkevarer.

Studentsamskipnaden: Alle offentlige utdanningsinstitusjoner i Norge er knyttet opp mot en av 25 ulike studentsamskipnader. Studentsamskipnaden tilbyr ulike tjenester for å bedre trivsel og kvalitet i studentenes hverdag. Tjenester de tilbyr er blant annet sosiale og helsemessige; ulike idretts- og aktivitetstilbud, boligbygging, barnehager og karriereveiledning.

Studielån: Du kan få stipend og lån til høyere utdanning ved offentlig godkjente studiesteder i Norge. Man må ta minst 15 studiepoeng i semesteret for å kvalifisere til studielån.

Studiepoeng: Målenhet som angir den fastsatte studietiden. Et fullt studieår er 60 poeng og en bachelorgrad tilsier derfor 180 studiepoeng.

T

Tilleggspoeng: Etter fylte 20 år får man to alderspoeng i året i opptil fire år, altså maksimalt åtte poeng. Man kan også få opptil tre tilleggspoeng for å ha fullført førstegangstjenesten, fullført årsstudium eller hvis man har et år på folkehøgskole.

Tilleggsstipend: Pengestøtte til noen utdanninger i utlandet med spesielt høye skolepenger.

Traineestilling: Utplassering i en bedrift hvor man ofte er korte perioder innom ulike avdelinger for å lære bedriften å kjenne. Traineestillinger varer som oftest mellom 12-24 måneder og man skal bli fulgt opp av en mentor og ha hyppige samtaler og rådgivning for fremtidig karriereløp.

U

Universitet: En forskningsbasert utdanningsinstitusjon som gir faglige og akademiske utdanninger innenfor de fleste områder.

Utenlandsstudent: En utenlandsstudent er en som studerer i et utland, enten om du er norsk i utlandet eller utenlandsstudent i Norge. 

Utveksling: Universiteter har ofte samarbeidsavtaler med universiteter i Norge eller i utlandet, ofte gjennom ERASMUS eller Nordplus, men mange universiteter har også egne avtaler. Når du er på utveksling betyr det at du tar 1-2 semestre på et annet universitet som du får godkjent som en del av graden din ved hjemmeuniversitetet.

V

Videreutdanning: Emner som gir ny formell kompetanse på universitets- eller høyskolenivå og studiepoeng innen eller utenfor gradssystemet. Videreutdanninger er ment til å tilpasse samfunnet og arbeidslivet og tar opp kvalifiserte kandidater på eget opptak.

Vitenskapelig høgskole: Vitenskapelige høgskoler er yrkesrettete, men tilbyr i motsetning til andre høgskoler mastergrads utdanninger til spesielle profesjoner. Etter kvalitetsreformen i 2003 er forskjellene mellom vitenskapelig høgskole og universitet blitt visket ut, men den vitenskapelige høgskolen har gjerne snevrere fagområder enn det universitetet har. Eksempler på vitenskapelig høgskoleutdanninger er arkitektur, idrettsutdanninger, musikkutdanninger og videreutdanninger innen helsefag.

W

World of Warcraft: Ikke kast bort tiden din på gaming... Studietiden er til for å være sosial! Og for å få seg en utdanning, da.

Y

Yrkesrettet utdanning: Utdanning som kvalifiserer deg til et bestemt yrke. Yrkesrettet utdanning kan tas enten på fagskole, som bygger direkte på videregående opplæring med for eksempel kunstfag, eller på høgskole, som har opptak på grunnlag av generell- eller real studiekompetanse, med for eksempel allmennlærerutdanning.

Z

Zzz: Nok søvn er undervurdert. Det er en nødvendig for å opprettholde konsentrasjonen og hjernefunksjonen, slik at den fungerer optimalt til studiene. Les mer om dette her.

Æ

Ærlighet varer lengst: Et ordtak du bør huske på hvis du vurderer å jukse på eksamen. Les mer om hvorfor det er en dårlig idé her.

Ø

Øl: Selve limet i det sosiale livet for mange studenter. Brygg selv. Besøk studentpubene. Spander på en jente/gutt du liker: Og ikke minst: Husk å kjøpe inn en ekstra sixpack som kan spares til den dagen du ikke rekker ølsalget på butikken. 

Å

Årsstudium: Årsstudium er studier med 60 studiepoeng og kan ofte inngå i en bachelorgrad. Årsstudium kan imidlertid også fungere som et grunnlag for et profesjonsstudium eller som et avsluttende studium og en form for etterutdanning.

Klikk her for å se studentrabatter i Norge