(StudentTorget.no):

Jobbmarkedet er i stadig forandring, noe som betyr nye og endrede forventninger. Hvilke utdanninger vil gi deg jobb, og er arbeidsmarkedet så usikkert som mange sier?

- Selv om vi fortsatt står midt i finanskrisen, så vil det om fem år være mangel på arbeidskraft i Norge.

Det mener Øystein Tetlie Berg fra Infuture, som har gjennomført en trendstudie av fremtidens arbeidsliv i Norge. I rapporten, som spår trendutviklingen helt til 2020, kommer det blant annet frem at arbeidslivet vil stille sterkere krav til kunnskap og teknologiforståelse.

- Kravet til kunnskap vil forsterkes. Mange vil ta lengre utdanning, og man må forberede seg på omskoleringer. Samtidig ser vi at det vil komme en akademisk inflasjon i form av en dreining mot vektlegging av metode, nettopp for at man skal kunne jobbe smartere, sier Berg, og peker på et arbeidsliv i kontinuerlig endring.

- Bedriftene vil stadig søke nye og enklere løsninger, samtidig som terskelen for å ta i bruk ny teknologi blir lavere. Dette betyr at ansatte må være komfortable med usikkerhet og utskiftninger.


 

Utdannelse styrker mulighetene 

Berg tror ikke finanskrisen nødvendigvis vil fungere negativt for arbeidsmarkedet.

- Mange bedrifter vil nok bare oppleve finanskrisen som en katalysator for endringer som uansett ville skjedd om et par år.

Johannes Sørbø, rådgiver i NAV, støtter Berg, og peker på at nedgangstider sjelden varer mer enn fem år.

- Sett i et historisk perspektiv så bør nedgangstiden være over i løpet av tre til fem år. 

Han bemerker likevel at noen utdanninger og yrker lettere påvirkes av konjunkturene.

- Utdanninger som fører til arbeid innen offentlig sektor, slik som sykepleie og realfagundervisning, er såkalt trygge. Utdanning som er rettet inn mot privat sektor, derimot, er mer usikker, men bedre betalt, forklarer Sørbø, som mener utdanning uansett er nøkkelen til tryggere jobb. 

- Et generelt trekk er at jo mindre utdanning man har, jo lettere er det å bli ledig. Økonomiske nedgangstider får mer å si for dem med lav utdannelse.

LES OGSÅ: Flere kvalifiserte søkere får tilbud om studieplass

 

Større behov til helsesektor 

Ifølge Infutures rapport vil hver fjerde arbeidstaker i 2025 måtte jobbe innenfor helse- og omsorgssektoren for å dekke behovene.


Årsaken er at hele etterkrigsgenerasjonen snart går av med pensjon, og at vi dermed får flere eldre som trenger pleie. Berg tror dette vil by på store utfordringer.

- Vi kommer til å trenge mange unge ansatte innenfor helsesektoren, og vi må nok også måtte forberede oss på å importere arbeidskraft fra utlandet  

- Denne utviklingen gjør at vi som nasjon må bestemme oss for hvordan vi skal finansiere utviklingen i sektoren.

Arve Christensen, kommunikasjonssjef i NITO, Norges største organisasjon for ingeniører og teknologer, ser en lignende utvikling for ingeniørene. 

- Gjennomsnittsalderen til kommuneansatte ingeniører har passert 50 år, noe som øker behovet for å rekruttere unge. E-verkene står overfor den samme utfordringen, forteller Christensen, som også trekker frem regjeringens varslede storsatsning på vei og jernbane.

- Denne utbyggingen vil føre til at det trengs hundrevis av nye ingeniører innen de statlige samferdselsetatene og i entreprenørbedriftene.


 

Lys fremtid for ingeniører

Christensen forklarer videre at vinterens dempede forventninger i arbeidsmarkedet hadde en klar sammenheng med finanskrisen.

- De som er ferdigutdannede ingeniører til våren, vil nok oppleve et vanskeligere marked, grunnet usikkerheten i den eksportrettede delen av industri og næringsliv.

Christensen kan imidlertid vise til positive tall for kommende ingeniører. 

- I en fersk undersøkelse gjennomført av Synovate, svarte 48 % av de spurte arbeidsgiverne at de tror det vil bli økt behov for ingeniører, mens bare 3% tror behovet vil synke.

- Gitt disse svarene, er arbeidsmarkedet for ingeniører og teknologer veldig bra både nå og i de nærmeste årene, sier Christensen, og fortsetter.

- En undersøkelse vi gjorde på nyåret viste at rundt 80% av nyutdannede ingeniører og teknologer gikk rett ut i jobb i privat sektor.

LES OGSÅ: Drømmestudiet: Kjersti Siljan studerer maske- og hårdesign

 

Økning til næringslivet 

Ved Handelshøyskolen BI, hvor mange utdanner seg for å jobbe i det private næringslivet, har studentmassen det siste året økt med hele syv prosent.


- Opptakstallene våre for høsten 2009 viser at mange i usikre tider velger studier fremfor jobb, forteller Janne M. Log, kommunikasjonsdirektør ved BI.

BI gjennomfører i januar hvert år en arbeidsmarkedsundersøkelse basert på svar fra tidligere studenter. Ved forrige undersøkelse svarte 92 % av studentene som ble uteksaminert i 2008, at de var i jobb.

- Arbeidsmarkedet svinger i takt med den økonomiske syklusen, slik at arbeidssituasjonen for BI-studenter også påvirkes. Vi vil imidlertid vite mer om effektene av finanskrisen for våre studenter når vi i januar 2010 gjennomfører vår neste arbeidsmarkedsundersøkelse, opplyser Log.

Fremtiden ser imidlertid lys ut for dem med høyere økonomisk og administrativ utdannelse. Ifølge Statistisk Sentralbyrås rapport, ”Tilbud og etterspørsel etter arbeidskraft etter endt utdanning, 1986-2025”, vil denne yrkesgruppen i 2025 utgjøre den største andelen av den totale sysselsetting.

Veksten i utdanningsnivået i denne sektoren vil da gå utover dem uten høyere utdanning.


 

Velg etter interesse 

Ved karrieresenteret på Universitetet i Tromsø er man opptatt av at kommende studenter ikke bare skal henge seg opp i trender og kortsiktig utvikling.

- Generelt ser vi at det vil være etterspørsel etter kandidater med bakgrunn fra økonomi- og administrasjon, men også lærere, helsearbeidere og realister, forteller Lars Buseth og Andre Skrivervik, rådgivere ved karrieresenteret.

- Vi vil imidlertid anbefale at studentene tenker seg godt om og lytter til foreldre, rådgivere og venner. Det er imidlertid viktig at man er innforstått med at det endelige valget må man ta selv.

Rådgiverne oppfordrer derfor til at man skal være ærlig med seg selv og velge det som vekker størst interesse. De kommer derfor med en sterk formaning.

- Ikke velg studie og studiested ut fra hva bestekompisen din gjør!

- Universitetsstudier er og skal være krevende. Du trenger ikke å gjøre det mer vanskelig for deg selv ved å velge noe du ikke er interessert i!