Du er her: StudentTorget.no / Karriere

Arbeidsgivernes svar på spørsmålet om karakterers betydning

Skrevet av: Innova

Faksmile fra Innova ved Handelshøgskolen
i Bodø, utgave 1/06

Avtroppende masterstudent ved Handelshøgskolen i Bodø, Ivar Gjerde skrev et krasst innlegg i skolens studentavis hvor han kritiserer arbeidsgivere for å være alt for fokusert på karakterer i sine ansettelsesprosesser. Her er tre av arbeidsgivernes svar på tiltale:

 

 

Price Waterhouse Coopers svarer

 

Problemstillingen som stilles i artikkelen er ikke ny, men

forståelig et diskusjonstema. Karakterer er vårt beste

utgangspunkt for å sile søknader, men det betyr ikke at

andre egenskaper ikke blir lagt vekt på. Etter vår oppfatning

er karakterer det eneste objektive kriteria som er

sammenlignbart mellom studentene. Vi ser i tillegg på

motivasjon i søknaden, utenomfaglige aktiviteter og

relevant jobberfaring.

 

I søknadsprosessen tar vi inn de vi mener er de beste

kandidatene etter en helhetsvurdering av de ovennevnte

kriteriene. Karakterene og karaktersnitt vil i denne prosessen

naturligvis være et viktig element. Hvis kandidaten

blir kalt inn til intervju blir de personlige egenskapene

og gjennomføringen av intervjuet tillagt mest vekt.

Vi skjønner at studentene bruker lang tid på søknadsprosessen,

derfor har vi lagt mye vekt på at prosessen

skal være rask og effektiv, men samtidig sørge for at alle

søknader blir behandlet på korrekt måte.

 

Rune Aamodt
Rekrutteringsansvarlig

 

 

 

KPMG svarer

 

Med henvisning til innlegg av Ivar Gjerde, ”Er karakterer

viktigst?”, trykket i novemberutgaven av Innova,

ønsker vi å gi et bilde av vår utvelgelsesprosess ved

høyskolerekruttering.

 

 

KPMG søker å rekruttere de studenter vi mener vil

gjøre en best mulig jobb og karriere i vårt firma. Ved

vår utvelgelse blant studentene vurderer vi flere forhold

som samlet sett vil avgjøre om vedkommende blir innkalt

til intervju. Ved gjennomgang av de dokumentene

vi har mottatt, prøver vi å danne oss et bilde av personen,

samtidig som vi hele tiden er klar over at det er et

meget begrenset grunnlag vi har tilgjengelig. Som følge

av at vi skal foreta en utvelgelse og innenfor en viss frist,

må vi imidlertid ha enkelte kriterier som vi baserer vår

vurdering på.

 

Søknaden er et viktig instrument for studentene. Her

kan studentene få fremhevet hvem de er og hvorfor de

ønsker å jobbe innenfor revisjon og i KPMG. En godt

skrevet søknad som trekker linjene fra de studie- og jobberfaringer

kandidaten sitter med til en jobb i KPMG

vil alltid telle positivt.

 

CV er viktig i form av at den reduserer mengden med

tid som behøves for får en oversikt over hva kandidaten

har fått med seg av verdifulle erfaringer fra studier,

arbeid og eventuelle verv. Samlet sett vil valg av studie,

spesialisering, emne for oppgave samt eventuell jobberfaring

og verv, fortelle oss noe om kunnskap og

interesser søkeren har og hvor godt motivert søkeren er

for en karriere innenfor revisjon.

 

Siden det ble skrevet om karakterene i innlegget til Ivar

Gjerde, vier vi noe mer spalteplass til disse. Karakterene

er en viktig del av inntrykket som dannes. Samlet sett

kan karakternivået si noe om en persons evne til å

tilegne seg kunnskap. I den første jobben og også videre

gjennom livet er det mye som skal læres. Studietiden

gir en god basis, men det er først i utførende jobb at

kunnskapen kommer til sin rett. Det er blant annet her

kunnskapen omformes til en større helhet og forståelse

og muligheten til å gjøre en innsats som gir verdi for

den ansatte, arbeidsgiver og de selskapene vi reviderer.

Det er en bratt læringskurve de første månedene og den

fortsetter videre, dog med noe forminsket styrke. De

som har begrenset evne til å tilegne seg kunnskap, vil

slite seg gjennom de første månedene og deretter oppleve

at deres utvikling ikke er tilfredsstillende. Det kan

blant annet føre til et nederlag for dem selv, da det ikke

er noen god start på arbeidslivet at den første jobben

oppleves som noe som ikke mestres.

 

Karakterene blir derfor brukt som en indikasjon på

hvor raskt en nyansatt vil klare å tilegne seg nødvendig

kunnskap for å gjøre en tilfredsstillende jobb. Vi er fullstendig

klar over at enkelte dårlige karakterer kan være

et resultat av tilfeldigheter og avskjærer ikke kandidater

vi mener er gode som følge av de øvrige karakterene

og helheten. Vi ser også spesielt på karakterene i de

fagene vi mener er mest relevante og vil, uten at vi har

noen matematisk metode for dette, tillegge disse størst

vekt. Et forhold som vi også prøver å få med oss er om

dårlige karakterer ett semester skyldes verv eller jobb.

For mange verv som tydelig har gått ut over karakterene

over en lengre periode, kan imidlertid gi et inntrykk

av at utenomfaglige aktiviteter er mer interessant eller

viktig for søkeren.

 

I utvelgesesprosessen synes vi det er viktig å prøve å se

mennesket bak bokstavene og tallene. Noen ganger er

dette enkelt da det blir gitt god informasjon, mens andre

ganger er det vanskelig. En søker som kun gir fakta og

en kort søknad må nødvendigvis stole på at vedkommende

kommer gjennom ved hjelp av de kvantitative

faktum. Videre gjennom søknadsprosessen er det alltid

mennesket som er i fokus. Hvis vi spør om enkelte

karakterer, så er det for å få en forklaring og gi søkeren

mulighet til å gi et større bilde enn bokstaver og tall.

KPMG består av mennesker. KPMG blir ikke bedre enn

den samlede kunnskap, erfaring og personlige egenskaper

som de ansatte besitter. Derfor er vi opptatt av å

velge de menneskene vi mener vil gjøre en god jobb hos

oss. Og vi er opptatt av at disse skal få utvikle seg hos oss

på en god måte. Vi velger søkere fra ulike bakgrunner

og studiesteder i Norge og utlandet. Dette er for å sikre

at vi har et mangfold av mennesketyper som igjen skaper

større dynamikk. Men det vil alltid være slik at økonomistudenter

er grunnlaget, da vi tross alt er i en bransje

hvor regnskapet er et viktig produkt.

 

Vi håper dette har gitt et innblikk i vår utvelgelsesprosess.

Karakterer vil alltid være viktig fordi de samlet sett

kan si noe om mennesket bak karakterene. Hos oss er

karakterene en av flere viktige faktorer i utvelgelsesprosessen.

Vi er opptatt av menneskene og den livsnødvendige

ressursen uteksaminerte studenter er for KPMG.

Vi gleder oss derfor til å møte dere gjennom høstens

rekrutteringsrunde.

 

Maria Skår

Senior manager HR rekruttering

 

 

Deloitte svarer

 

Masterstudent og avtroppende leder Ivar Gjerde er frustrert

over at karakterer tilsynelatende er eneste kriteriegrunnlag

for rekruttering av studenter til ”de fire store”.

På lik linje med våre konkurrenter er vi avhengige av

å rekruttere dyktige studenter. Som representant for

Deloitte kan jeg imidlertid ikke gjøre annet enn å svare

for vår egen rekrutteringspraksis. Våre kunder stiller

høye krav til oss, og dermed er vi helt avhengig av å

rekruttere blant de beste. I Deloitte er vi imidlertid

tydelige på hva vi mener er de beste studentene.

Å være ”best” hos oss betyr ikke nødvendigvis at du

bare har toppkarakterer. Du må ligge på et høyt faglig

nivå, men i tillegg er det svært viktig at du er en allsidig

person. Du havner derfor nødvendigvis ikke i kategorien

”best” selv om du har et veldig godt vitnemål. Du må

vise til noe mer.

I Deloitte vil vi gjerne ha medarbeidere som kan vise til

engasjement utenom det faglige. Deltagelse i organisasjonsliv,

idrett, foreninger og internasjonal utveksling er

eksempler på kriterier som vi vektlegger. Egenskaper

som viser balanse mellom faglige og sosiale evner er

viktige i en teamorientert organisasjon som skal levere

kvalitet og service av beste merke.

På lik linje med våre konkurrenter er vi imidlertid

avhengige av at de vi rekrutterer har et høyt akademisk

nivå, og karakterer er det eneste objektive og praktiske

måleparameter vi kan benytte for utvelgelse til intervju.

Vi mener derfor at karakternivå er svært viktig, men ikke

viktigst. Kombinasjonen sterke karakterer og allsidige

egenskaper vil alltid være viktigst i Deloitte.

 

Morten Bjerke

Markedsdirektør

Denne artikkelen er levert av redaksjonen i studentavisa Innova ved Handelshøgskolen i Bodø. Innova er Nord-Norges største økonomiske magasin. Gå til Innovas nettsider!