(StudentTorget.no):

I forbindelse med statsbudsjettet vil regjeringen gjøre noen endringer i reglene for studiestøtte for undervisningsåret 2013–2014.
 
Oversikten over de nye reglene finner du her:
 
 

Gradert sykestipend også i 2013

 
Kunnskapsdepartementet foreslår å at ordningen med gradert sykestipend, som ble innført høsten 2011 i kjølvannet av terrorhandlingene den 22. juli, skal gjelde også i 2013.
 
 

Forenklet konverteringsordning

 
Omgjøring av lån til stipend ved bestått eksamen blir nå forskjøvet til etter likningskontrollen, slik at likningskontroll og konvertering blir gjort i en samlet prosess og studentene får det endelige resultatet i ett vedtak.
 

Omgjøring reduseres til fire år bakover og framover i tid

 
Fristen for å få omgjøring av lån til stipend ved bestått eksamen er i dag satt til åtte år bakover i tid fra det tidspunktet Lånekassen mottar de endelige resultatene. Videre er det slik at ”overskuddsresultater” kan benyttes åtte år framover i tid, regnet fra det semesteret eksamen er tatt. Departementet foreslår å redusere disse to åtteårsfristene til fire år. Tanken bak dette forslaget er, ifølge departementet, at en grense på fire år vil gi sterkere insentiver til å fullføre utdanningen raskere.
 
 

Nye tidsfrister for studenter med barn

 
For å sikre studenter med barn mer forutsigbare regler, foreslår departementet to mindre endringer.
For det første foreslår departementet å utvide den unntaksregelen som i dag kun gjelder ved premature fødsler, slik at søkere som føder før termindato generelt skal ha rett til foreldrestipend dersom de ved fødsel på termindatoen ville hatt rett til dette stipendet. Hovedregelen skal fremdeles være at søkeren må ha hatt rett til støtte i seks måneder før fødselen.
 
For det andre foreslår departementet å endre fristen for innsending av opplysninger om fødsel, slik at studenter som får barn 1. mars eller senere, kan sikres forsørgerstipend for vårsemesteret. Etter regelverket som gjelder i dag, må opplysninger om endringer som har betydning for støttebeløpet ha kommet inn til Lånekassen innen 15. mars for at ny støtte skal kunne bli tildelt. Søknadsfristen for studenter som får barn etter 1. mars, blir foreslått endret til slutten av undervisningsåret/kurset.
 
 

LES OGSÅ: Studentene oversett i statsbudsjettet

 
 

Utlandsstudenter skal kunne ta imot stipend fra Russland og Kina

 
For å unngå dobbeldekning av utgifter til samme formål, får norske studenter i utlandet i dag ikke støtte fra Lånekassen dersom de mottar støtte fra en offentlig støtteordning i et annet land. Departementet foreslår å innføre en ordning der søkere som velger å ta imot stipend fra russiske eller kinesiske offentlige stipendordninger, i tillegg kan få utdanningsstøtte fra Lånekassen som lån. Videre foreslår departementet at disse søkerne skal få reisestøtte etter de samme reglene som gjelder for andre studenter i utlandet.
 
 

Endringer i behovsprøving for støtte til videregående utdanning

 
Departementet foreslår noen forenklinger i tabellen for behovsprøving av grunnstipend og lån til elever i videregående utdanning. For enkelte tidsintervaller er tabellen av i dag ikke helt systematisk, og hensikten med endringene er å oppnå en mer konsekvent sammenheng mellom størrelsen på inntekten og størrelsen på ytelsen. Dette er hovedsakelig en opprydding, og endringene for de fleste elevene blir små.
 
 

Forenkling i krav for rett til støtte til utdanning i land utenfor Norden

 
For å ha rett til støtte til utdanning i land utenfor Norden må søkeren ha bodd i Norge i minst to år sammenhengende i løpet av de fem siste årene før utdanningen i utlandet starter. Det er gjort en del unntak fra dette kravet om botid i regelverket. Departementet foreslår nå en forenkling av et av kravene, og en utvidelse av et av de andre kravene.
 
Forenklingen innebærer endringer i unntaket for søkere som er bosatt i utlandet fordi søkeren selv, en av foreldrene eller ektefellen er i tjeneste for norsk næringsliv i utlandet. Avgrensingen «norsk næringsliv» medfører mange vanskelige saker, og det er behov for en avklaring av hva som ligger i dette begrepet. Departementet foreslår derfor at dette blir definert som et norskregistrert foretak med generell skatteplikt til Norge. I tillegg foreslår departementet at arbeidsforholdet blir definert som tidsavgrenset for å sikre at søkeren har en reell tilknyting til Norge.
 
Videre foreslår departementet å åpne for rett til støtte til elever i videregående opplæring som følger med foreldre eller ektefelle som tar utdanning i utlandet i en periode. Forslaget vil bidra til likebehandling mellom elever som følger med foreldre/ektefelle som arbeider ute, og elever som følger med foreldre/ektefelle som studerer ute.
 
 

Endring av opptjeningstid for distriktsettergivelse

 
For at låntakere som bor i eller flytter til Finnmark (og utvalgte kommuner i Nord-Troms), skal få ettergivelse av deler av studielånet, må de bo og jobbe der i minst tolv måneder sammenhengende. I dag blir opptjeningstiden regnet fra det første månedsskiftet etter at låntakeren har startet i jobben. Dette innebærer at det unntaksvis er eksempler på personer som ikke får ettergivelse selv om de har jobbet sammenhengende i tolv måneder. Departementet foreslår derfor at den faktiske datoen låntakeren starter i arbeidsforholdet, skal brukes som starttidspunkt for opptjeningsgrunnlag.
 
 

Renteinntekter fra BSU skal ikke føre til redusert stipend

 
I statsbudsjettet for 2012 ble det vedtatt at kapitalinntekter skal regnes med i grunnlaget for behovsprøvingen av stipend. Sommeren 2012 varslet kunnskapsministeren at departementet ville ta initiativ til å endre reglene, slik at renteinntekter fra Boligsparing for Ungdom (BSU) ikke skal føre til redusert stipend. Departementet vil komme med forslag til nødvendige endringer for 2012 i omgrupperingsproposisjonen. 
 
 
Kilde: Lanekassen.no