(StudentTorget.no)

Utdanning og stipend

Et av forslagene i det nye statsbudsjettet er blant annet et strengere krav for omgjøring av lån til stipend. Slik ordningen er nå blir 40 prosent av lånet omgjort til stipend når man fullfører emner. Den nye ordningen foreslår å endre omgjøringen til 25 prosent per emne, og de resterende 15 til når man har fullført en grad. Dette er tenkt som et insentiv for å få flere til å fullføre graden sin.

 

Opptrappingen mot 11 måneders studiestøtte fortsetter. I undervisningsåret 2018-2019 vil man derfor få 10 måneder og 3 ukers støtte.

 

Regjeringen foreslår å bygge 2200 nye studentboliger. Dette opprettholder nivået fra i fjor.

 

Bevilgningene til Nasjonal arena for kvalitet i høyere utdanning foreslås økt med 25 millioner kroner. Arenaen skal lyse ut midler til prosjekter og ordninger som skal bidra til at studentene lærer mer og bedre. Tiltaket er en del av opptrappingsplanen for kvalitet i høyere utdanning i den reviderte langtidsplanen. Deler av opptrappingsplanen skal brukes til å bygge opp den nasjonale arenaen over flere år.

 

I forslaget til statsbudsjett legger regjeringen opp til å gi 1,6 milliarder kroner til videreutdanning av lærere og 1,5 milliarder til økt lærertetthet.

 

Til etablering av et program for informasjonssikkerhet i universitets- og høyskolesektoren er det foreslått bevilget 17,5 millioner kroner. Det er Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning (UNIT) som skal ha ansvar for programmet.

 

Bevilgninger på 50 millioner kroner til politiet i 2019 for å legge til rette for å ansette flere polititjenestepersoner er foreslått. Helårs­virkningen av satsingen fra 2020 er på inntil 200 millioner kroner. Dette kan bety flere ansettelser av nyutdannede politistudenter.

 

84 psykologi-studenter ved ELTE-universitetet i Ungarn saksøkte staten fordi de sto i fare for å ikke få lisens og autorisasjon i Norge. Nå foreslås det å bevilge 66 millioner kroner til tiltak for å hjelpe studenter som har fullført eller startet masterstudier i psykologi ved dette universitetet.

 

Regjeringen foreslår 2 millioner kroner til tiltak som bidrar til jevnere kjønnsbalanse i utdanningsløpene, og vil prioritere rekruttering av menn til grunnskole- og barnehagelærerutdanningen og til utdanning innenfor helse- og omsorgssektoren.

 

LES OGSÅ: Kun seks av ti fullfører en grad

 

Det månedlige budsjettet

Mange studenter jobber deltid på arbeidsplasser hvor man mottar tips uten at dette beskattes. Forslaget fra regjeringen er at arbeidsgiveren skal samle inn tipsen for at det skal skattes som lønn og regne arbeidsgiveravgift av beløpet. Dette betyr at de ansatte kan regne med å få mindre igjen av tipsen de mottar.

 

Har du bil? Avgiftene på bensin økes med 1,5 prosent, mens avgiften på diesel økes med 1,6 prosent. På en annen side ønsker regjeringen å gi insentiver ved å sette ned avgiften på motorsykler som har lavere utslipp.

 

Student med små barn? Kontantstøtten økes ikke og maksprisen på barnehager øker med 80 kroner per måned fra og med 1. januar. Dette vil si 2990 kroner. Fra 1. august øker den med 50 kroner og blir på 3040 kroner.

Regjeringen forsvarer økningen med at det vil gi rom får å utvide ordningen med gratis kjernetid i barnehagen til å inkludere to-åringer fra familier med lav inntekt, i tillegg til at det gir nye studieplasser for barnehageutdanning og flere rekrutteringstiltak for å øke barnehagebruken blant minoritetsspråklige i utsatte byområder. Fra før har regjeringen innført en nasjonal ordning som gir 3-, 4- og 5-åringer fra lavinntektsfamilier gratis kjernetid. Med utvidelsen for 2-åringer vil antallet barn med rett til gratis kjernetid øke med 11 000 til 46 500 barn i 2019. I dag gir ordningen barn som bor i husholdninger med samlet årsinntekt under 533 500 kroner rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke.

 

Etter årets tørre sommer ventes høyere strømpriser til vinteren, regjeringen vil derfor redusere elavgiften i statsbudsjettet for 2019 med ett øre pr kilowattime. Elavgiften har hatt kraftig økning de siste årene.

 

Stønaden til tannbehandling fra folketrygden økes med 1,7 prosent i 2019, som er lavere enn forventet pris- og kostnadsvekst. Dette vil si en innsparing for folketrygden på rundt 23,6 millioner kroner. I tillegg ønsker regjeringen å bevilge 10 millioner kroner til å styrke tilbudet til mennesker som har vært utsatt for overgrep eller tortur, eller som har stor angst for tannbehandling

Det er også foreslått å øke egenandelstak 1 med 87 kroner til 2 345 kroner, og egenandelstak 2 foreslås økt med 60 kroner til 2 085 kroner. I selve egenandelene foreslås ingen endringer.

 

NRK-lisensen foreslås økt med rundt 2,3 prosent, nærmere bestemt 61 kroner, dermed blir lisensen på 2 713 kroner eksklusiv merverdiavgift.

 

LES OGSÅ: Slik lager du budsjett

 

Forbruker-relatert

Det er forslag om å øke avgiften på brennevin, sigaretter og røyketobakk med 1,5 prosent. På vin og øl foreslås det en økning med 1,4 prosent. Avgiften på snus og skråtobakk foreslås økt med 1,9 prosent til neste år.

 

Den omstridte sukkeravgiften for sjokolade og sukkervarer foreslås å reduseres til nivået for 2017, men oppjustert i samsvar med forventet prisstigning. Forslaget for avgiftssatsen for 2019 er 20,82 kroner per kilo. Dette gjelder kun sjokolade og sukkervarer, avgiften beholdes som den er for saft og brus. Regjeringen vil også sette ned et utvalg med representanter fra næringen som gjennomgår denne avgiften.

 

Det vil fortsatt være moms på ebøker, men regjeringen sikter seg inn på å få til ordninger som de vil komme tilbake til neste år.

 

Oppstarten av 5G, neste generasjons mobilnett, kan skje tidligere enn planlagt, om regjeringen får det som de vil.

 

LES OGSÅ: Kosthold for studenter