Mange opplever læreryrket som vanskelig å komme seg inn i, og da spesielt på videregående nivå.


For å få bedre innsikt i ansettelsesprosessen av lærere har vi intervjuet Arthur Hauge Reinhardt, som er avdelingsleder ved en videregående skole. Han har også erfaring med å ansette lærere.

 

Hvordan få jobb som lærer på en videregående skole?

Navn: Arthur Hauge Reinhardt

Stilling: Avdelingsleder

Arbeidssted: Lena-Valle videregående skole

 

 

Hvilke fagkombinasjoner gir best mulighet til å bli lærer?

En av utfordringene man står ovenfor er at det ikke bare er forskjellige utdanningsveier inn i yrket, men også at enhver stilling innebærer en spesifikk kombinasjon av ulike fag.

 En viss bredde i fagporteføljen gjør det lettere å bygge opp en stiling, enten det er innenfor realfag eller språk/samfunnsfag.

Et rikt spekter av ulike fag ser ut til å være et fortrinn. Når det er sagt, er det enkelte fag som har større etterspørsel enn andre.

 Etterspørselen av fag kan variere. Søkere med tung kompetanse og erfaring innenfor norskfaget er viktige for oss i år.

Samtidig er det enkelte fag hvor det allerede er ganske god dekning.

 Det har vært en tendens til at samfunnsfag, historie og religion/filosofi har gått oftere igjen hos søkere enn det vi har behov for, forteller Reinhardt.


 

Hvilken utdanningsvei gir best mulighet til å bli lærer?

For å kunne undervise på videregående har man valget mellom lektorutdanning og master i et bestemt fag, pluss PPU. Hvilken av disse man velger derimot, har ikke så mye å si.

 Der har vi ingen preferanser. Har søker en mastergrad og PPU eller har gjennomført et integrert lektorløp, vil det uansett være den faglige tyngden vi ser etter.

Det er også mulig å få lærerjobb uten å ha pedagogisk utdanning, men dette hører til unntakene, og da er det som regel snakk om en midlertidig stilling.

 Det hender at vi ansetter lærere som holder på med PPU, eller som ikke har formell pedagogisk kompetanse.

– Disse vil selvsagt ikke få fast tilsetting, men kan likevel ha erfaringer eller personlige egenskaper – en naturlig autoritet i klasserommet, en egen evne til å bygge relasjoner, som gjør at de lykkes i den perioden de er tilsatt, sier Reinhardt.

De som lykkes gjør det altså ved å kompensere for sin manglende pedagogiske kompetanse med enkelte sterke personlige egenskaper.

 

 

Hvilke personlige egenskaper ser dere etter i en ansatt?

Når det gjelder personlige egenskaper hos søkere, vektlegges særlig motivasjon.

 Vi ser etter søkere som på en ærlig måte formidler et reelt engasjement for det å undervise, og en omsorg for de han eller hun skal undervise.

– De har denne sterke indre motivasjonen; de er både i stand til å holde elevene «i øret og i hånden». Dette er egenskaper vi er ute etter, fortsetter han.

«Indre motivasjon» er et begrep som brukes innenfor det pedagogiske forskningsfeltet til å beskrive en type motivasjon som kommer innenfra.

Denne står i kontrast til ytre motivasjon, der motivasjonen bestemmes av ytre faktorer som for eksempel forventninger og press.

I tillegg til motivasjon vektlegges evnen til å samarbeide med andre.

– For oss er det viktig at søkerne ønsker å jobbe i et profesjonsfellesskap, og er åpne for å dele av sine erfaringer og kunnskap.

– Samtidig ønsker de å lære av sine kolleger. Altså noen som i det hele tatt ønsker å jobbe tett sammen med de rundt seg, forklarer Reinhardt.

For noen høres nok dette kjent ut. Lærere blir i økende grad forstått som en del av et fellesskap, et fellesskap som man både skal bidra til og dra nytte av.


 

Hva innebærer det å være en god lærer?

Studenter har ulike visjoner av hva det innebærer å være en god lærer. Noen vil for eksempel vektlegge gode formidlingsegenskaper, mens andre kanskje vektlegger god klasseledelse.

Ifølge Reinhardt er både formidlingsevne og klasseledelse viktig.

 Som arbeidsgiver er vi opptatt av begge deler. En god klasseleder vil for eksempel skape gode forutsetninger for et trygt og samtidig ambisiøst læringsmiljø, forklarer han, og utdyper:

– Da vil også formidlingen av fag, og engasjerende læringsaktiviteter der elevene medvirker, være lettere å gjennomføre.

Både god klasseledelse og formidlingsegenskaper er viktige, fordi de er avhengige av hverandre. Et godt klassemiljø er en forutsetning for læring.

LES OGSÅ: Mitt traineeprogram - Kristoffer Rye er trainee i Mesta

 

Hvor viktig er arbeidserfaring?

I tillegg til pedagogisk utdanning er arbeidserfaring noe arbeidsgivere ser etter, selv om det ikke er et formelt krav. Relevant undervisningserfaring fremheves som særdeles viktig.

– Arbeidserfaring ser vi alltid etter, det er særlig en fordel å ha minst et par års erfaring fra undervisning i skole på tilsvarende trinn som de vi søker lærer til.

Erfaring fra andre sektorer trekkes også fram som relevant.

 Samtidig vil det være nyttig å ha med seg arbeidserfaring fra andre sektorer.

– Vi ser at dette kan være en berikelse for undervisningen, for eksempel med tanke på yrkesretting av fellesfag, fortsetter Reinhardt.

Frivillig arbeid blir derimot ikke vektlagt i like stor grad, men dette er noe de vurderer å se nærmere på.

– Vi har ikke vektlagt frivillig arbeid så mye, forteller han, og utdyper:

– Likevel bør vi antakelig bli mer oppmerksomme på den kompetansen og de erfaringene som følger med denne type aktivitet.

Vektlegging av erfaring fra frivillig arbeid er nok noe som vil variere fra arbeidsgiver til arbeidsgiver, men hvis man har det skader det ikke å nevne dette i søknaden.


 

Har du noen tips til de som vurderer å bli lærere?

For de som ennå er usikre på om læreryrket er for dem, har Reinhardt noen råd. Igjen fremheves betydningen av indre motivasjon.

– Å være lærer er til tider en svært hektisk, kompleks og mangfoldig jobb.

– Det store privilegiet ved dette yrket er å kunne bety noe for de elevene en skal jobbe med, både faglig, men også på det mer personlige plan, fortsetter Reinhardt.

– En kan si mye om læreryrket, men kjedelig blir det aldri.

– En person som har en egen indre glød til å gi noe av seg selv til de han eller hun får som elever, vil også i større grad tåle det ytre presset som læreryrket blir utsatt for, forklarer han.

– Kjenn etter om du har noe av denne gløden.

– Belønningen ligger i muligheten til å oppleve rikdommen og meningsfylden i alle de møtene du går inn i med elever, kolleger, foresatte eller andre, avslutter Reinhardt.