(StudentTorget.no):

 

Ex.phil, eller examen philosophicum, er en universitetseksamen i filosofi. Kurset er obligatorisk for å få en godkjent bachelor eller mastergrad ved universiteter.

 

– Ex.phil er et emne i stadig utvikling, og det finnes flere varianter der vi etterstreber å tilpasse oss ulike fagområder, forteller Kjartan Kock Mikalsen ved NTNU.

 

– Vi gjør slike tilpasninger dels ved å gi større plass til bestemte typer temaer innenfor de ulike variantene, og dels ved å rette teoriene inn mot fagspesifikke eksempler og problemstillinger, fortsetter Kjartan.

 

– Felles for de ulike variantene er likevel at de gir en introduksjon til problemstillinger innen kunnskaps- og vitenskapsteori, etikk og politisk filosofi, samt til ulike syn på forholdet mellom menneske og natur.

 

Enkelte høyskoler tilbyr også kurs i ex.phil, og innholdet vil variere fra lærested til lærested, og fakultet til fakultet. Faget gir i de fleste tilfeller ti studiepoeng.

 

Hva er ex.phil?

Ex.phil er et fellesemne som inngår i det aller fleste studieprogram ved universiteter i Norge.

 

– Emnet tar opp et bredt spekter av filosofiske spørsmål, som på ulike måter angår vitenskapenes grunnlag og egenart, vårt ansvar som samfunnsborgere, samt vår selvforståelse som mennesker, vis-à-vis den øvrige naturen, forteller Kjartan Koch Mikalsen.

 

Felles for alle kursene, uavhengig av lærested, er filosofiske temaer, som skal få studentene til å tenke kritisk, og reflektere over vitenskapelige problemstillinger. Temaer som kan bli presentert og drøftet kan være etikk, vitenskap, sannhet, vitenskapshistorie, språk og argumentasjon.

 

Ex.phil som fag fokuserer på filosofi- og vitenskapshistorie, i form av bidrag som belyser vitenskapelig tenkemåte med filosofisk bakgrunn. Hovedfokuset vil være på historisk bakgrunn og viktige bidrag innen etikk.

 

Emnet består av en kort og konsentrert innføring i filosofi, og gir et overblikk over herskende retninger innen filosofien, samt historiske overblikk over disse.

 

Som student vil du bli kjent med tenkere fra sentrale epoker i vår vestlige kultur, frem til vår egen tids vitenskapelige og naturvitenskapelige virkelighetsoppfatning. Du vil få en innføring i etikk, hvor metaetikk, etiske teorier, anvendt etikk og feministisk etikk blir fremstilt fra et samtidsperspektiv.

 

Faget vil bli gjennomført med bruk av originaltekster og kommentarlitteratur i filosofi- og vitenskapshistorie.

 

Studenten vil utvikle et grunnlag for å reflektere over etiske problemer man støter på i universitetssammenheng og i samfunnet. Emnet skal gi kunnskap og ferdigheter som er viktige for alle studenter ved et universitet, både under og etter studiene.

 

LES OGSÅ: En boform og møteplass på tvers av generasjoner

 

Slik lykkes du med ex.phil

Kjartan forteller at egeninnsats er nøkkelen for å lykkes i emnet, akkurat på samme måte som i andre fag.

 

– Det er viktig å delta i undervisning og å jobbe strukturert med pensum gjennom hele semesteret. Når man leser, er det en god idé å ha en penn eller blyant for hånden, slik at man kan notere og aktivt behandle det stoffet man leser om, forteller han.

 

Selvstendighet og evne til kritisk tenking står sentralt i ex.phil som fag, og Kjartan Koch Mikalsen mener det er viktig at studentene bruker tid på å tenke gjennom hva som følger av teorier, og hvilke argumenter som fungerer for og imot ulike standpunkter.

 

– I den sammenhengen kan det være nyttig å anvende for eksempel etiske teorier på dagsaktuelle problemstillinger, eller bruke det man lærer om argumentasjon til å analysere tekster man finner i media eller på pensumlisten i et fag man studerer.

 

Kjartan legger trykk på at muntlige diskusjoner med andre studenter vil være en effektiv måte å lære på, og at blant annet NTNU organiserer studentene i smågrupper, slik at de jobber sammen gjennom hele semesteret.

 

– Det er erfaringsmessig mange som har utbytte av å møte den samme gruppen for å jobbe med faget utenom seminar også.

 

– Til slutt vil jeg understreke betydningen av å legge inn innsats i emnets obligatoriske aktiviteter, for disse fungerer som forberedelse til eksamen, forteller Kjartan.

 

LES OGSÅ: Simen er fadderkoordinator ved OsloMet

 

Hvorfor skal man ta ex.phil?

Studenten vil bli kjent med dagens etiske teorier og begrunnelse for disse, samt aktuelle problemstillinger innen anvendt etikk.

 

– En viktig del av ex.phil er å lære akademiske ferdigheter, slik som argumentasjon, kritisk tenkning, skriving og fornuftig bruk av kilder, forteller Kjartan Koch Mikalsen.

 

Hensikten er å gi redskaper for selvstendig og kritisk refleksjon, om betingelser for vitenskapelig kunnskapsdannelse, og det ansvaret som følger med å delta i vitenskapelig virksomhet.

 

Kjartan forteller at det er flere grunner til at studenter burde ta ex.phil.

 

– For det første er elementær kjennskap til vitenskapsteoretiske grunnlagsspørsmål, og orientering om ulike vitenskapers egenart, verdifullt med henblikk på å forstå sitt eget fagområde.

 

– For det andre gir kunnskap om etikk og politisk filosofi, sammen med trening i å tenke gjennom moralske problemstillinger, bedre grunnlag for å ta samfunnsansvar på en kritisk og reflektert måte.

 

– For det tredje er ferdigheter i argumentasjon, skriving og kildekritikk viktig for omtrent alt annet man gjør ved et universitet, og i yrker man kvalifiserer seg til gjennom en universitetsutdannelse, forteller Kjartan.

 

Med ex.phil som bakgrunn vil studenten utvikle evnen til å forholde seg reflektert til vitenskap. Studenten vil få egenskapen til å redegjøre for sentrale problemstillinger hos tenkere i den vestlige filosofi- og vitenskapstradisjon, tilknyttet vitenskap, erkjennelse og etikk.

 

Det er også mulig å studere ex.phil over nettet gjennom Universitetet i Oslo, dette studiet kalles flexphil.

 

LES OGSÅ: Prioriter å være lykkelig!

 

Ex.phil, læresteder og fakultet:

  • Universitetet i Bergen, humaniora, jusstudiet, naturvitenskap, medisin, psykologi, samfunnsvitenskap.
  • Universitetet i Oslo, Humanistisk fakultet.
  • Universitetet i Tromsø, nettbasert studium i Tromsøvarianten.
  • Universitetet i Sørøst-Norge, historie, filosofi.
  • NTNU, humaniora, samfunnsvitenskap, naturvitenskap, medisin og helsefag.
  • NLA Høgskolen, Examen Philosophicum.
  • Høgskulen i Volda, nettstudium i Examen Philosophicum.
  • Bjørknes Høyskole, Examen Philosophicum.
  • NMBU, obligatorisk for alle, bortsett fra veterinærstudiet.

 

Klikk her for å se alle studier i Norge og utlandet