Hva gjør en toksikolog

Toksikologi er læren om giftstoffer.

Toksikologer deles gjerne i to undergrupper: økotoksikologer, som jobber med miljøeffekter av ulike kjemikalier, og humantoksikologer, som jobber med effekter på menneskers helse.

Mange toksikologer er ansatt i offentlige departement og institusjoner som KLIF eller Sosial- og helsedepartementet, eller i private konsulentfirma. De fleste av disse jobber med risikovurdering av ulike kjemikalier, med hensyn til skadelige effekter på menneskers helse eller på miljøet.

En rekke større industribedrifter som Statoil, Jotun og Elkem har også ansatt egne toksikologer.

Mange toksikologer jobber også innen forskning. Forskningsinstitusjoner som Nasjonalt folkehelseinstitutt, Statens arbeidsmiljøinstitutt, Norsk institutt for vannforskning (NIVA), og lignende, har ansatt en rekke toksikologer.

 

Toksikologer som jobber som rådgivere/konsulenter/saksbehandlere

Vanlige arbeidsoppgaver:

 • Risikovurdering
 • Vurdering av fremmedstoffer/miljøgifter
 • Tildeling av konsesjon for utslipp
 • Vurdering av kjemikalier

 

Toksikologer som jobber som forskere / laboratorieingeniører / forskningsassistenter

Vanlige arbeidsoppgaver:

 • Feltarbeid (hovedsakelig aktuelt for økotoksikologer)
 • Laboratoriearbeid (eksperimentelle studier på effekter av kjemikalier på celler, planter eller dyr)
 • Skriving av fagartikler og –bøker
 • Undervisning
 • Risikovurdering

 

Personlige egenskaper - Toksikolog

Toksikologer studerer effekter av kjemiske stoffer på biologiske organismer (planter og dyr). Derfor kreves det interesse og kunnskap innen både kjemi og biologi.

Det store flertallet av toksikologer har skrevet hovedoppgave (MSc) og gjennom det blitt lært opp i analytisk tenkning; i mange yrker er det også behov for kommunikasjon med allmennheten.

For å jobbe som forsker, kreves det normalt at man også har avlagt en doktorgrad (PhD).


 

Utdanning / kompetansekrav - Toksikolog

Studier i biologi/toksikologi ved UiO eller NTNU.

Norske toksikologer godkjennes og registreres i dag av Norsk selskap for farmakologi og toksikologi, i henhold til en sertifiseringsordning initiert av den europeiske toksikologiforeningen Eurotox (The European Register of Toxicologists). 

For å bli Eurotoxregistrert toksikolog kreves blant annet 5 års yrkeserfaring ut over grunnutdanningen.

Les mer om studiemuligheter for yrket Toksikolog:

 

Jobbmuligheter - Toksikolog

Gode jobbmuligheter pga økende behov for risikovurdering av kjemikalier.

Les mer om jobbmuligheter for yrket Toksikolog:

 

Lønnsnivå - Toksikolog

Toksikologer i det offentlig lønnes etter standard satser basert på utdanningsnivå og yrkeserfaring.

Generelt er det høyere lønnsnivå i det private firma (konsulentfirmaer og større industribedrifter) enn i offentlige institusjoner.

 

Mer informasjon / linker

 • Forskning.no: www.forskning.no
 • Norsk Selskap for farmakologi og toksikologi (NSFT): www.nsft2.no
 • Folkehelseinstituttet (FHI): www.fhi.no
 • Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) - et nasjonale forskningsinstituttet innen arbeidsmiljø og arbeidshelse, underlagt Arbeids- og inkluderingsdepartementet: www.stami.no
 • Norsk institutt for vannforskning (NIVA): www.niva.no