Hva gjør en Advokat

En advokat skal gi råd i rettsspørsmål og bistå ved rettstvister.

Advokaten plikter både å være rådgiver og talsmann for sin klient.

Advokaten skal ha en uavhengig stilling, slik at råd og handlinger ikke påvirkes av advokatens egne interesser eller andre uvedkommende hensyn. Innenfor lovens ramme og etter beste evne, plikter advokaten å ivareta klientens interesser på beste måte.

I Regler for god advokatskikk, heter det at "en advokats oppgave er å fremme rett og hindre urett".

Som forsvarer, skal advokaten ivareta den tiltaltes interesser mot politiets påstander.

Politi og påtalemyndighet har som oppgave å oppklare straffbare forhold og få den antatt skyldige stilt for retten med krav om straff.

De som er siktet eller tiltalt for en forbrytelse har krav på en forsvarer som staten betaler.

I noen tilfeller, har også ofrene i en straffesak rett til hjelp fra advokat (bistandsadvokat).

Dette er noen eksempler på vanlige arbeidsoppgaver for en advokat:

  • gi privatpersoner eller bedrifter råd om hva som er lov og ikke lov
  • representere privatpersoner eller bedrifter i forhandlinger med en motpart
  • sette opp testament, ektepakt, kontrakter og andre juridiske dokumenter.
  • føre rettssaker for privatpersoner, bedrifter eller offentlige institusjoner
  • forsvare tiltalte i straffesaker
  • være bistandsadvokat for ofrene i straffesaker.

 

Personlige egenskaper - Advokat

For den som vil bli advokat, er det viktig å være flink til å uttrykke seg både skriftlig og muntlig.

Det er også viktig å kunne sette seg raskt inn i nye problemstillinger.

Advokaten skal opptre uavhengig, og det er en fordel at du har evne til å være kritisk og selvstendig. Yrket innebærer som regel kontakt med mange mennesker, og du bør derfor også ha gode mellommenneskelige evner.

I tillegg, må en advokat ha grunnleggende respekt for lover, regler og rettssystemet.

Det kreves vandelsattest for å få advokatbevilling.


 

Utdanning / kompetansekrav - Advokat

Før du kan bli advokat, må du først være ferdig utdannet som jurist.

Deretter, er det i tillegg flere formelle krav som må oppfylles, før du kan søke bevilling som advokat:

  • Du må ha minst to års godkjent juridisk praksis. De fleste tar praksisperioden som advokatfullmektig, men du kan også få godkjent annen praksis – for eksempel som dommerfullmektig eller politifullmektig.
  • I løpet av praksisperioden, må du ha ført minst tre rettssaker for domstolene, eller ha gjennomført rettsmeklinger etter nærmere bestemte regler.
  • Du må også ta et eget advokatkurs som tilbys i Oslo, Trondheim, Bergen og Stavanger.
  • Det kreves at du har hederlig vandel for å få bevilling som advokat.

 

Les mer om studiemuligheter for yrket Advokat:

 

Jobbmuligheter - Advokat

I Norge er det ca 7500 advokater og advokatfullmektiger (januar 2010), og de fleste av dem arbeider i store eller små advokatfirmaer.

Mange starter også sin egen advokatvirksomhet, og driver denne enten alene eller i kontorfellesskap med andre advokater.

Det er dessuten mange større private bedrifter og organisasjoner som ansetter egne advokater.

Innenfor det offentlige, jobber det advokater for eksempel hos Regjeringsadvokaten og i større kommuner.

Les mer om jobbmuligheter for yrket Advokat:

 

Mer informasjon / linker

Over 90 prosent av advokatene i Norge er medlemmer av Advokatforeningen. Dette er interesse- og profesjonsforeningen for advokatene, og en av de viktige oppgavene for foreningen er å videreutvikle og følge opp Regler for god advokatskikk. Se deres nettside: www.advokatforeningen.no

Advokatforeningen har også en nettside for publikum, www.advokatenhjelperdeg.no. Her kan du lese mer om juridiske temaer som angår privatpersoner og du kan se hvordan advokater svarer på spørsmål fra publikum.