Hva gjør en ingeniørgeolog

Når bruer, hus og andre byggverk skal settes opp, må først grunnen undersøkes. Ingeniørgeologen kartlegger blant annet sprekker og svakhetssoner i berggrunnen for å avgjøre om grunnen er istand til å bære en tung konstruksjon. Ingeniørgeologene kartlegger og vurderer blant annet faren for skred, flom og jordskjelv.

Norge har lenge vært et foregangsland med hensyn til utstrakt bruk av berggrunnen. Som et resultat av dette har vi i dag en rekke "verdensrekorder", som for eksempel lengste og dypeste undersjøiske vegtunneler (Bømlafjord og Eiksund), største publikumshall i berg (Gjøvikhallen) og flest kraftstasjoner i berg (nesten halvparten av alle i verden). Spesielt i forbindelse med utbygging av infrastruktur i byområder blir tunneler og undergrunnsanlegg stadig viktigere.

Nødvendigheten av forsvarlig ingeniørgeologisk oppfølging av slike prosjekter har blitt understreket av alvorlige hendelser de senere år, og etterspørselen etter nye fagfolk har økt sterkt som resultat av denne utviklingen.


Vanlige arbeidsoppgaver
Ingeniørgeologer undersøker og gir geologiske og geotekniske anbefalninger, analyser og utforminger. De ingeniørgeologiske studiene kan gjøres under planleggingen, miljøvern-analysen, utformingen av ingeniøroppgaver eller konstruksjonsfasen av prosjekter.

Arbeidsområder kan blant annet være geologiske katastrofer, geoteknikk, materialegenskaper, skred og helningsstabilitet, erosjon, flom, uttørking og seismiske undersøker. Ingeniørgeologiske undersøkelser er utført av geolog eller ingeniørgeolog som har utdannelse og arbeidserfaring fra gjenkjennelse og analyse av geologiske katastrofer og spesielle geologiske forhold.

Det er en økende fokus på ras- og fjellskred-problematikk, ikke minst som mulig konsekvens av klimaendringer. Fagfolk med bakgrunn i ingeniørgeologi og bergmekanikk har som oppgave å bidra med sin kunnskap for forsvarlig håndtering av slike problemstillinger, og benyttes også i stadig økende grad i miljørelaterte prosjekter.

Ulike varianter av yrket / arbeidsfelt
Gode kunnskaper innenfor ingeniørgeologi er av avgjørende betydning for vellykket planlegging og bygging av tunneler og andre undergrunnsanlegg. Det er ikke uvanlig at ingeniørgeologer samarbeider med bygningsingeniører, arkitekter, entreprenører og arealplanleggere for å sikre at geologiske faktorer som vil påvirke stedsvalg, design, konstruksjon, drift og vedlikehold på byggeplasser ivaretas.


Ingeniørgeologiske studier utføres i forbindelse med blant annet:
- private, kommersielle, industrielle og militære utbygginger og installasjoner
- bygging av tunneler til samferdsel (veg, jernbane og lufthavn) og anlegg i fjell og løsmasser i forbindelse med kraftverk, kloakkanlegg, vannrenseanlegg, tilførselsrør, kanaler, dammer, vannreservoar
- gruvedrift og steinbrudd, avgangsdammer, gjenvinning og ikke minst planlegging, gjennomføring og sikring av gruveganger; stabilitet i fjellsider og klippekanter med tanke på rasfare (både på land, onshore og offshore)

Ingeniørgeolog er et fagfelt som er nært beslektet med geologi, geoteknikk, bergmekanikk og anleggsteknikk.

Personlige egenskaper - Ingeniørgeolog

For å utdanne seg til, og jobbe som geotekniker bør man ha interesse for og bakgrunn innen realfagene (matematikk og fysikk) og naturvitenskap generelt.

Utdanning / kompetansekrav - Ingeniørgeolog

Ingeniørgeologi er et spesialfelt innen ingeniør og miljøgeologi.

Studievalg.no - Relaterte studier til Ingeniørgeolog


Jobbmuligheter - Ingeniørgeolog

Behovet for fagkompetanse innenfor alle disse feltene ventes å forsterkes i tiden fremover, og det er samtidig et markert generasjonsskifte på gang. Norske ingeniørgeologer er i dag involvert også i mange internasjonale prosjekter, og innenfor alle deler av fagfeltet ligger det i dag et stort potensiale, og en stor utfordring, i videre internasjonalisering.


KarriereStart.no - Temaside Ingeniørgeolog

KarriereStart.no - Stillingsannonser Ingeniørgeolog

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Ingeniørgeolog

Lønnsnivå - ingeniørgeolog

Etterspørselen etter ingeniørgeologer (og sivilingeniører generelt) er stor. Dette medfører at lønnsbetingelsene for nyutdannede vil være svært gunstige. TEKNAs lønnsstatistikk er en god indikator for forventet lønnsnivå.

Mer informasjon / linker

NGI - http://ngi.no/no/

Takk til / Kilder

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner