Hva gjør en limnolog

Limnologi er en gren av biologifaget og fokuserer på alle områder av rennende vann og innsjøer, alt liv som finnes der og ulike faktorer som påvirker det. Alle innsjøer og lokaliteter med vann har sin egen karakter, og blir påvirket av både naturen og mennesker på ulike måter.

En limnolog jobber med naturvitenskapelige problemstillinger relatert til innlandsvann, særlig innenfor forskning og analyse. Limnologi omfatter også kjemi, biologi, fysikk og geologi og en limnolog beskjeftiger seg med disse områdene med utgangspunkt i vannets økosystem.

Vanlige arbeidsoppgaver for en limnolog kan være analyser av vann i forbindelse med forurensing, undersøkelser og analyser av vassdrag og forskning relatert til fiske- natur- og miljøvern arbeid.

Limnologer har gjerne en bred kompetanse innenfor naturvitenskapen og kan jobbe med ulike felt som for eksempel forskning knyttet til landbruk eller innenfor fiskeindustrien.

Personlige egenskaper - Limnolog

En limnolog må være interessert i naturen og da særlig innsjøer, elver og tjern. Limnologen må være nysgjerrig på naturen og like og undersøke- og finne ut av ting. Man må like å oppholde seg ute i felten og ha et skarpt øye for observasjon.


Utdanning / kompetansekrav - Limnolog

Limnologi var i lang tid et eget fag under Limnologisk Institutt ved universitetet i Oslo, men i dag

ligger det under Det Matematisk-Naturvitenskapelige fakultetet og Biologisk Institutt. Limnologi er
et spesialiseringsområde på masternivå og tilbys innen biologiutdanningen på flere universiteter i
Norge. Det finnes også egne masterstudier i marinebiologi og limnologi ved universitetet i Oslo og
også en del akvatisk orienterte mastergrader innenfor biologi ved universitetet i Bergen.

Grunnutdanningen til limnologi er biologi som kan studeres på alle universiteter og noen høgskoler
i Norge. Opptakskravet varierer, men det kreves som regel realfagskompetanse utover generell
studiekompetanse.

Studievalg.no - Relaterte studier til Limnolog


Jobbmuligheter - Limnolog

Limnologifaget krever kompetanse i mange ulike relaterte disipliner og derfor er også arbeidsmulighetene mange. Som oftest arbeider dog limnologen i ulike forvaltnings- og forskningsinstitutter som for eksempel Norsk Institutt for Vannforskning, Statens Forurensningstilsyn eller Direktoratet for Naturforvaltning. Limnologen kan også arbeide innenfor ulike helse- eller miljøvern organer som for eksempel Statens Institutt for Folkehelse eller i Miljøverndepartementet. Limnologer kan også arbeide i det private som konsulenter for for eksempel Hydro eller Yara, eller med undervisning i skolen.


KarriereStart.no - Temaside Limnolog

KarriereStart.no - Stillingsannonser Limnolog

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Limnolog

Lønnsnivå - Limnolog

Lønnsnivået varierer avhengig av arbeidsplass, utdanningsnivå og ansiennitet. En forskerlønn innenfor det offentlige ligger et sted mellom 480 900 og 1 125 400.

Mer informasjon / linker

Norsk Limnologisk Forening (NFL) jobber med å fremme læren om ferskvann og har som formål å spre kunnskapen ut til ulike undervisnings-, forsknings- og forvaltningsinstitusjoner.
www.limnologi.etp.no

Takk til / Kilder

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner

www.wikipedia.org

www.limnologi.etp.no

www.uio.no

www.utdanning.no

www.digoo.info