Spar tusener ved å fremleie boligen din når du f.eks. er på sommerferie eller utveksling!

Fremleie betyr at hovedleietakeren leier ut boligen han allerede leier til en tredjeperson (fremleier). Reglene om fremleie reguleres av husleieloven av 1999 kapittel 7 og av burettslagslova av 2003 kapittel 5. Nedenfor fokusererer vi imidlertid på reglene etter husleieloven. I tillegg ser vi på hvordan regelverket er innenfor utvalgte studentskipnader landet over.

 

Generelt om fremleie etter husleieloven

Det alminnelige rettslige utgangspunktet er at hovedleietakeren ikke har adgang til å framleie eller på annen måte overlate sin bruksrett til andre uten samtykke fra utleieren, med mindre annet følger av avtale eller lovbestemmelse. Det vil si at dersom hovedleietakeren ønsker å fremleie en bolig som er eid av en studentskipnad, vil det med all sannsynlighet foreligge et eget regelverk om fremleie som vil regulere forholdet.

Hvorvidt samtykke til framleie er gitt eller ikke, er et avtalerettslig tolkingsspørsmål. Samtykke kan være gitt skriftlig, muntlig eller i handling. Er det først gitt samtykke til framleie, kan ikke dette tilbakekalles på annen måte enn gjennom en betinget oppsigelse.


Framleiebegrepet må holdes atskilt fra overføring av leieretten. Det foreligger en overføring av leieretten dersom tredjemann definitivt skal overta både hovedleietakerens rettigheter og plikter i forhold til utleieren.

LES OGSÅ: Vil bygge studentboliger i Blitzhuset i Oslo

 

Fremleie av del av bolig

Leier av bolig som selv skal bo i boligen, kan framleie en del av boligen med godkjenning fra utleieren. Godkjenning kan bare nektes dersom fremleierens(tredjepersons) forhold gir saklig grunn til det. Utleieren kan ved denne vurderingen bare legge vekt på framleierens kvalifikasjoner som beboer. Saklig grunn kan for eksempel være at den nye leietakeren tidligere er oppsagt fra tidligere leieforhold på grunn av fyll, bråk eller narkotikamisbruk. Framutleie kan videre skje så lenge hovedleieavtalen løper, og uten noen tidsmessige begrensninger. Framleieren kan imidlertid ikke selv framutleie deler av det husrommet han selv leier av hovedleietakeren.


 

Fremleie av bolig ved midlertidig fravær

Leier av bolig kan framleie med godkjenning fra utleieren i inntil to år ved midlertidig fravær på grunn av arbeid, utdanning, militærtjeneste, sykdom eller andre tungtveiende grunner. Det kreves her at hovedleietakeren er midlertidig fraværende fra boligen. I dette ligger for det første at hovedleietakeren må ha til hensikt å ta boligen i bruk igjen etter fraværet. For det annet kreves det at han selv ikke kan bruke boligen i det aktuelle tidsrom. Også her kan godkjenning bare nektes dersom framleierens forhold gir saklig grunn til det.

Svarer ikke utleieren på en skriftlig søknad om godkjenning etter de overnevnte regler innen én måned etter at søknaden er mottatt, skal dette regnes som godkjenning.

LES OGSÅ: Plasseffektive løsninger for små leiligheter

 

Fremleie hos Studentskipnaden i Oslo

Dersom du bor i en av SiOs studentboliger, kan du fremleie boligen din i inntil seks måneder av din totale botid. I tillegg kan du søke om fremleie i sommermånedene. Dersom du ønsker å fremleie din hybel, må den du leier du til være student ved en høgskole eller universitet som er medlem av SiO eller OAS (Oslo- og Akershushøgskolenes studentskipnad). Ved fremleie av leilighet holder det at din leietaker går på en høyskole eller et universitet som bare er medlem av SiO.

På nettsidene til SiO står det videre å lese at: ”Kopi av fremleietakers gyldige studentbevis og legitimasjon med bilde må leveres i din resepsjon snarest etter at søknaden er sendt. Fremleie vil ikke bli innvilget før dette er gjort. Eventuell bekreftelse om studieplass fra skole eller universitet vil også kunne godtas.

Fremleietaker kan ikke ha uoppgjorte forhold med SiO, f.eks. skylde husleie fra tidligere leieforhold. Fremleietaker kan ikke tidligere ha søkt om kontrakt eller nytildeling av kontrakt i SiO og fått avslag på denne.


For å få innvilget fremleie av boligen din, må du som leietaker ha gyldig kontrakt og være á jour med husleien, samt eventuelle tilleggsregninger. Eventuell kontrakt mellom deg og din fremleietaker må du ordne selv. Ved fremleie er du økonomisk ansvarlig overfor SiO.”

LES OGSÅ: Enkle tips for å få en koselig studenthybel

 

Fremleie hos Studentskipnaden i Bergen

Dersom du er bosatt i en SiB-bolig og ønsker å fremleie, må fremleieren oppfylle de samme krav som ordinære leietakere. Det betyr at fremleier må være medlem av SiB, og ha studie som hovedbeskjeftigelse. Søknaden blir ikke innvilget dersom den som fremleier skylder husleie til SiB. Den som ønsker å fremleie gis ikke prioritet fremfor andre søkere ved senere tildeling av fremleiet hybel.

Den som fremleier hybel eller leilighet må dessuten ha skriftlig samtykke fra SiB. Samtykke kan bare nektes dersom forhold med tilknytning til boligens formål eller vedkommende person tilsier det.

SiB kan videre nekte fremleie ved midlertidig fravær dersom SiB tilbyr leieren å
disponere boligen i leietagerens fravær, og leieren får rett til å ta boligen i bruk igjen etter fraværet.

Ved fremleie er det ikke tillatt for leieren å kreve eller avtale høyere husleie fra
fremleietageren enn det leieren selv betaler til SiB.

Leieren er også i leieperioden ansvarlig for at husleien blir betalt i rett tid.
 

LES OGSÅ: Studenter i bolignød får tilbud om hotellrom

Fremleie hos Studentskipnaden i Tromsø

Det er ikke adgang til framleie uten etter skriftlig søknad og med samtykke fra utleier.  Framleietaker må være student ved UiT/HiT. Framleie kan tillates i inntil seks måneder av den totale botid. Framleie i perioden 01.06-31.08 regnes ikke med i denne totaltid.
Se for øvrig leiekontraktens §10.

Kilder: www.lovdata.no, www.sio.no, www.uib.no, www.sito.uit.no og http://www1.vg.no/pub/vgart.php?artid=166525