Hva gjør en arkivar

Arkivarer har som arbeidsoppgave å ta vare på dokumentasjonen i offentlige etater og private bedrifter sine arkiver.

Vanlige arbeidsoppgaver for arkivaren kan være å registrere, katalogisere og digitalisere informasjon og dokumenter. Man skal sørge for at informasjonen blir forsvarlig bevart og gjøres tilgjengelig for ettertiden. 

Arkivaren er også en formidler av informasjon, fra historisk trykt materiale til relevante nettsteder. Arkivaren må derfor ha god kunnskap om sine kilder og kunne kommunisere disse til sine brukere. 

Man skal også kvalitetssikre saksbehandlingsprosesser til diverse lov- og regelverk.

Vanlige arbeidsoppgaver:

  • Kvalitetsikring (av lovverk, regelverk, rutiner og saksbehandling).
  • Nettredaktør / informasjonsarkitekt.
  • Utvikle og strukturere nettsider.
  • Informasjonsspesialist.
  • Rådgiver / konsulent.
  • Formidle egen kompetanse.

 

I dag er arkivfaget mer komplekst og mer krevende enn for få år siden. Dette er på grunn av overgangen til elektroniske og digitale IT-løsninger, som også stiller store krav til sikkerhet. 

Arkivyrket profesjonaliseres mer og mer, med krav om høy utdanning og ekspertise på flere områder. 

 

Personlige egenskaper - Arkivar

Arkivarbeid stiller store krav til nøyaktighet og systematisk arbeid. Man bør også kunne samarbeide med andre, yte service og like å formidle kunnskap.


 

Utdanning / kompetansekrav - Arkivar

Arkivarer må ha høyere utdanning innen relevante fag som arkivfag, jus, økonomi og IT, historie, og samfunnsvitenskapelige fag.

Arkivar er ikke en beskyttet tittel og det er mange måter å skaffe seg nødvendig kompetanse.

Les mer om studiemuligheter for yrket Arkivar:

 

Jobbmuligheter - Arkivar

Arkivarer kan være ansatt i både offentlig og privat sektor. Eksempelvis, er det mange arkivarer som jobber i Arkivverket og de interkommunale arkivordningene, og andre offentlige etater.

Det er også stadig mer vanlig at private bedrifter har egne arkivarer. Disse blir også ofte kalt document-/records manager.

Les mer om jobbmuligheter for yrket Arkivar:

 

Lønnsnivå - Revisor

Lønnsnivået vil variere ut fra blant annet utdanningsnivå, ansiennitet, sektor og ansvarsomårder.

 

Mer informasjon / linker

  • Arkivverket - en norsk, statlig etat underlagt Kulturdepartementet: www.arkivverket.no
  • Norsk Arkivråd - landets største arkivfaglige interesseorganisasjon: www.arkivrad.no
  • Arkivforbundet er en medlemsorganisasjon for institusjoner og enkeltpersoner som arbeider med bevaring og formidling av kommune- og privatarkiv, eller som er opptatt av arkivspørsmål: www.arkivforbundet.no
  • Arkivarforeningen - en fagpolitisk forening tilknyttet Forskerforbundet, som er medlem i Unio (Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede): www.arkivarforeningen.no