Hva gjør en biolog

Biologi er læren om alle levende organismer, fra de enkleste molekyler som utgjør cellenes byggesteiner til hele økosystemer, og tar for seg artenes evolusjon, fysiologi og økologi.

Du lærer om mikroorganismer og parasitter hos planter, dyr og mennesker.

Som biolog, utfører du som oftest forskning for å bedre forståelsen av fundamentale livsprosesser, slik at du kan bruke denne til å utvikle nye produkter eller prosesser.

Man driver som oftest enten grunnforskning (ikke noe spesifikt mål, ønsker kun å utvide kunnskap) eller anvendt forskning (rettet mot å løse et bestemt problem).

Det finnes mange typer biologer, hvor noen ser på den makroskopiske verden, mens andre konsentrerer seg om den mikroskopiske. Det vil være en del overlapping mellom de ulike feltene, og det er ofte vanskelig å klassifisere en biolog som kun én av dem.

De fleste biologer spesialiserer seg på et felt, og det finnes en rekke felt du kan spesialiser deg i. Eksempler på noen av feltene er zoologi, biokjemi, økologi, mikrobiologi, fysiologi, genetikk og genteknologi, marin vitenskap og botanikk.

 

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene vil variere avhengig av hvilket felt du har spesialisert deg innenfor, men en arbeidsdag kan innebære disse oppgavene:

 • Samle og analysere biologiske data om relasjoner mellom og blant organismer og deres miljø.
 • Utarbeide hypoteser.
 • Programmere og bruke datamaskiner til å lagre, behandle og analysere data.
 • Utarbeide tekniske- og forskningsrapporter, samt kommunisere resultatene til individer i industrien, myndighetene eller allmennheten.
 • Utvikle og vedlikeholde forbindelser og effektive samarbeidsrelasjoner mellom grupper og enkeltpersoner, etater og publikum.
 • Studere og administrere ville dyrepopulasjoner. Også vannlevende planter, dyr og miljømessige forhold som påvirker dem, samt grunnleggende prinsipper for plante- og dyreliv, som for eksempel opphav, forhold, utvikling, anatomi og funksjon.

 

Personlige egenskaper - Biolog

En forutsetning for å ville bli biolog er interesse for naturens mangfold, økologi samt matematikk og kjemi.

En biolog bør ha et analytisk sinn, da mye av jobben består i analyse av forskning, fag og resultater.

Biologen bør også kunne arbeide selvstendig, og være selvmotiverte og disiplinerte, fordi man som forsker ofte jobber uavhengig av andre.

Men det er også viktig å kunne jobbe effektivt som del av et team, samt kunne kommunisere klart og konsist, både muntlig og skriftlig. Det å utarbeide rapporter om funn er en stor del av arbeidet, samt det å formidle funnene til allmennheten og medlemmer av det vitenskapelige samfunnet.

Biologen bør også være detaljorientert, være tålmodig, ha gode problemløsningsevner og god arbeidsmoral.

Presisjon er også en gunstig faktor for biologer, fordi nøyaktige resultater er essensielt.

 

Utdanning / kompetansekrav - Biolog

Du kan ta bachelor i biologi ved en rekke universiteter og høgskoler i Norge.

Avhengig av fagkombinasjon, vil en bachelorgrad i biologi kvalifisere til opptak til masterprogram i blant annet biologi, hvor du får mulighet til å videreutdanne og spesialisere deg ytterligere.

Ønsker du å jobbe uavhengig med forskning, trengs det en doktorgrad i biologi eller en av dens underfelter. Mange universiteter tilbyr stipendiater.

 

Opptakskrav:

For å kunne søke på opptak til bachelorgrad i biologi, kreves generell studiekompetanse, samt en realfagskombinasjon.

Det vil være matematikk R1/(S1+S2) og enten MAT (R1+R2), FYS (1+2), KJE (1+2), eller BIO (1+2), INFO (1+2), GEO (1+2) eller TEK (1+2).

Les mer om studiemuligheter for yrket Biolog:

 

Jobbmuligheter - Biolog

Biologi er den mest dynamiske og det mest økende området i vitenskapen. Biologien spiller inn på nesten alle aspekter av våre liv, og det er et enormt spekter av jobbmuligheter for biologer.

Biologer finner du på mange forskjellige arenaer i jobbmarkedet, for eksempel i industrien, i offentlig forvaltning, i miljøorganisasjoner og i oppdrettsnæringen.

Biologer har nøkkelroller innenfor statlige forvaltningsorganer som departementer, Statens forurensningstilsyn og Direktoratet for naturforvaltning.

Mange jobber med undervisning.

Les mer om jobbmuligheter for yrket Biolog:

 

Lønnsnivå - Biolog

Gjennomsnittlig lønn vil variere avhengig av utdanning, erfaring og spesialisering.

Også arbeidsplass, sektor og arbeidsoppgaver vil innvirke på lønnsnivået. Lønnsnivået i privat sektor vil være noe høyere enn for statlig ansatte.

 

Mer informasjon / linker

 • Naturviterne - fagforeningen for akademikere med utdannelse eller kompetanse innen naturvitenskapelige fag, og jobber for å fremme medlemmenes interesser og lønns- og arbeidsvilkår: www.naturviterne.no
 • Norsk biologiforening (BIO) - organiserer biologer som er universitetsutdannede og arbeider for biologenes interesser i arbeidsmarkedet: www.bio.no
 • Forskning.no: www.forskning.no
 • Bioteknologirådet: www.bioteknologiradet.no
 • Norsk Biovitenskapelig Selskap (NBS) - fremmer biokjemien i Norge og knytter kontakter til internasjonale biokjemiske organisasjoner: www.biokjemisk.no
 • Veterinærinstituttet - et biomedisinsk forskningsinstitutt, og Norges ledende fagmiljø innen biosikkerhet for fisk og landdyr: www.vetinst.no
 • Norsk Zoologogisk Forening (NZF): www.zoologi.no
 • Naturhistorisk Museums samlinger: www.nhm.uio.no/samlinger/index.html
 • Norsk Botanisk Forening: www.botaniskforening.no
 • Miljødirektoratet: www.dirnat.no
 • Folkehelseinstituttet (FHI): www.fhi.no
 • Norsk institutt for vannforskning (NIVA): www.niva.no
 • SINTEF - Europeisk forskningsinstitutt: www.sintef.no
 • Tekna - fagforening, innen Akademikerne, for de som har en mastergrad innen teknologi, realfag eller naturvitenskap: www.tekna.no
 • Nemko Norlab - Norges største norskeide laboratorieselskap, hvis virksomhetsområder er miljømåling, kjemiske analyse, mikrobiologi og veterinærmedisin: www.nemkonorlab.com
 • Havforskningsinstituttet: www.hi.no/hi