Fortell hvordan du angrep et nytt fag/semester

På jussen, begynner som regel hvert semester med forelesninger i hvert fag, etterfulgt av uker med kursundervisning.

I forkant av undervisningen, leste jeg pensumlitteraturen tilknyttet temaet for dagen, slik at jeg kunne henge med og stille aktuelle spørsmål.

Hvis man har lest temaene i forkant, er det lettere å få oversikt over de vanskelige delene av pensum tidlig, slik at man vet hvilke emner det er gunstig å få forklart av foreleser eller kursleder, når sjansen byr seg.

Det var spesielt lærerikt for meg å stille spørsmål, diskutere og delta aktivt i kursundervisningen, hvor vi arbeidet med mer praktiske og eksamensrettede oppgaver.

Mitt beste tips til andre jusstudenter, er å være muntlig aktiv på kurs og seminarer, stille spørsmål og tørre å potensielt si noe feil i gruppeundervisningen. Ikke vær redd for å si noe feil, men benytt muligheten til å teste argumentasjonen din og få tilbakemelding på forståelsen av faget.

Jeg var også opptatt av å ha en kollokviegruppe med andre studenter underveis i semesteret. Det å kaste ball med andre, jobbe i team og diskutere juridiske spørsmål, istedenfor å lese alene, var viktig for meg – både sosialt og faglig.

Jeg synes det er mye morsommere å lære i team, pluss at for meg var det lettere å huske pensum til eksamen, etter å ha drøftet emnene muntlig med innspill fra andre.

I tillegg, noterte jeg mye underveis, mens jeg leste litteratur, dommer og artikler. For meg, funket det best å notere for hånd, istedenfor på PC, og jeg laget mange tankekart for å få oversikt.

 

Hva gjorde du da du ikke studerte?

Jeg gjorde en hel masse utenom studiene.

Studietiden er en unik mulighet til, for eksempel, å benytte seg av reisetilbud utenfor turistsesongen, noe jeg hadde mye glede av.

Jeg unnet meg en god del fleksibilitet, og dersom jeg hadde artige planer på dagen, kunne nødvendig lesing like fint flyttes til kvelden eller påfølgende helg.

Jeg hadde også flere verv, blant annet som akademisk ansvarlig i ELSA Oslo (European Law Students Association). Der arbeidet jeg med prosjekter som den internasjonale prosedyrekonkurransen og forhandlingskonkurransen.

I tillegg, jobbet jeg en god del, både deltid og i form av heltidsjobb som trainee i diverse advokatfirma, Øvre Romeriketingrett og i Norsk Hydro.

Året jeg var på utveksling i England, var jeg også veldig aktiv på universitetets ridelag og fotballag, og konkurrerte ukentlig i en nasjonal studentliga.

Ellers ble det en del trening og sosiale sammenkomster med venner i ukedagene, og typiske studentaktiviteter, som turer på byen og andre festligheter.

 

Hvordan forberedte du deg inn mot eksamen?

Jeg fokuserte mye på å få kontroll på de sentrale dommene i hvert fag, samt å gjøre så mange gamle eksamensoppgaver som mulig.

Jeg synes det funket veldig bra å skrive ut flere av oppgavene i form av en «prøveeksamen», enten for meg selv eller sammen med kollokviegruppen.

På denne måten, fikk jeg enkelte formuleringer og sentrale drøftelser mer i fingerspissene, samt at det var en fin øvelse i å disponere tiden hensiktsmessig underveis.

På eksamen blir det fort travelt, og alt av metode og struktur som kan gå på automatikk hjelper.

I kollokviegruppen, pleide vi også å gå igjennom hverandres utkast til besvarelser, og det ble mange nyttige tilbakemeldinger og diskusjoner rundt innhold og struktur.

Ellers, synes jeg det var viktig å sørge for å ha gode rutiner i eksamensperioden. Man er neppe effektiv om man leser hele dagen hver dag, og man bør unngå å slite seg ut unødvendig i forkant av eksamen.

For meg, var det viktig å ha et aktivt forhold til de gode og produktive timene i døgnet og bruke dem fornuftig, ikke sitte lengst mulig med bøkene oppe.

Jeg prøvde aktivt å gjøre andre ting på kveldene og ha hyggelige ting å glede meg til utenom eksamenslesingen. Særlig frisk luft, fysisk aktivitet og gode pauser med samtaler om alt annet enn juss ble prioritert.

 

Har du noen verktøy, studieteknikker eller apper du vil anbefale nye studenter å sjekke ut?

Lag oppsummeringer av dommer, slik at du kan innholdet og vet hvordan du skal bruke det i drøftelser.

Innarbeid domssamlingen og lovsamlingen godt, men unngå for kompliserte fargekoder og innviklede henvisningssystemer. Det skal gå fort og stressfritt å finne frem på eksamen.

Jeg brukte også appen «Domsguiden», for å få oversikt over de sentrale rettsspørsmålene i ulike dommer.

Tankekart var også essensielt for meg. Jeg tegnet mye på A3 ark og laget mange tankekart, for å få et fugleperspektiv på fagene, slik at jeg kunne fange opp de lange linjene og se viktige sammenhenger.

Jeg vil også oppfordre til å tenke litt utenfor det enkelte faget og jussen for øvrig – ofte synes jeg det er det lettere å forstå de lange linjene, hvis man løfter blikket litt, pluss at det tar seg godt ut i besvarelser om man kan skape en god kontekst for emnet man skriver om.

For meg, var det også veldig givende å delta på manduksjoner (privat veiledning av studenter red. anm.) hos diverse advokatfirma i forkant av eksamen. De valgte temaene er ofte helt sentrale i pensum.

I tillegg, holdes slike foredrag av dyktige mennesker med fersk bransjeerfaring. Artige og virkelighetsnære eksempler fra praksis, hjalp meg å huske fagene bedre.

I min erfaring, deles det også ofte ut gjennomtenkte oppsummeringshefter, tankekart eller eksamenstips i forbindelse med manduksjonene.

 

Hvor har veien gått etter studietiden?

Jeg jobber nå i gruppen for Shipping Offshore i Wikborg Rein Advokatfirma.

Her jobber jeg hovedsakelig med sjørett, noe jeg også spesialiserte meg i, under studiet.

Å studere juss kan ikke måle seg med å jobbe med jussen i praksis, og jeg stortrives med overgangen fra studentlivet til hverdagen i fast jobb.

 

Har studiet gitt deg noen kunnskaper som har vist seg å komme godt med senere i livet?

Jeg har lært meg studieteknikker som funker for meg, og bruker dem hver dag i forbindelse med arbeidsoppgaver og utfordringer på jobb.

Kunnskapen jeg har lært på studiet omfatter også mange svært ulike fagområder, og mens forståelsen av forretningsjus og god juridisk metode er essensielt på jobb, benytter jeg meg ganske ofte av helt andre studierelaterte kunnskaper på privaten.

For eksempel, innsikt i forbrukerrettigheter, tinglysningsregler og forsikringsvilkår kommer godt med i dagliglivet.

Å lykkes med alle de ulike emnene på jussen, forutsetter ofte kunnskap om ulike fagområder og en evne til å se sammenhenger mellom dem.

På bakgrunn av dette, opplever jeg nå å sitte inne med et bedre bakteppe for å forstå samfunnet rundt meg og problemstillingene som oppstår. Jeg ser, for eksempel, på mediebildet med andre øyne og reflekterer over politiske spørsmål på en mer sammensatt måte enn før.

Videre, tror jeg at å lære juridisk metode oppfordrer til god kildekritikk og en fornuftig måte å debattere viktige samfunnsspørsmål. Jeg er glad i å diskutere politikk og samfunn med venner og familie, og her får jeg ofte glede av det jeg har lært på jussen.

Studenttilværelsen lærte meg også å strukturere hverdagen bedre! Jeg hadde mange baller i luften under hele studiet og ble etterhvert flinkere til å planlegge, mer effektiv og mer bevisst på å prioritere riktig.