(StudentTorget.no):

Foreløpige tall fra undersøkelsen Eurostudent V viser at norske bachelorstudenter i gjennomsnitt brukte mindre tid på studiene ukentlig (32 timer) enn både svenske (35 timer) og danske studenter (34 timer) i 2013, melder ssb.no.

Norske studenter er derimot på toppen av listen når det gjelder tid brukt på lønnet arbeid. I snitt brukte norske bachelorstudenter elleve timer på lønnsarbeid i uken, mens svenskene og danskene ukentlig jobbet henholdsvis syv og åtte timer ved siden av studiene. 


Studerer like mye som i 2010 – bruker mer tid på lønnet arbeid

Tall fra undersøkelsen avdekker at norske studenter som ikke bor hjemme hos sine foreldre, i gjennomsnitt brukte 29 timer på studiene i uken. Timefordelingen er her 12 timer til organisert læring og 17 timer til egenlæring. Denne inndelingen er identisk med resultatene fra eurostudentundersøkelsen fra 2010.

Denne tidsfordelingen er også omtrent den samme som kom frem i studiebarometeret til Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT). Her rapporterte studentene at de brukte 28 timer på studiene i uken, hvorav 13 til organiserte læringsaktiviteter og 15 til egenstudier.

En forskjell fra den forrige eurostudentundersøkelsen finner vi imidlertid i antall timer brukt på lønnet arbeid. Norske studenter brukte tre timer mer på lønnet arbeid i uken i 2013 (15 timer) sammenlignet med i 2010 (12 timer). Disse tallene omfatter både heltids- og deltidsstudenter, hvor andelen deltidsstudenter var på om lag 20 prosent både i 2010 og i 2013.

Mens heltidsstudentene i snitt brukte ni timer i uken på lønnet arbeid i 2013, brukte deltidsstudentene hele 31 timer. Det er blant deltidsstudentene vi finner den største økningen i antall timer brukt til lønnsarbeid mellom 2010 og 2013. 

Totalt brukte norske studenter i gjennomsnitt 44 timer på studier og lønnet arbeid i uken i 2013. Dette er en økning på tre timer fra 2010. Til sammenligning innebærer en fulltidsstilling 37,5 timer per uke. 

Om Eurostudent:

 
  • Eurostudent er en internasjonal undersøkelse som gjennomføres hvert tredje år. 
  • Den femte utgaven av undersøkelsen ble gjennomført høsten 2013. 27 land deltok, deriblant Norge. 
  • Undersøkelsen tar for seg den sosiale dimensjonen ved studier innenfor høyere utdanning. Sentrale temaer er studenters sosiale bakgrunn, hvor lang tid de bruker på å fullføre studiene, studenters inntekt, boforhold, tidsbruk på studier og lønnet arbeid, hvor fornøyde studentene er med studiene, internasjonal mobilitet og levekår til utsatte grupper. 
  • Tallene i saken er hentet fra SSBs artikkel om utvalgte resultater fra den delen av undersøkelsen som omhandler studenters tidsbruk på studier og lønnet arbeid. Rapporten inkluderer foreløpige tall for Norge, Sverige, Danmark, Finland, Frankrike og Tyskland. 
     
  • Undersøkelsen Eurostudent V blir i sin helhet presentert i februar og mai 2015. 
 
 

 

Norske masterstudenter jobber mest

Undersøkelsen avdekker at også norske masterstudenter bruker mindre tid på studiene enn sine likesinnede i Sverige og Danmark. Mens norske masterkandidater brukte 34 timer i uken på studier, brukte svenskene og danskene henholdsvis 37 og 35 timer. Våre finske masternaboer brukte derimot mindre tid på studiene (29 timer i uken), mens tyske og franske masterstudenter brukte like mye tid på studier som de norske.

Sammen med de finske masterstudentene er nordmennene på topp når det gjelder tid brukt på lønnet arbeid, med hele 14 timer i uken. Til sammenligning jobbet svenske og danske masterstudenter i gjennomsnitt ni timer i uken ved siden av studiene, franskmennene seks timer og tyskerne 10 timer.

Det høye antallet timer brukt til lønnet arbeid gjør at norske masterstudenter samlet sett hadde den lengste arbeidsuken, med 48 timer. Svenskene og danskene brukte 45 og 44 timer, mens Franskmennenes arbeidsuke var på kun 39 timer en gjennomsnittuke i 2013.
 

 

Forskjeller mellom studieretningene

Eurostudentundersøkelsen avdekker store forskjeller i studentenes tidsbruk mellom ulike studieretninger. Tendensen i de seks landene er at ingeniørstudentene bruker mer tid på studiene enn studenter som tar humaniorafag. Finland er imidlertid unntaket. Her bruker humaniora-studentene to timer mer på studiene i uken enn studenter som tar ingeniørfag. 
 
Norske bachelorstudentene innenfor ingeniørfag brukte 40 timer i uken på studier, hele ni timer mer enn studentene som tok humaniorafag. I Frankrike og Danmark brukte ingeniørstudentene henholdsvis 13 og 10 timer mer enn studentene innenfor humaniora.  


Over halvparten har deltidsjobb

Hele 51 prosent av de norske studentene oppga i undersøkelsen at de hadde deltidsjobb. Dette er den høyeste andelen blant de seks landene. I Danmark og Frankrike jobbet henholdsvis 50 og 46 prosent av studentene ved siden av studiene, mens 33 prosent av de svenske og finske studentene gjorde det samme.

Undersøkelsen viser at norske studenter jobber relativt mye. Hele 49 prosent oppga at de jobbet fem timer i uken eller mer. Tilsvarende tall for Sverige og Finland er 32 prosent. I Frankrike jobbet kun 21 prosent av studentene i gjennomsnitt mer enn fem timer i uken.   

Eurostudent V avdekker også at norske studenter i størst grad ønsker å bruke mer tid på studiene. 48 prosent av norske studenter kunne tenke seg mer tid til studiene, mens 43 og 41 prosent i henholdsvis Sverige og Finland ønsket det samme. I Danmark oppga kun 11 prosent at de ønsket mer tid til studiene.
 

Klikk her for å se alle studier i Norge og utlandet