(StudentTorget.no):

Rapporten er en oppfølging av NOKUTs kvalitetsbarometer for 2011, som baserer seg på intervjuer med faglige ledere, lærere og studenter i et utvalg programmer. 
 
I rapporten kommer det frem at studenter fortsatt er lite tilfreds med veiledning og tilbakemeldinger.
 
Både studentene og lærerne er enige om at mange bachelorprogrammer mangler tydelig kvalifikasjonsmål, helhet og sammenheng, skriver NOKUT i et innlegg på sine nettsider.
 
 

Ønsker ny nasjonal strategi

 
I følge publikasjonen «Education at a Glance» fra OECD, har hele 41 prosent av norske studenter som ble tatt opp i 2000 fortsatt ikke tatt noen grad i 2010. Norge ligger 13 prosent under OECD-gjennomsnittet for gjennomstrømming. 
 
Ujevne faglige forutsetninger og lav studieinnsats hos studentene nevnes ofte av lærerne som en mulig årsak. 
 
Undersøkelsen peker også på at svakheter i programmenes design og gjennomføring kan skyldes manglende didaktisk engasjement. Dette kan ha sammenheng med både svak faglig ledelse og lite utviklet lærersamarbeid omkring utdanningstilbudene.
 
– Rapporten underbygger bekymringer om at kvalitetsreformen ikke er i mål, og at det er på programnivået skoen trykker. Gode studieprogrammer må designes med utgangspunkt i hvilket læringsutbytte studentene skal ha når de er ferdig. For at et program skal være noe mer enn summen av enkeltemner, kreves tydelig faglig ledelse og godt samarbeid mellom alle som bidrar i programmet, forteller NOKUT-direktør Terje Mørland.
 
Han legger til at NOKUT nå vil rette mer oppmerksomhet mot å stimulere kvalitetssikringen på programnivå med vekt på studentenes læringsutbytte.
 
– I et innspill til Kunnskapsdepartementet foreslår vi noen regelverksendringer som gjør at vi kan få mer trykk på dette arbeidet. Vi peker også på behovet for å gjennomgå de økonomiske incentivene og andre virkemidler for å stimulere utdanningskvalitet. Ti år etter kvalitetsreformen er utfordringene så annerledes at det trengs en ny nasjonal strategi for å styrke kvaliteten i norsk høyere utdanning og fagskoleutdanning, uttaler Terje Mørland på NOKUTs nettsider.
 

LES OGSÅ: Vil gi karakterer til professorene