(StudentTorget.no): 

I Norge er det kun 59 prosent av de som begynner på høyere utdanning som ender opp med en fullført bachelor- eller mastergrad. Det er langt under gjennomsnittet for OECD-landene (68 prosent) og svært dårlig sett i forhold til andre nordiske land. Dette kommer frem av den årlige indikatorrapporten for høyere utdanning, ”Education at a Glance 2013” fra OECD.
 
– At gjennomstrømningen i høyere utdanning er noe lavere i Norge enn gjennomsnittet i OECD kan skyldes flere faktorer. Terskelen for å studere er lavere i Norge enn i flere andre land, vi har et godt arbeidsmarked som gir jobbmuligheter til dem som hopper av studiene underveis, og vi har en god studiefinansiering, sier Kunnskapsminister Kristin Halvorsen i en pressemelding.
 
Norsk studentorganisasjon (NSO) mener regjeringen ikke tar problemet alvorlig nok. 
 
- Når Kristin Halvorsen går ut i dag og sier at dette ikke er så verst sammenlignet med resten av OECD-landene, så holder ikke det mål. Vi må sammenligne oss med de som har likt utdanningssystem som oss, som for eksempel Danmark som har et betydelig lavere frafall, sier påtroppende leder i NSO, Ola Magnussen Rydje i en pressemelding.

 

ETTERLYSER BEDRE OPPFØLGING: Påtroppende NSO-leder Ola Magnussen Rydje mener Regjeringen ikke ser alvoret i det høye studiefrafallet. (Foto: Norsk Studentorganisasjon)

 

 

Bruker mest penger per student

I hele OECD er gjennomføringsgraden på 68 prosent. Danmark og Finland kommer best ut av de skandinaviske landene, med henholdsvis 80 og 76 prosent. NSO mener at kvaliteten på utdanningene må styrkes og at studenter må få bedre veiledning. 
 
- Det satses ikke nok på oppfølging og veiledning av studentene underveis i studiet. Mange faller derfor fra eller bytter studier flere ganger. Dette koster både Norge og den enkelte student mye penger som kunne vært brukt bedre, sier Rydje.
 
Rapporten viser også at Norge er blant de landene som bruker mest penger per student av alle OECD-landene. I 2010 publiserte Nasjonalt organ for kvalitetssikring i utdanning (NOKUT) tall som viste at frafall fra ingeniør- og lærerutdanninger alene kostet samfunnet 224 millioner kroner årlig. 35 prosent av studentene som startet i 1990 hadde ikke hadde fullført en grad i løpet av ti år. Blant dem som startet i 2000 hadde prosentandelen steget til hele 41 prosent.
 
I følge beregninger fra NSO, koster studenter som avbryter studiene det norske samfunnet om lag 6,5 milliarder kroner i året.
 
- Det er et tankekors at selv om vi er blant de som bruker mest penger per student, så ligger vi på bunn i gjennomføringsgrad. Det må være et mål at de aller fleste som begynner på høyere utdanning kommer seg igjennom. Vi vil at studiekvalitet skal bli en prioritet i neste stortingsperiode, for å hindre det store frafallet, utfordrer den påtroppende NSO-lederen. 
 
Kunnskapsminister Kristin Halvorsen sier at Regjeringen nå ønsker å ta tak i problemet.  
 
– Å øke andelen studenter som fullfører utdanningen de har startet på er høyt prioritert i årene fremover. Gjennomstrømning blir et viktig tema i den kommende stortingsmeldingen om kvalitet i høyere utdanning og i evalueringen av kvalitet i høyere utdanning. Det vil gi oss et bedre grunnlag for å hindre frafall, sier Halvorsen.
 

LES OGSÅ: 1 av 3 lærerstudenter strøk på matteeksamen