(StudentTorget.no): 

På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet har forskere fra Senter for økonomisk forskning (SØF) utarbeidet en rapport om karakterbruken innen høyere utdanning i Norge. 
 
Her kommer det frem at det er vanskeligst å få gode karakterer ved studiestedene som har de høyeste opptakskravene. Det er særlig NTNU i Trondheim som stikker seg ut, men også ved Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen og Norges Handelshøyskole (NHH) får studentene svakere karakterer enn det inntakskarakterene skulle tilsi.
 
Ved universitetene i Agder, Nordland, Stavanger og Ås (UMB) er det motsatte tilfellet. Der får studentene bedre karakterer enn hva man kunne forventet ut fra karaktersnittet som ligger til grunn for opptaket. Her er det særlig Universitetet i Nordland som utpeker seg.
Det kommer også frem at alle de statlige høgskolene gir bedre karakterer i forhold til inntakskarakterene.
 
Det først og fremst er innenfor de «harde» fagene matematikk og fysikk at karakterdifferansen mellom høyere utdanning og videregående er negativ, altså at karakterpraksisen er «streng». 
 
Hensikten med prosjektet er å kartlegge karakterpraksis i universitets- og høyskolesektoren og å undersøke om karakteropplysninger kan brukes til å gi troverdige anslag på institusjonens bidrag til studentenes læring. 
 
Forskerne mener praksisen for karaktersetting varierer såpass mye mellom de ulike institusjonene og fagfeltene, at det gir dårlige indikasjoner på studentenes reelle ferdigheter når de skal vurderes opp mot hverandre.
 
Kunnskapsminister Kristin Halvorsen sier i en pressemelding at de nå vil be Universitets- og høgskolerådet (UHR) om å vurdere rapporten og redegjøre for hvordan dette kan følges opp i framtida.
 
- En slik rapport er ikke nok til at vi kan konkludere, men er et interessant innspill til arbeidet med den kommende stortingsmeldingen om kvalitet i høyere utdanning. Resultatene er også en viktig utfordring for UHR som har ansvaret for å forvalte bruken av karakterskalaen, sier Halvorsen.
 
Det er institusjonene selv som har ansvaret for karakterpraksisen, og som nå må ta tak i utfordringene rapporten setter søkelys på.
 
Analysen er basert på studenter som har avlagt eksamen ved norske utdanningsinstitusjoner i perioden 2003 til 2012. 
 

LES OGSÅ: Nye vitnemål vil avsløre sprik mellom karakterene  

LES OGSÅ: Store lønnsforskjeller mellom karaktersnitt B og C