Den nyeste rapporten fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at mangelen på ingeniører og personer med realfagsbakgrunn kan være i ferd med å reduseres.

Som StudentTorget tidligere har omtalt, har det lenge blitt varslet om at Norge vil møte en enorm mangel på ingeniører i de kommende årene.

En fersk rapport fra SSB antyder nå at behovet ser ut til å være sterkt overdrevet.

Årsaken til dette er at frafallsprosenten på ingeniørstudiene har sunket de siste tre årene, og at flere fullfører utdanningen sin innen normert tid. Tilbud og etterspørsel vil derfor jevne seg ut innen 2030.

 

 

Heller kvalitet fremfor kvantitet

Med store protester fra den borgerlige opposisjonen, innførte den rød-grønne regjeringen i sommer et vedtak om snarvei for yrkesfag.

Vedtaket «På rett vei – Kvalitet og mangfold i fellesskolen», innebar at studenter med fagbrev fra videregående skole skulle få søke opptak i enkelte studier innen høyere utdanning på lik linje med allmennstudenter.

President i Norges Ingeniør- og Teknologiorganisasjon (Nito), er lettet over reverseringen, som mener at regjeringen heller bør fokusere på å styrke kvaliteten i utdanningen, fremfor å lage snarveier inn på studiet.

– Hvis Kunnskapsdepartementet da følger økte søkertall opp med flere studieplasser, går ikke inntakskvaliteten opp. Slik mister man den effekten det kunne hatt på gjennomføringsgraden.

Vi fokuserer fortsatt på kvalitet fremfor kvantitet, med utgangspunkt i at kvalitet også vil gi kvantitet ved lavere frafall, fordi man som student får tettere og bedre oppfølging, sier han til Teknisk Ukeblad.

En annen som er positiv til den borgerlige regjerings ønske om å stoppe vedtaket, er leder i Tekna Student, Kim Allgot. Han mener at reduserte krav til opptak vil senke kvaliteten i studiet.

Vi vet at studenter med fagbrev har god faglig bakgrunn, og at allmennstudentene har god realfaglig forståelse, forteller Allgot til Dusken.no.

– Men dersom man åpner for at de førstnevnte skal komme direkte inn på studiet, uten realfaglig påfyll, kan det bli svært vanskelig å tilrettelegge utdanningen på en tilfredsstillende måte.


 

Viktigere å styrke rammebetingelsene enn å lage snarvei

Per i dag, finnes det allerede tilbud om tilrettelagte studieprogram rettet mot yrkesfagstudenter, som en vei mot at de skal med tid komme inn på de samme studiene som de med allmennstudier og realfagspoeng.

Tidligere kunnskapsminister, Kristin Halvorsen, mente vedtaket ville kunne få flere til å velge yrkesfag, som i dag har høy frafallsprosent.

Vi ønsker å sette det i system, og gjøre enklere for alle elever å velge yrkesfag uten at de føler de går glipp av muligheter, sa hun i en pressemelding tidligere i sommer.

Allgot på sin side mener det er viktigere å styrke rammebetingelsene til utdanningsinstitusjonene, enn å lage snarveier.

– Da forslaget til den nye ordningen ble behandlet på Stortinget, ble det blant annet påpekt at forkurset er for teoretisk innrettet.

Men hvis studenter dropper ut av forkurset, fordi realfagsundervisningen er for krevende, hva så med selve studiet? spør han Dusken.no.