(StudentTorget.no):

I dag leverte Riksrevisjonen sin dom over kvalitetsreformen for høyere utdanning til Stortinget. Konklusjonen er at tiltakene hverken har ført til mindre frafall eller økt gjennomføring, noe som var hovedformålet med reformen.  
 
– Forventningene til reformen er ikke innfridd; det er fortsatt en viktig oppgave for både Kunnskapsdepartementet og lærestedene å oppnå bedre studiegjennomføring og mindre frafall, sier riksrevisor Per-Kristian Foss i en pressemelding.
 
 

– Må vurdere flere og andre tiltak

Kvalitetsreformen av høyere utdanning ble satt i verk i 2003 for å få flere til å gjennomføre studiene, og i større grad på normert tid. Riksrevisjonens undersøkelse viser at lærestedenes og myndighetenes virkemidler og innsats har gitt få resultater.
 
I 2011–2013 oppnådde en gjennomsnittlig heltidsstudent kun 45,5 av 60 studiepoeng. Dette r bare 1,5 poeng mer enn da reformen startet i 2003. 
 
Det er heller ingen vesentlige forbedringer i frafallsstatistikken. En oversikt over 18 OECD-land av studenter som gjennomfører høyere utdanning med minst én grad, viser at bare Sverige, USA og Ungarn har lavere andel som gjennomfører enn Norge. 59 prosent av norske studenter gjennomfører graden, mens gjennomsnittet blant de 18 landene er 68 prosent. Japan og Danmark har høyest andel som fullfører, med henholdsvis 90 og 81 prosent.
 
Riksrevisjonen anbefaler at Kunnskapsdepartementet følger opp at utdanningsinstitusjonene iverksetter aktuelle tiltak for bedre gjennomføring mer aktivt. 
 
– De tiltakene som er satt inn, slik som sosiale tiltak for nye studenter og individuell oppfølging av studenter med lav progresjon, har til nå ikke hatt særlig effekt. Både institusjonene og myndighetene må da vurdere flere og andre tiltak, som kan omfatte undervisningsformer, studieorganisering og den faglige kvaliteten ved studiestedet, sier Foss.
 
Riksrevisjonen anbefaler også departementet å vurdere hvordan de individuelle utdanningsplanene kan bidra til å nå målet om gjennomføring på normert tid. Slik planene fungerer nå, synes de i større grad å være en tilpasning til studentenes studiesituasjon enn et effektivt virkemiddel, melder Riksrevisjonen. 
 

LES OGSÅ: - Her gjør ikke universitetene og høyskolene jobben sin

 

Krever mentorordning for alle studenter

Norsk studentorganisasjon (NSO) er enige med Riksrevisjonens konklusjon om at kvalitetsreformen har feilet.
 
- Det er helt klart at landets utdanningsinstitusjoner har sviktet. Vi vet at oppfølging i studiene og individuell tilbakemelding fra faglærer er det flest studenter er misfornøyde med. Vi er enige med riksrevisjonens vurderinger, nå må landets rektorer skjerpe seg og prioritere studiekvaliteten, sier NSO-leder Anders Kvernmo Langset i en pressemelding.
 
Større grad av faglig oppfølging og veiledning var noen av tiltakene som skulle bedre situasjonen. Studiebarometeret til NOKUT viser derimot at oppfølging og veiledning er det studentene er minst fornøyde med i studiet. NSO mener mentorordninger for alle norske studenter er løsningen.
 
- Vi ønsker en mentorordning for alle studenter, der hver student får en tildelt fagansatt som sikrer oppfølging fra studiestart. Et definert forhold der studentene vet hvem som er deres mentor som de kan få faglige tilbakemeldinger fra, sier Langset.
 
Studiestøtten må økes for at flere skal kunne fullføre studiene, mener NSO. 
 
- Studentene i dag er avhengige av å jobbe mye siden av studiene, og dette påvirker studiegjennomføringen. Regjeringen må gjøre det mulig å bruke mer tid på studiene og prioritere økt studiefinansiering i neste års budsjett, avslutter NSO lederen.