(StudentTorget.no):

For tredje gang har Nasjonalt Organ For Kvalitet i Utdanningen (NOKUT) undersøkt hva norske studenter synes om studiene sine. Nesten 29 000 studenter svarte på Studiebarometet høsten 2015, og ca. 1 800 studieprogrammer ved de fleste av landets universiteter og høyskoler ble representert.
 
Resultatene viser at 77 % av studentene er tilfreds eller svært tilfreds med kvaliteten på studieprogrammene deres. På spørsmål om tilfredshet med studiene «alt-i-alt» er gjennomsnittet 4,1 på en skala fra én til fem, der én betyr «ikke tilfreds» og fem betyr «svært tilfreds». Dette er samme gjennomsnittsverdi som i 2013 og i 2014.
 
Det temaet studentene jevnt over er mest fornøyde med er arbeidslivsrelevans, hvor hele 88 % mener studieprogrammet deres er relevant eller at det i stor grad er relevant. 
 
Blant de ti utdanningstypene med de mest fornøyde studentene, er halvparten utpregete profesjonsstudier, hvor det også er stor konkurranse om studieplassene. 
 
Utdanningsgruppene med lavest overordnet tilfredshet domineres av lærer- og ingeniørutdanninger, som scorer lavt på engasjement, medvirkning, undervisning og veiledning.
 

LES OGSÅ: Studentenes dom over egne studier er klar

 

Utdanningene som scorer høyest

Studentene ved Politihøgskolen skiller seg ut som de mest positive studentene. Som man kan se i tabellen under, er halvparten av utdanningstypene spesialiserte og med stor konkurranse om studieplassene (politi, arkitektur, medisin, kunst og siving). Resultatene fra 2015 er nesten identiske med resultatene fra 2014, og 9 av de 10 utdanningstypene med høyest overordnet tilfredshet i 2015 var blant de med høyest tilfredshet i 2014.
 
Det er stor variasjon i hvilke indekser de forskjellige utdanningstypene scorer høyest på. Medisinstudentene er særlig fornøyde med arbeidslivsrelevans av utdanningen (4,8), samtidig som de er misfornøyde med medvirkning, undervisning og veiledning (3,1). Generelt ser vi at undervisning og medvirkning scorer lavere enn de andre indeksene.
 
 
Utdanningstype Undervisning Miljø Medvirkning Engasjement Relevans Eksamen Læringsutbytte Alt i alt
1. Politi 4,2 4,0 3,5 4,5 4,5 4,0 4,0 4,7
2. Arkitektur 3,9 3,8 3,4 4,4 4,3 4,4 3,8 4,4
3. Medisin 3,1 3,9 3,0 4,3 4,8 3,5 3,7 4,3
4. Matte/stat. 3,8 3,9 3,5 4,2 4,0 4,0 3,6 4,3
5. Geografi 3,6 3,9 3,3 4,2 4,0 3,9 3,8 4,3
6. Fysikk 3,8 4,0 3,7 4,4 4,3 4,0 3,7 4,3
7. Siv. ing. 3,5 3,9 3,3 4,2 4,4 3,8 3,7 4,3
8. Primærnær. 3,8 4,0 3,6 4,1 4,3 3,9 3,8 4,3
9. Ing. kjemi 3,7 3,7 3,3 4,1 4,2 3,9 3,6 4,2
10. Kunst 3,9 3,8 3,4 4,1 4,0 4,1 3,8 4,2
 
 

Utdanningene som scorer lavest

De ti utdanningstypene som er minst fornøyde med studiene er dominert av lærer- og ingeniørutdanninger. Dette samsvarer også med funnene fra 2013 og 2014. Utdanningsgruppene med lavest overordnet tilfredshet scorer lavt på engasjement, medvirkning og undervisning og veiledning, sammenlignet med utdanningstypene med høyest overordnet tilfredshet. Relevans og eksamen vurderes ganske likt av de mest negative og de mest positive utdanningstypene.
 
 
Utdanningstype Undervisning Miljø Medvirkning Engasjement Relevans Eksamen Læringsutbytte Alt i alt
Ing. andre
3,2 3,7 3,0 3,9 4,1 3,8 3,5 3,7
Gr. skole
3,4 3,7 3,0 3,8 4,4 3,9 3,7 3,8
Lektor
3,5 3,8 3,0 3,9 4,4 3,8 3,7 3,8
Samf. øk.
3,5 3,7 3,0 4,0 3,9 3,7 3,3 3,9
Ing. maskin
3,4 3,6 3,0 3,9 4,0 3,8 3,4 3,9
Barnehage
3,4 3,6 2,8 3,9 4,5 4,0 3,73 3,9
Log. sikk
3,5 3,7 3,1 3,9 4,1 3,8 3,6 3,9
Gr. skole 5 år
3,4 3,4 2,9 3,8 4,5 3,8 3,8 3,9
Ing. elektro
3,4 3,7 3,2 4,0 4,0 3,8 3,5 3,9
Sykepleie MA
3,6 3,9 2,9 4,3 4,5 4,1 4,0 4,0
 
 

Klikk her for å se alle studier i Norge og utlandet