(StudentTorget.no):

Heltidsstudenter oppgir at de brukte 35,5 timer i uken på studier i 2016, noe som utgjør nesten én time mer per uke enn for to år siden. Dette kommer frem av Studiebarometeret, som er en nasjonal spørreundersøkelse blant studenter som årlig gjennomføres av NOKUT på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

De 35,5 timene per uke brukes i gjennomsnitt på 16,9 timer organiserte læringsaktiviteter og 18,3 timer med egenstudier.

Det er imidlertid store forskjeller i studieinnsats mellom de ulike studieretningene. Studenter på odontologi- og arkitekturstudier bruker mest samlet fagtid, da de rapporterer å bruke hele 49 timer hver uke på faglige aktiviteter. Også politi-, medisin- og kunststudenter har et høyt antall studietimer per uke.

Studenter på sosiologi, antropologi, pedagogikk, språk og historisk-filosofiske fag har lavest rapportert faglig tidsbruk. Ifølge undersøkelsen ligger alle disse på under 30 timer i uken. I 2014 og 2015 brukte sosiologistudentene nærmere 30 timer i uken, men i 2016 oppga de å bruke kun 24,7 timer på studiene ukentlig. Studenter innen antropologi og pedagogikk sier de bruker 28,3 timer ukentlig på studiene.


Undersøkelsen viser også at heltidsstudentene jobber mindre enn før. I 2015 oppga studentene å bruke 8,4 timer i uken på betalt arbeid ved siden av studiene, mens de nå bruker 7,2 timer i uken på betalt arbeid. Denne nedgangen gjelder for 34 av de 40 utdanningstypene i undersøkelsen.

Klikk her for å se alle studier i Norge og utlandet