(StudentTorget.no):

Av de totalt 269 094 studentene i Norge, er 162 166 kvinner. Det vil si at kvinner utgjør 60 prosent av den totale studentmassen i Norge.

Det er tannpleier, ortopediingeniørutdanning og dyrepleie som er de mest kvinnedominerte utdanningene. Høyest andel menn finner man i ingeniørutdanningen, maritim utdanning og teknologi.

Kjønnsfordeling påvirker læringsmiljøet

I 2013 gjennomførste forsker Cecilie Thun, ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning ved Universitetet i Oslo, en studentundersøkelse hvor hun blant annet undersøkte hvordan kjønnsbalansen på studiet kan påvirke læringen. I rapporten konkluderte hun med at studenter lærer best når det er en jevn fordeling mellom kjønnene.


– Mannlige og kvinnelige studenter kan ha ulike erfaringer å bidra med i faglige diskusjoner, noe som særlig ble framhevet av studentene på spesialpedagogikk. Studenter fra alle de undersøkte fagene mente imidlertid at en jevn blanding av kjønn gir bedre dynamikk i gruppa, uttalte Thun til Dagsavisen.

Undersøkelsen viste også at kun hvert femte fag ved Universitetet i Oslo hadde en jevn kjønnsfordeling av studentmassen, altså en 40/60-fordeling eller jevnere.

LES OGSÅ: Kjønnsfordelingen påvirker læringsmiljøet

Avvikler tilleggspoeng for menn

Tidligere har menn som søker seg til veterinær- og dyrepleierutdanning fått tilleggspoeng. Nylig ble det imidlertid kjent at Kunnskapsdepartementet avvikler denne praksisen, da dette ikke er i tråd med likestillingsregelverket.

I en ny likestillings- og diskrimineringslov foreslår regjeringen en kjønnsnøytral bestemmelse om positiv særbehandling, slik at det blir lik adgang til positiv særbehandling av kvinner og menn.

Dersom den foreslåtte bestemmelsen blir vedtatt av Stortinget, vil loven åpne for positiv særbehandling av både menn og kvinner. Regjeringen vil også følge opp Stortingets anmodning om å utrede tilleggspoeng til det underrepresenterte kjønn.

LES OGSÅ: Studenter ønsker mer praksis i utdanningen

Studiene med høyest andel kvinner

Utdanning Andel kvinner (prosent)
1 Tannpleier  94,4
2 Ortopediingeniørutdanning 93,8
3 Dyrepleie 93,3
4 Tannteknikerutdanning 92,6
5 Ernæring 91,1
6 Døvetolkutdanning 87,8
7 Sykepleierutdanning 87,5
8 Veterinærutdanning 86,7
9 Sosionomutdanning 85,0
10 Grunnskolelærerutdanning 1-7 trinn 83,3

Kilde: Norsk senter for forskningsdata (NDS)

Studiene med høyest andel menn

Utdanning Andel menn (prosent)
1 Ingeniørutdanning 79,2
2 Maritim utdanning 78,2
3 Teknologi 67,5
4 Matematisk-naturvitenskapelige fag 61,1
5 Idrettsutdanning 58,3
6 Fiskerifag 57,4
7 Yrkesfaglærerutdanning 55,8
8 Utøvende musikkutdanning 54,2
9 Faglærerutdanning 50,8

Kilde: Norsk senter for forskningsdata (NDS)

Klikk her for å se alle studier i Norge og utlandet