(StudentTorget.no):

Studieåret 2015/16 ble det fullført om lag 46 700 utdanninger i høyere utdanning. Om lag 31 600 ble fullført på lavere nivå, 13 700 på høyere nivå og 1 370 doktorgrader. Dette innebærer en økning på 28 % over ti år. Norsk studentorganisasjon (NSO) er positive til utviklingen.

– Vi mener at det er positivt at flere gjennomfører høyere utdanning. Dette gir Norge kompetanse som vi trenger og som ruster oss til de utfordringene samfunnet står ovenfor i dag og i fremtiden , sier leder av NSO Marianne Andenæs.

Tallet på avlagte doktorgrader falt med 39 fra året før. Nedgangen skyldtes at det var 45 færre kvinner som avla sin doktorgrad i 2015/16, mens det var 6 flere menn. Dette bidro til at det var omtrent like mange menn som kvinner som tok doktorgrad dette studieåret.  

Flere ved universitetene, færre ved høgskolene

Andelen fullførte høyere utdanninger ved universitetene økte med om lag 10 prosentpoeng fra studieåret 2014/15, samtidig som andelen ved statlige høgskoler gikk ned omtrent tilsvarende.

Dette medførte at over halvparten av utdanningene ble fullført ved universitetene. En viktig årsak til dette er sammenslåinger til større utdanningsinstitusjoner og universiteter. Blant ordinære studenter var gjennomsnittlig antall studiepoeng høyest for studenter i alderen 20-24 år, med i underkant av 54 studiepoeng per student. Nesten 58 prosent av studentene havner i denne aldersgruppen og utgjør den klart største aldersgruppen blant de ordinære studentene.

I disse dager skal Stortinget behandle og vedta kvalitetsmeldingen for høyere utdanning. NSO mener at et høyt fokus på kvalitet er viktig for at enda flere studenter skal lykkes i studiehverdagen.

– Det er nødvendig å hele tiden jobbe for å øke kvaliteten i utdanningen og sørge for at studiehverdagen gir rom og muligheter til å bruke alle sine evner og talenter. Slik får Norge enda flere og gode kandidater inn i arbeids- og næringslivet de neste årene, avslutter Andenæs.