Som en del av Nærpolitireformen har Stortinget vedtatt et mål om to politiansatte per 1000 innbygger i Norge innen 2020.

I den forbindelse, har størrelsen på studentkullene vært under debatt de siste årene. Etter flere år med høye inntakstall, strammer regjeringen inn livreima. 

PHS er stolt over å ha bidratt til en stor bemanningsvekst i politiet de siste ti årene, sier rektor Nina Skarpenes. Statsbudsjettet høsten 2017 la opp til et opptak på 720 studenter også i 2018. Det har vi jobbet etter.

Nå innstiller departementet på at dette skal reduseres til 550 studenter. Dette skaper noen utfordringer, men vi vil selvsagt følge opp politiske vedtak, og iverksetter forberedelser umiddelbart, fortsetter hun.

 

Ingen bachelor i Kongsvinger

Det legges opp til at reduksjonen i første rekke skal skje ved studiestedet på Kongsvinger, noe som er i tråd med både ledelsen og høgskolestyret ved Politihøgskolen sin anbefaling.

Bachelorutdanningen der vil da kunne bli avviklet, og i tillegg er det nødvendig å redusere litt til, ved ett eller flere studiesteder.

Nå vil høgskolen, så raskt som mulig, lande en plan i tråd med dette.

Vår begrunnelse for primært nedtrekk på Kongsvinger, er at bachelorutdanningen der hele tiden har vært planlagt som midlertidig. Studentene går kun første år ved Kongsvinger, tredje år i Oslo, forklarer Skarpenes.

Fagmiljøet ved bachelorutdanningen Kongsvinger er dessuten lite, og sårbart. Men, øvrig aktivitet på Kongsvinger fortsetter som før, og Politihøgskolen ønsker å legge enda mer videreutdanning til Kongsvinger, utdyper hun.

Hun er også opptatt av det nå skal informeres godt, både ut til ansatte, og søkere i årets opptak.

– PHS vil umiddelbart sørge for god info og mulige konsekvenser ut til våre ansatte, og årets søkere.

– Færre kan nå få studieplassen de håpet på, og vi har forståelse for den uroen dette medfører. Gjennomføringen av opptaket, inkludert opptaksprøvene, vil foregå helt som normalt, uavhengig av en eventuell beslutning om reduksjon i studieplassene.


 

Forventet nedtrekk

Politihøgskolen har tidligere gitt uttrykk for at et for stor reduksjon i opptaket av politistudenter ikke er ønskelig. Høgskolen legger da vekt på mulige fremtidige behov, når det gjelder bemanning og samfunns- og kriminalitetsutvikling.

Et studenttall på 550 vil være i tråd med det nivået som høgskolen stilte seg bak, i den samfunnsøkonomiske analysen fra januar 2017.

– Vi hadde forventet et nedtrekk av studietallet fra 2019. Vårt hovedfokus nå, er å ivareta de politiske signalene og beslutninger for opptaket i 2018, og planlegge håndteringen av dette.

Vi er klar til å videreutvikle og gjennomføre både bachelorutdanning og etter- og videreutdanninger, ut fra de rammene som settes av våre politiske myndigheter og Politidirektoratet. Politihøgskolen vil fortsatt gi faglige råd, og være en selvsagt diskusjonspartner om fremtidige politiutdanninger, understreker Nina Skarpenes.