Andelen på 66 prosent gjennomføring av påbegynte grader har vært stabil de siste årene. 

Man finner også en markant forskjell i gjennomføringsgraden mellom kjønnene. Mens hele 73 prosent av kvinnelige studenter har fullført en påbegynt bachelorgrad innen fem år, har kun 59 prosent av de mannlige studentene klart det samme.  

Norsk studentorganisasjon (NSO) mener dette tydelig viser at studentene behøver satsing på flere områder, for å sikre gode muligheter til å gjennomføre sin utdannelse.

I fjor, vedtok Stortinget en kvalitetsmelding for høyere utdanning. Det har vært mange gode forslag, men det skorter på faktisk gjennomføring. Nå er det på tide å sette politikken som vi er blitt lovet ut i live, sier leder i NSO, Mats Johansen Beldo.

NSO er glade for at tiltak som opptrappingen til 11 måneder studiestøtte og kvalitetsmeldingen som Stortinget har vedtatt. Likevel, er det store utfordringer som står igjen.

Studiestøtten er for lav. Dette gjør at flere studenter må tilbringe tid på deltidsjobben fremfor i kollokviegruppene, lesesalen eller forelesningen, sier Beldo.

Utdanningsinstitusjonene lar i for stor grad studenter seile sin egen sjø, og noe studenter år etter år etterspør er mer oppfølging og veiledning, så er det åpenbart at dette må sees i sammenheng, påpeker han.

 

Bachelorstudiene med høyest- og lavest gjennomføringsgrad

I tabellen nedenfor, ser man gjennomføringsgrad i prosentandel fem år etter oppstart for nye studenter, på utvalgte bachelorutdanninger i perioden 2012-2017.

 

Bachelorgrad Fullført innen 3 år (prosent) Fullført innen 5 år (prosent)
Bachelor, førskole -/barnehagelærerutdanning 48 28
Bachelor, fag- og yrkesfaglærer 68 13
Bachelor, ingeniørfag 54 16
Bachelor, sykepleie 55 23
Bachelor, helsefagutdanninger, ikke sykepleie 53 24
Bachelor, helse-, sosial- og idrettsfag 57 17
Bachelor, humanistiske og estetiske fag 42 13
Bachelor, lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk, ikke allmenn-/grunnskolelærer 49 17
Bachelor, samfunnsfag og juridiske fag 49 15
Bachelor, økonomiske og administrative fag 43 14
Bachelor, naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag, ikke ingeniørutdanning 41 17
Bachelor, primærnæringsfag 49 15
Bachelor, samferdsels- og sikkerhetsfag og andre sevicefag 71 16
Bachelor, uoppgitt fagfelt 84 14

(Kilde: Statistisk sentralbyrå)