Hele 40 prosent av studentene i Norge mener at det i liten grad legges til rette for å knytte kontakter i arbeidslivet på studiet de går på.

Samtidig er under halvparten av studentene fornøyde med kommunikasjonen mellom praksissted og utdanningsinstitusjon.

Over tid har det vært liten endring i de sistnevnte tallene, slik at studenter fremdeles møter samme utfordringer i forbindelse med praksis gjennom studiene. Studentene er også lite fornøyde med hvordan institusjonen organiserer praksisopplæringen.

– Det er fortsatt utfordringer med praksisdelen av utdanningene. Det mest urovekkende er at vi knapt ser noen endring over tid. 

Det sier NOKUT-direktør Terje Mørland i en artikkel på organisasjonens egne nettsider. 

– Tett og forpliktende samarbeid mellom universitetene og høyskolene og praksisstedene er nødvendig. Dette krever også god tilrettelegging fra myndighetene på tvers av sektordepartementer.

– For det er utfordrende å få til smidig samarbeid om praksis når praksisstedene er underlagt mange ulike departementer med forskjellig tradisjon, regelverk og finansordninger, sier Mørland. 

 

Stor spredning mellom ulike studier

På spørsmålene om praksis er det stor spredning mellom studieprogrammene, også innenfor samme utdanningstype. Samtidig er de langt mer positive til de faglige utfordringene de opplever ute i praksis.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) mener det er viktig at studenter er forberedt på det arbeidslivet som venter dem.

– Svarene fra Studiebarometeret underbygger hvorfor det er klokt at vi nå er i gang med en stortingsmelding om arbeidslivsrelevans. Vi skal se på alle utdanninger, ikke bare de vi umiddelbart tenker på som praksisorienterte, som sykepleie- og lærerutdanning.

– Her skal vi se på universitetenes og høyskolenes rolle i fremtidens arbeidsliv og hvordan utdanningene kan videreutvikles sammen med arbeidsgiverne, sier Nybø til NOKUT.

 

– Akademia og arbeidslivet må samarbeide

Spørsmål knyttet til informasjon om arbeidslivsrelevans er nye i årets undersøkelse. Resultatene viser at studentene jevnt over er fornøyde med kompetansen studieprogrammet gir dem, og mener den er viktig i arbeidslivet.

Mange studenter opplever imidlertid å bli lite informert om hvordan kompetansen deres kan brukes i arbeidslivet og også om hvilke bransjer og yrker som er relevante for dem.

Hele 40 prosent mener at det i liten grad legges til rette for å knytte kontakter i arbeidslivet på studiet de går på.

På spørsmål om det legges godt til rette for å knytte kontakter i arbeidslivet skårer politi, sivilingeniør og yrkesfaglærer høyest. Skåren er lavest innen sosiologi, geografi og antropologi.

Leder i Norsk studentorganisasjon (NSO), Håkon Randgaard Mikalsen, mener akademia og arbeidslivet må finne en måte å samarbeide på som bedrer situasjonen, siden det har skjedd for lite på dette feltet over lang tid.

– Tallene viser hvor viktig den kommende stortingsmeldingen om arbeidslivet og høyere utdanning kommer til å bli. Vi er også glade for at dette blir tematikk på statsministerens forestående toppmøte, sier Mikalsen.