(StudentTorget.no):

I den årlige studentundersøkelsen Studiebarometeret, som nylig ble presentert, kommer det frem at studentene i Norge alt i alt er godt tilfredse med utdanningen sin. Det er imidlertid relativt store forskjeller mellom mange av utdanningsretningene.

 

I likhet med tidligere år, er det politiutdanningene som skiller seg ut med klart høyest overordnet tilfredshet blant studentene. De har en score på 4,6 i en skala hvor 5,0 indikerer 100 prosent tilfredshet. Det er også høy tilfredshetsgrad i utdanninger innenfor matematikk/statistikk, fysikk, rettsvitenskap, sivilingeniør og medisin.

 

– Vi er svært glade for at vi opprettholder og gjør oss fortjente til vår høye score av studentene. Vi har fagansatte på alle våre studiesteder som jobber hver dag for at vi skal kunne være verdensledende innen politiutdanning, sier rektor Nina Skarpenes ved Politihøgskolen.

 

Politihøgskolens studenter ligger også over gjennomsnittet på motivasjon for studieinnsats. De scorer også over landsgjennomsnittet på at kompetansen de får i studiet er relevant for yrkeslivet, og at studiet er faglig utfordrende.


 

I andre enden av skalaen er studentene minst tilfreds innen grunnskoleutdanningene. Også samfunnsøkonomi-, farmasi- og lektorutdanningene kommer forholdsvis dårlig ut.

 

LES OGSÅ: Mindre tilfredshet med praksis og tilknytning til arbeidslivet

 

Dette er vi mest fornøyde med

Alt i alt er norske studenter mest fornøyd med vurderingsformene og studieprogrammets evne til å inspirere.

 

Når det kommer til vurderingsformene gjelder det særlig hvordan eksamener, innleveringer og andre vurderingsformer har krevd forståelse og resonnement. Studentene er også godt fornøyd med studieprogrammets evne til å inspirere, særlig ved at studieprogrammet oppleves som faglig utfordrende.

 

LES OGSÅ: Disse studentene er «best» på utveksling

 

Dette er vi minst fornøyde med

Om Studiebarometeret

Den nasjonale studentundersøkelsen Studiebarometeret ble gjennomført for sjette gang høsten 2018. Over 31 000 studenter svarte på undersøkelsen, noe som utgjør en svarprosent på 48. Undersøkelsen dekker så godt som alle norske universiteter og høyskoler og totalt inngår 1796 studieprogrammer.

 

Den nasjonale studentundersøkelsen og arbeidet med nettportalen www.studiebarometeret.no utføres av NOKUT på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

Studentene er minst fornøyd med tilbakemeldinger, veiledning og muligheter til medvirkning.

 

Det gjelder både antall tilbakemeldinger de får fra faglig ansatte på arbeidet sitt, men også innholdet i tilbakemeldingene: Bare om lag halvparten av studentene er tilfreds med de faglig ansattes evne til å gi konstruktive tilbakemeldinger på eget arbeid og den faglige veiledningen de mottar.

 

Studentene opplever også i mindre grad å ha muligheter til medvirkning. Det gjelder spesielt hvordan studentenes innspill blir fulgt opp av institusjonen samt muligheter til å gi innspill på innhold og opplegg i studieprogrammet.


 

LES OGSÅ: Skremmende tall om trakassering i akademia

 

Gjennomsnittlig overordnet tilfredshet, etter utdanningstype

Utdanningstype Gjennomsnittlig score
Politi 4,6
Matematikk og statistikk 4,3
Fysikk 4,3
Rettsvitenskap 4,2
Sivilingeniør 4,2
Medisin 4,2
Geografi 4,2
Yrkesfaglærer 4,2
Biologi 4,2
Historie og filosofi 4,1
Psykologi 4,1
Idrett 4,1
Primærnæring 4,1
Kunst 4,1
Antropologi 4,1
Tekniske fag 4,1
Kjemi 4,1
Økonomi og administrasjon 4,1
Statsvitenskap 4,1
Pedagogikk 4,1
Geologi 4,1
Data og It 4,1
Språk 4,1
Arkitektur 4,0
Helse og sosial, andre 4,0
Odontologi 4,0
Sykepleie 4,0
Sykepleie Master 4,0
Barnehage 4,0
Sosialfag 4,0
Medie- og informasjonskunnskap 4,0
Ingeniør 3,9
Samfunnsfag, andre 3,9
Sosiologi 3,9
Logistikk og sikkerhet 3,9
Lektor 3,9
Farmasi 3,8
Samfunns økonomi 3,8
Grunnskole 3,7


(Kilde: Studiebarometeret 2018)

 

Klikk her for å se alle studier i Norge og utlandet