(StudentTorget.no):

Den siste tiden har vært flere tilfeller hvor studenter som har klaget på eksamenskarakteren har gått opp eller ned to hele karakterer etter klagesensuren. Henrik Asheim, som er vikarierende kunnskapsminister for Torbjørn Røe Isaksen, mener dette er lite tillitvekkende for studentene.

– Så store forskjeller tyder på at rutinene til institusjonene rundt sensur, opplæring av sensorene og utarbeidelse av gode retningslinjer for sensorer ikke alltid er gode nok, sier han i en pressemelding.

Kunnskapsdepartementet har derfor sendt ut på høring et forslag til endringer i universitet- og høgskoleloven, der én av endringene gjelder saker der spriket mellom sensuren gitt første gang og etter klagebehandlingen utgjør minst to karakterer.

I slike tilfeller foreslår departementet at utdanningsinstitusjonene skal vurdere karakteren én gang til. Det er høgskolen eller universitetet selv som skal fastsette hvordan det skal skje. Det kan for eksempel gjøres ved at nye fagpersoner vurderer de to ulike karakterene og fastsetter hvilken karakter som er korrekt. Et annet alternativ er at sensorene fra første og andre sensurrunde møtes for å diskutere hvilken karakter som er korrekt. I en slik runde kan universitetet eller høgskolen også bestemme at andre skal delta, for eksempel fagansvarlig for den aktuelle eksamenen.

Departementet foreslår i tillegg at systematisk bruk av retningslinjer for sensorer skal være et krav ved alle eksamener.

– Bedre retningslinjer for sensorer er noe studentene har ønsket seg lenge. Det skal sikre at sensorene legger de samme retningslinjene til grunn for karaktersettingen, og at vurderingen blir gjort opp mot kravene til utbytte av læring i emnene og på studieprogrammet. Dette skal hjelpe til med å redusere ulikheter i sensur mellom sensorer, sier Asheim.

Høringen inneholder også et forslag om individuell klagerett ved gruppeeksamener. En eventuell endring i karakter etter klage, vil bare gjelde for den i gruppen som har klaget.