(StudentTorget.no):

Det har blitt vedtatt at der hvor det er et karakteravvik på to karakterer eller mer, må institusjonene foreta en ytterligere vurdering før endelig karakter fastsettes.

Det blir også mulig for studenter som har gått opp til gruppeeksamen å levere en individuell klage på karakteren.

– Det er bra at Stortinget er enige i forslaget vårt om å styrke rettighetene til elevene. Sensur dreier seg i stor grad om skjønn. Det er derfor ikke unaturlig at en sensor kan komme til et annet resultat enn en annen sensor. Nettopp derfor er det viktig at vi får på plass denne ordningen med en ekstra vurdering der det er avvik på to karakter eller mer, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø.

Regjeringen vil nå pålegge institusjonene å foreta en ny vurdering hvis karakteren ved ny sensur endres med to eller flere karakterer, uavhengig av om karakteren er endret til det bedre eller det dårligere, før endelig karakter fastsettes. Ved den nye vurderingen skal all dokumentasjon være tilgjengelig. Institusjonens sensurvedtak i slike klagesaker er endelig og kan ikke påklages.

– Det er en utfordring for studentenes rettsikkerhet at det ikke foreligger en "sikkerhetsventil" i tilfeller hvor utfallet for klageren resulterer i en endring på to karakterer eller mer. Det er viktig at karakteren gir et så korrekt bilde som mulig av studentens kunnskaper og ferdigheter, sier Nybø.

Det er ingen hindringer i lovverket for at utdanningsinstitusjonene innfører krav om flere sensorer, og det presiseres at det er opp til institusjonene selv å vurdere om det er ønskelig å ha flere enn én sensor ved sensurering av eksamen. Det er heller ikke noe i veien for at institusjonene kan ha en større bruk av eksterne sensorer enn det som det er stilt krav om i loven.