(StudentTorget.no):

Tekstanalyseoppgaven bygger på en tekst som ligger ved oppgavesettet. I denne oppgavetypen blir du bedt om å gjøre greie for hovedsynet og argumentasjonen eller virkemidlene i en tekst. Teksten er hentet fra en avis, et tidsskrift eller lignende.

 

I noen oppgaveformuleringer står det at du skal gi et kort sammendrag av det forfatteren sier. Et kort sammendrag betyr et kort, og ikke et langt, detaljert resyme på to sider. Slike lange parafraser blir vurdert som en svakhet ved besvarelsen, og det blir som regel straffet av sensorene. Derimot bør du bruke langt mer plass til å forklare hvordan forfatteren argumenterer og skriver. Denne delen dreier seg mye om tekstforståelse ( å forstå hva teksten kommuniserer), men det er også et spørsmål om teknikk.
 
Når du har skrevet om hovedsyn og argumentasjon/virkemidler i teksten, er det vanlig at du skal kommentere noen av synspunktene. Det vil si at du skal si hva du mener om det synet tekstforfatteren legger fram. Er du enig eller uenig? I så fall må du forklare hvorfor du er enig/uenig. Du må peke konkret på punkter der du mener tekstforfatteren tar feil, og du skal forklare hvorfor du selv mener noe annet.
 
En tekstanalyseoppgave består vanligvis av tre deler: Først skal du vise HVA forfatteren sier. Så skal du vise HVORDAN han sier det, og til slutt skal du vise HVORFOR du er enig eller uenig.
 
Det er viktig at du vet noe om det emnet oppgaveteksten tar opp. Dersom du ikke har noe særlig av kunnskaper om dette emnet, bør du ikke velge denne oppgaven. Som oftest er det allmenne emner som blir tatt opp i disse oppgavene, men det betinger at du likevel er noe informert.