I 2016 var den gjennomsnittlige månedslønnen for alle ansatte 43 300 kroner. Dette inkluderer avtalt lønn, uregelmessige tillegg og bonus, men ikke overtid.

Det er en økning på 1,6 prosent fra året før, noe som er den laveste lønnsveksten Statistisk sentralbyrå har målt på 2000-tallet.

I privat sektor var veksten i månedslønn for heltidsansatte på 1,4 prosent. Innen offentlig forvaltning var lønnsveksten 1,8 prosent for ansatte i statlig forvaltning, og 2,3 prosent for ansatte i kommunal- og fylkeskommunal forvaltning.

I 2016 var gjennomsnittlig månedslønn henholdsvis 46 500 kroner i staten og 39 500 kroner i kommuner og fylkeskommuner.

Statistikken viser at det er ledere innen olje- og gassutvinning som har den høyeste gjennomsnittlige månedslønnen, på 103 700 kroner. Hjelpearbeidere innen produksjon av nyttevekster, som har 25 400 kroner i gjennomsnittlig månedslønn, tjener minst av yrkene i statistikken.

 

Mindre lønnsforskjeller mellom kjønnene

Både i privat og offentlig sektor minsket forskjellene mellom kvinner og menns gjennomsnittslønn i 2016. Den gjennomsnittlige månedslønnen for kvinner som andel av menns månedslønn økte fra 85,3 prosent i 2015 til 86,1 prosent i 2016.

Fra 2015 til 2016 økte menns månedslønn med 1,3 prosent fra 45 600 til 46 200 kroner. Kvinners månedslønn økte med 2,3 prosent fra 38 900 til 39 800 kroner i samme periode.

Rogaland var fylket hvor lønnsforskjellene mellom kvinner og menn var størst. Der var månedslønna for kvinner 40 400 kroner i 2016, mot 49 700 kroner for menn. Dermed var månedslønna for kvinner i Rogaland 81,3 prosent av gjennomsnittet for menn.

Fylket med minst ulikhet mellom kjønnene var Hedmark. Der var kvinners andel av menns lønn på 94,7 prosent. Gjennomsnittslønna var henholdsvis 37 800 kroner for kvinner og 39 900 kroner for menn.


 

Gjennomsnittslønn i 2016

Lønnsstatistikken under viser lønnsnivået for de 10 best betalte yrkene i 2016. Lønnen er oppgitt i månedslønn for begge kjønn. Statistikken omfatter avtalt lønn, uregelmessige tillegg og bonuser, men ikke overtidsgodtgjørelse.

Oversikten over gjennomsnittslønnen i 314 yrker finner du på FriFagbevegelse.no.

  Ledere av olje- og gassutvinning mv. 103 700
  Finansmeglere 95 200
  Toppledere i offentlig administrasjon 91 000
  Handels- og skipsmeglere 86 200
  Ledere av forsikring og finansvirksomhet 85 700
  Flygere 84 000
  Geologer og geofysikere 81 100
  Finans- og økonomisjefer 77 400
  Forsknings- og utviklingsledere 76 400
  Legespesialister 76 400

(Kilder: Statistisk Sentralbyrå, FriFagbevegelse.no