Hvis du deler opp basisstøtten fra Lånekassen til 12 månedslønninger, vil du ha svimlende 10 101,66 kroner å rutte med i måneden.

Hvis du i tillegg jobber åtte timer i uken, som er gjennomsnittet for studenter i Norge, vil du kanskje sitte igjen med enda 5 - 6 000 hver måned.

Til sammenligning var den gjennomsnittlige månedslønnen per heltidsekvivalent i Norge på om lag 47 300 kroner i september 2019. Det kommer frem av ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). 

Hvis du studerer med mål om å få en lederstilling innen olje- og gassutvinning på sikt, er det bare å gratulere. De hadde nemlig den høyeste månedlige gjennomsnittslønnen i Norge i 2019, på hele 112 040 kroner.

Deretter kom handels- og skipsmeglere, med en månedslønn på 111 190 kroner. 

Hjelpearbeidere innen husdyrproduksjon havnet nederst på statistikken, med kun 26 000 kroner i gjennomsnittlig månedslønn.

Det er imidlertid fiskere som har hatt den dårligste lønnsutviklingen. Deres månedslønn falt med 2 300 kroner (5,6%) fra året før.

 

Forskjeller mellom næringer og sektorer

Veksten var sterkest innen elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning (4,8%), mens den var svakest i de tre næringene bergverksdrift/utvinning, vann/avløp/renovasjon og omsetning/drift av fast eiendom.

De sistnevnte næringene hadde en lønnsvekst på 2,6 prosent. 

Lønnsnivået var generelt høyest i statlig sektor, med gjennomsnittlig månedslønn på i underkant av 51 300 kroner. Dette tilsvarer en lønnsvekst på 3,4 prosent.

Samtidig var månedslønnen i privat sektor på 47 800 kroner, som tilsvarer 3,6 prosent lønnsvekst, mens den i kommunal sektor var i underkant av 43 300 kroner. Kommunal sektor hadde derimot den sterkeste lønnsveksten av de tre sektorene, med hele 4,1 prosent (i overkant av 1 700 kroner). 

 

Gjennsomsnittslønnen for 361 yrker

I tabellen under ser du gjennomsnittlig månedslønn september 2019 for 361 yrkesgrupper. Tallene viser summen av statlig, kommunal og privat sektor, og omfatter avtalt lønn, uregelmessige tillegg, samt bonuser. Overtidsgodtgjørelser er ikke medregnet. 

Tips: For å søke deg frem til et yrke, trykk «Ctrl + f» (Windows) eller Command+F (Mac), og skriv inn yrket.

 

Yrkesgruppe Måneds-
lønn
0110 Offiserer fra fenrik og høyere grad 63990
0210 Befal med sersjant grad 46810
0310 Menige 40 930
1111 Politikere 68410
1112 Toppledere i offentlig administrasjon 97940
1114 Toppledere i interesseorganisasjoner 62890
1120 Administrerende direktører 80250
1211 Finans- og økonomisjefer 87420
1212 Personalsjefer 79420
1213 Strategi- og planleggingssjefer 64280
1219 Andre administrative ledere 68440
1221 Salgs- og markedssjefer 75600
1222 PR- og informasjonssjefer 67920
1223 Forsknings- og utviklingsledere 81720
1311 Ledere i skogbruk, gartnerier mv. 56790
1312 Ledere innen akvakultur mv. 68880
1321 Ledere av industriproduksjon mv. 71030
1322 Ledere av olje- og gassutvinning mv. 112040
1323 Ledere av bygge- og anleggsvirksomhet 61540
1324 Ledere av logistikk og transport mv. 66470
1330 Ledere av IKT-enheter 78320
1341 Ledere av omsorgstjenester for barn 53430
1342 Ledere av helsetjenester 63280
1343 Ledere av eldreomsorg 58800
1344 Ledere av sosialomsorg 56130
1345 Ledere av utdanning og undervisning 59800
1346 Ledere av forsikring og finansvirksomhet 95160
1349 Andre ledere av produksjon og tjenesteyting 70160
1411 Hotellsjefer 48930
1412 Restaurantsjefer 41780
1420 Varehandelssjefer 49360
1431 Sports-, rekreasjons- og kultursenterledere 52640
1439 Andre daglige ledere i
tjenesteytende virksomheter
51100
2111 Fysikere og astronomer 62070
2112 Meteorologer 52810
2113 Kjemikere 67030
2114 Geologer og geofysikere 86560
2120 Matematikere, statistikere mv. 55780
2131 Biologer, botanikere, zoologer mv. 57960
2132 Sivilagronomer mv. 54550
2133 Miljøvernrådgivere 53740
2141 Sivilingeniører (industri og produksjon) 59180
2142 Sivilingeniører (bygg og anlegg) 64350
2143 Sivilingeniører (miljøteknikk) 61000
2144 Sivilingeniører (maskin- og marin-teknikk) 69330
2145 Sivilingeniører (kjemi) 64470
2146 Sivilingeniører
(geofag, petro-leumsteknologi, metallurgi mv.)
81570
2149 Andre sivilingeniører
(unntatt elektroteknologi)
69250
2151 Sivilingeniører (elkraftteknikk) 71750
2152 Sivilingeniører (elektronikk) 69180
2153 Sivilingeniører (telekommunikasjon) 59870
2161 Sivilarkitekter 60690
2162 Landskapsarkitekter 59330
2163 Produkt- og klesdesignere 51820
2164 Arealplanleggere 54840
2165 Landmålere, kartografer mv. 52130
2166 Grafiske- og multimediadesignere 46890
2211 Allmennpraktiserende leger 70410
2212 Legespesialister 85180
2221 Spesialsykepleiere 50110
2222 Jordmødre 53420
2223 Sykepleiere 46810
2224 Vernepleiere 45550
2250 Veterinærer 53320
2261 Tannleger 64900
2262 Farmasøyter 59170
2264 Fysioterapeuter 43040
2265 Ernæringsfysiologer 50650
2266 Audiografer og logopeder 42770
2267 Ergoterapeuter 41910
2269 Kiropraktorer mv. 51210
2310 Universitets- og høyskolelektorer/-lærere 51530
2320 Yrkesfaglærere 46310
2330 Lektorer mv. (videregående skole) 49730
2341 Grunnskolelærere 46220
2342 Førskolelærere 41160
2351 Spesialister i pedagogikk 50860
2352 Spesiallærere / spesialpedagoger 45510
2353 Andre språklærere 41880
2354 Andre musikklærere 45240
2355 Andre lærere i estetiske fag 38740
2359 Andre lærere 47870
2411 Revisorer, regnskapsrådgivere 60190
2412 Finans- og investeringsrådgivere 64820
2413 Finansanalytikere 64300
2421 Organisasjonsrådgivere mv. 54500
2422 Høyere saksbehandlere i offentlig og
privat virksomhet
50130
2423 Personal- og karriererådgivere 55750
2424 Rådgivere innen kompetanseutvikling 56700
2431 Reklame- og markedsføringsrådgivere 51940
2432 Informasjonsrådgivere 51820
2433 Salgskonsulenter innen tekniske og
medisinske produkter
63820
2434 Salgskonsulenter innen IKT-produkter 62510
2511 Systemanalytikere/-arkitekter 63400
2512 Programvareutviklere 60030
2513 Nett- og multimediautviklere 49960
2514 Applikasjonsprogrammerere 55350
2519 Andre programvare- og applikasjonsutviklere 60290
2521 Databasedesignere og -administratorer 58630
2522 Systemadministratorer 55280
2529 Sikkerhetsanalytikere mv. 61560
2611 Jurister og advokater 68830
2612 Dommere 81290
2619 Andre juridiske yrker 62210
2621 Arkivarer og kuratorer 45170
2622 Bibliotekarer og andre informasjonsarbeidere 42680
2631 Rådgivere/forskere, samfunnsøkonomi 66130
2632 Rådgivere/forskere, samfunnsvitenskap 57860
2633 Rådgivere/forskere, humanistiske fag 44790
2634 Psykologer 54510
2635 Rådgivere innen sosiale fagfelt 44410
2636 Geistlige yrker 51880
2641 Forfattere mv. 54120
2642 Journalister 52260
2643 Oversettere, tolker mv. 42800
2651 Skulptører, kunstmalere og andre billedkunstnere 42950
2652 Dirigenter, komponister, musikere og sangere 47970
2653 Koreografer og dansere 43030
2654 Regissører 52640
2655 Skuespillere 43900
2656 Programledere i TV og radio 53260
2659 Andre utøvende kunstneriske yrker 43030
3112 Bygningsingeniører 54590
3113 Elkraftingeniører 58890
3114 Elektronikkingeniører 58260
3115 Maskiningeniører 54600
3116 Kjemiingeniører 58360
3117 Ingeniører innen petroleum, bergverk og
metallurgi
71840
3118 Tekniske tegnere 50270
3119 Andre ingeniører 56490
3121 Arbeidsleder, bergfag 56590
3122 Arbeidsleder, industri 48140
3123 Arbeidsleder, bygg og anlegg 53290
3131 Energikontrolloperatører 55740
3133 Kontrolloperatører innen
kjemisk prosessindustri
52480
3134 Kontrolloperatører ved olje- og
naturgassraffineringsanlegg
69850
3135 Kontrolloperatører innen metallproduksjon 47150
3141 Bioteknikere (ikke-medisinske laboratorier) 41550
3142 Agroteknikere 45830
3143 Skogteknikere 46750
3151 Skipsmaskinister 65070
3152 Dekksoffiserer og loser 64140
3153 Flygere 90190
3154 Flygeledere 86980
3155 Teknikere innen luftfartssikkerhet 63530
3211 Radiografer mv. 44840
3212 Bioingeniører 43100
3213 Reseptarer 43060
3214 Protese- og tannteknikere 45150
3230 Yrker innen alternativ medisin 42190
3240 Dyrepleiere 32500
3251 Tannpleiere 41790
3254 Optikere 46330
3256 Helsesekretærer 35680
3257 Helse- og miljøkontrollører 58430
3258 Ambulansepersonell 43230
3259 Andre helseyrker 41390
3311 Finansmeglere 99630
3312 Kundebehandlere lån og kreditt 55850
3313 Regnskapsførere 50430
3315 Takstmenn 49820
3321 Forsikringsagenter 57360
3322 Selgere (engros) 53440
3323 Innkjøpere 51970
3324 Handels- og skipsmeglere 111190
3331 Speditører og befraktere 47890
3332 Konferanse- og arrangementsplanleggere mv. 50890
3333 Arbeidsformidlere 42160
3334 Eiendomsmeglere og - forvaltere 65970
3341 Arbeidsledere for kontorpersonell 55620
3342 Advokatsekretær 43210
3343 Sjefssekretærer 48250
3351 Tollere 41870
3352 Skattefunksjonærer 41110
3353 Saksbehandlere innen sosiale ytelser 39070
3355 Politibetjenter mv. 51530
3359 Andre yrker innen offentlig forvaltning 42450
3412 Miljøarbeidere innen sosiale fagfelt 42780
3413 Religiøse yrker 39950
3421 Idrettsutøvere 45100
3422 Trenere og idrettsdommere 41840
3423 Sports- og aktivitetsinstruktører 35880
3431 Fotografer og filmfotografer 43130
3432 Interiørdesignere og dekoratører 41630
3433 Tekniske konservatorer 39040
3434 Sjefskokker 37810
3439 Andre yrker innen estetiske fag 45330
3511 Driftsteknikere, IKT 52420
3512 Brukerstøtte, IKT 46270
3513 Nettverks- og systemteknikere, IKT 56500
3514 Internett-teknikere 54190
3521 Teknikere innen radio og tv 45910
3522 Teknikere innen telekom 42250
4110 Kontormedarbeidere 39880
4132 Dataregistrere 44600
4211 Kundebehandlere, bank og postkontor 38620
4212 Bingoverter, bookmakere mv. 31310
4214 Inkassomedarbeidere mv. 41520
4221 Reisebyråmedarbeidere mv. 39730
4222 Kundesentermedarbeidere 38620
4223 Sentralbordoperatører 36530
4224 Hotellresepsjonister 30550
4225 Informasjonsskrankemedarbeidere 38080
4226 Resepsjonister (ekskl. hotell) 36230
4227 Intervjuere 30050
4229 Andre opplysningsmedarbeidere 39730
4311 Regnskapsmedarbeidere 44330
4312 Forsikrings- og finansmedarbeidere 43870
4313 Lønningsmedarbeidere 45180
4321 Lagermedarbeidere og material-forvaltere 39120
4322 Logistikkmedarbeidere 45460
4323 Transportfunksjonærer 41800
4411 Bibliotekassistenter 37630
4412 Postbud og postsorterere 36190
4415 Arkivassistenter 41310
4416 Personalkontormedarbeidere 47850
5111 Flyverter, båtverter mv. 36730
5112 Konduktører 49870
5113 Reiseledere og guider 32500
5120 Kokker 34200
5131 Servitører 29800
5132 Bartendere 29820
5141 Frisører 31200
5142 Kosmetologer mv. 33480
5151 Renholdsledere i virksomheter 38320
5152 Husholdere 40430
5153 Vaktmestre 38670
5163 Begravelsesbyrå- og krematoriearbeidere 43350
5164 Dyrepassere og - trenere mv. 30830
5165 Kjøreskolelærere 44460
5169 Andre personlige tjenesteytere 38720
5211 Torghandlere 42630
5212 Gateselgere, mat 26860
5221 Innehavere av kiosk/liten butikk 36900
5222 Butikkavdelingssjefer 39900
5223 Butikkmedarbeidere 32540
5230 Billettselgere 37880
5242 Demonstrasjonsselgere 38600
5243 Dørselgere 40770
5244 Telefon- og nettselgere 38170
5245 Servicemedarbeidere (bensinstasjon) 30820
5246 Gatekjøkken- og kafémedarbeidere mv. 28980
5249 Andre salgsmedarbeidere 36890
5311 Barnehage- og skolefritidsassistenter mv. 32920
5312 Skoleassistenter 32780
5321 Helsefagarbeidere 40240
5322 Hjemmehjelper 34540
5329 Andre pleiemedarbeidere 35930
5411 Brannkonstabler 50360
5413 Fengselsbetjenter 42310
5414 Vektere 36440
5419 Andre sikkerhetsarbeidere 32810
6111 Korn- og grønnsaksprodusenter 31920
6113 Gartnere 32530
6121 Melke- og husdyrprodusenter 30090
6122 Egg- og fjærfeprodusenter 32040
6130 Plante- og husdyrprodusenter
(kombinasjonsbruk)
29000
6210 Skogbrukere 34770
6221 Havbruksarbeidere 44970
6222 Fiskere 38820
6224 Fangstfolk 37750
7112 Murere 38180
7113 Steinhoggere mv. 39760
7114 Betongarbeidere 41240
7115 Tømrere og snekkere 36830
7119 Andre bygningsarbeidere 37190
7121 Taktekkere 38330
7122 Gulv- og flisleggere 38400
7124 Isolatører mv. 38680
7125 Glassarbeidere 37570
7126 Rørleggere og VVS-montører 41110
7127 Kuldemontører mv. 43930
7131 Malere og byggtapetserere 36630
7132 Overflatebehandlere og lakkerere 37930
7133 Feiere, fasaderenholdere mv. 37570
7211 Støpere 39360
7212 Sveisere 39630
7213 Kopper- og blikkenslagere 38260
7214 Platearbeidere 37950
7215 Riggere og spleisere 43890
7221 Smeder 38280
7222 Verktøymaker, låsesmeder mv. 41100
7223 Metalldreiere mv. 38250
7231 Bilmekanikere 37580
7232 Mekanikere innen flytekniske fag 55440
7233 Anleggsmaskin- og industrimekanikere 42300
7234 Sykkelreparatører mv. 32270
7311 Presisjonsinstrumentmakere og -reparatører 44930
7313 Gull- og sølvsmeder, gravører mv. 36900
7318 Vevere, strikkere mv.
(innen husflidsproduksjon)
34240
7319 Andre kunsthåndverkere 36370
7321 Førtrykkere 39960
7322 Trykkere 37830
7323 Innbindere mv. 33180
7411 Elektrikere 41870
7412 Automatikere 47360
7413 Energimontører 42240
7421 Serviceelektronikere 42930
7422 Tele- og IKT-installatører 35930
7511 Slaktere, fiskehandlere mv. 35870
7512 Bakere, konditorer mv. 35020
7522 Møbelsnekkere 35680
7531 Skreddere, buntmakere mv. 37410
7534 Møbeltapetserere mv. 37330
7535 Skinnberedere og garvere 38020
7541 Yrkesdykkere 47990
7542 Skytebaser og sprengningsarbeidere 54100
7544 Desinfeksjonsarbeidere og
skadedyrbekjempere
41220
7549 Andre håndverkere 31920
8111 Bergfagarbeidere 41970
8112 Prosessoperatører (oppredning) 49900
8113 Operatører innen boring mv. 62290
8114 Operatører innen produksjon av betong mv. 38360
8121 Operatører innen metallurgiske prosessfag 38900
8131 Operatører innen kjemisk industri 44830
8141 Operatører innen
produksjon av gummiprodukter
38050
8142 Operatører innen plastprodukter 36840
8143 Operatører innen papirprodukter 34200
8151 Spinne- og nøstemaskinoperatører 33150
8152 Operatører innen tekstilproduksjon mv. 36260
8153 Industrisyere 33620
8157 Renseri- og vaskerimaskinoperatører 32150
8160 Operatører innen næringsmiddelproduksjon 36070
8171 Operatører innen treforedling 36340
8172 Operatører innen trelastproduksjon 35140
8181 Operatører innen glass- og keramisk produksjon 37390
8182 Fyrkjele- og turbinoperatører 43190
8183 Pakke-, tappe- og etikettmaskinoperatører 39450
8211 Montører av mekaniske produkter 39640
8212 Montører av elektriske og
elektroniske produkter
39620
8311 Lokomotiv og T-baneførere 56780
8312 Skiftekonduktører mv 50280
8322 Bil-, drosje- og varebilførere 33980
8331 Bussjåfører og trikkeførere 36690
8332 Lastebil- og trailersjåfører 37540
8341 Jordbruks- og skogbruksmaskinførere 37050
8342 Anleggsmaskinførere 40950
8343 Kran- og heisførere mv. 43760
8344 Truckførere 37070
8350 Dekks- og maskinmannskap (skip) 43010
9111 Renholdere i private hjem 31650
9112 Renholdere i virksomheter 33080
9122 Bilvaskere 31940
9211 Hjelpearbeidere i nyttevekstproduksjon 26830
9212 Hjelpearbeidere i husdyrproduksjon 26230
9213 Hjelpearbeidere i kombinasjonsbruk 28170
9214 Hjelpearbeidere i gartneri mv. 31130
9312 Hjelpearbeidere i anlegg 37340
9313 Hjelpearbeidere i bygg 33780
9321 Håndpakkere mv. 35670
9329 Andre hjelpearbeidere i industri 36950
9333 Laste- og lossearbeidere 35920
9334 Varepåfyllere 31780
9412 Kjøkkenassistenter 29970
9510 Reklamedistributører mv. 34730
9611 Renovasjonsarbeidere 36250
9612 Gjenvinningsarbeidere 33910
9621 Bud mv. 32040
9622 Altmuligmann 33120
9623 Måleravlesere mv. 35830
9629 Andre hjelpearbeidere 31250

 

(Kilde: Statistisk sentralbyrå)

(Kilde: Statistisk sentralbyrå)