(StudentTorget.no):

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) har nå gjennomført undersøkelsen «NOKUTs kvalitetsbarometer 2011». Her har både utvalgte studenter og faglig ansatte ved universiteter og høyskoler i Norge blitt bedt om å vurdere ulike forhold ved studiekvaliteten ved utdanningsinstitusjonene i Norge på en skala fra null til sju.

Rapporten viser at de to gruppene er svært uenig om kvaliteten på studiene.

Studentene vurderer blant annet både eksamensformene og faglig veiledning underveis i studiet som svak, mens undervisningskvaliteten blir vurdert som middels.

De faglige ansatte er den gruppe som gir mest positiv
vurdering til lærergruppens faglige og pedagogiske kompetanse, studiets innhold og arbeidsformer og sluttvurdering av studentene.

LES OGSÅ: Har ikke kvalitetssjekket norske utdanninger på seks år

Studentene gir derimot en gjennomgående svak vurdering til
undervisning, veiledning og eksamensformer. Der lærerne er nokså utilfredse med ressurser til
undervisningstilbudet, er studentene mindre bekymret for omfanget av undervisningen.

 - Resultatene er ikke veldig overraskende. Utdanningskvalitet er en kompleks materie. Det er naturlig at kvaliteten kan fortone seg en del annerledes sett fra et rent akademisk, faglig ståsted, fra studentenes side eller fra en arbeidsgiver, sier NOKUTs direktør Terje Mørland.

Den samme undersøkelsen ble også gjennomført i fjor, da fikk imidlertid studentene ikke mulighet til å delta.

Svarprosenten fra studentene var også noe lavere enn forventet.

I det store og hele konkluderer NOKUT med at både de ansatte og studentene har friskmeldt høyere utdanning da alle forhold ved utdanningskvalitet i gjennomsnutt blir vurdert som tilfredsstllende fra begge gruppene. Når man går ned på det nivået hvor man ser på de spesifikke studietilbudene, gir undersøkelsen imidlertid grunnlag for å tolke at kvaliteten er ujevn.