(StudentTorget.no):

Antallet studenter som står uten fullført grad etter ti års studier har økt med to prosent i løpet av de siste tjue årene, i følge nye tall fra SSB. 

- Man gir ikke god nok oppfølging og veiledning til studentene, sier leder i Norsk studentorganisasjon Kim O. Kantardjiev til Dagens Næringsliv.
 
Han mener manglende kvaliteskontroll og stort press på studentene kan være årsaken.
 
 

Flere kvinner fullfører

 
I 1989 fullførte 65 prosent av de rundt 37.300 nye studentene en grad i løpet av ti år. I 1999 begynte drøyt 40.300 nye studenter på høyere utdanning, og av disse fullførte 63 prosent.
 
Tallene viser at det er flere kvinner enn menn som fullfører påbegynt utdanning. Av 1999-kullet var andelen av mannlige studenter uten fullført grad etter ti år 44 prosent. Dette tilsvarer en økning på drøyt 5 prosent i forhold til 1989-kullet. Prosentandelen av kvinner uten fullført grad har vært stabilt rundt 31 prosent for samme periode.
 
 

Foreldrenes utdanning en faktor

 
Av studenter med foreldre som hadde høyere utdanning, var det 19 prosent flere som fullførte enn blant studenter med foreldrene som kun hadde grunnskoleutdanning. 
 
Størst forskjell var det blant studenter som fullførte en grad på mer enn fire år. De som hadde foreldre med høyere utdanning, hadde en andel på 42 prosent som fullførte en grad på mer enn fire år. Tilsvarende tall for studenter som hadde foreldre med grunnskoleutdanning, var kun 6 prosent.
 
Tidligere forskning peker på en klar sammenheng mellom karakternivå og hvem som avbryter studiene. Hvis studenten har dårlige karakterer, og foreldrene har lav utdanning, vil sjansen øke for at vedkommende velger å slutte.
 
 

Mange årsaker

 
Forskning viser at hovedårsakene til at studenter avbryter studiene er tre faktorer: individuelle årsaker, forhold ved lærersted og studium, og eksterne samfunnsmessige årsaker.
 
Individuelle årsaker kan bety studentenes forutsetninger, motivasjon og innsats, sosial bakgrunn, kjønn og etnisitet. Jentene har generelt bedre karakterer fra videregående i forhold til gutter, og kan derfor ha et bedre utgangspunkt for å fullføre utdanningen.
 
- Man stiller stadig strengere krav til studentene i form av flere innleveringer og strengere gjennomføring. Samtidig er studentene en gruppe som er dårlig økonomisk stilt. Dette fører til at det er vanskelig å klare seg på de summene mån får utbetalt, og mange jobber mye. Dette samlet sett fører til at mange ikke fullfører, sier Kantardjiev til dn.no.
 
Forhold ved lærested og studium kan påvirke utfallet ved at god undervisning og tett oppfølging av studenten kan gjøre at man velger å fortsette. Studier med fast struktur har oftere lavere frafall enn de som er løsere organisert.
 
Eksterne samfunnsmessige årsaker kan være ting som studentenes økonomi. Derfor kan det være mer fristende for mange studenter å avbryte utdanningen dersom det er gode muligheter for å få seg jobb. Det er kanskje flere som velger å studere dersom arbeidsledigheten i samfunnet er høy, selv om de egentlig er mest motiverte for å jobbe. Dette kan medføre at noen avbryter studiet på grunn av dårlig motivasjon.
 

LES OGSÅ: Ta kontroll over studiene