(StudentTorget.no):

Ifølge ny utdanningsstatistikk fra SSB hadde hver student i studieåret 2010/2011 et gjennomsnitt på 43 studiepoeng. Dette var blant studenter som oppnådde studiepoeng i løpet av året. 
 
Gjennomsnittet blant heltidsstudentene var betydelig høyere med nesten 52 studiepoeng per student. Ordinære fulltidsstudier skal gi 60 studiepoeng på ett skoleår. Det gjennomsnittlige antallet studiepoeng holdt seg noenlunde stabilt sammenlignet med forrige skoleår.
 
Studentene som hadde høyest gjennomsnitt med 48 poeng var studentene ved det som kalles «andre høyskoler». Under denne kategorien går de private høgskolene, Kunsthøgskolen i Bergen, Kunsthøgskolen i Oslo og Politihøgskolen. Universitetene ligger på andreplass med et gjennomsnitt på knappe 45 poeng per student. 
 
 

Jentene tar flest studiepoeng

 
Av alle registrerte studenter var det 13 prosent som ikke oppnådde noen studiepoeng i løpet av skoleåret 2010/11. Det er ett prosentpoeng lavere sammenlignet med forrige studieår. 
 
Blant de ordinære heltidsstudentene er andelen studenter uten studiepoeng stabil på 10 prosent. Andelen studenter uten studiepoeng er høyest blant menn, både blant alle studentene samlet og på ordinære heltidsstudenter. 
 
Blant de ordinære heltidsstudentene var det 52 prosent som tok 60 studiepoeng eller mer i løpet av studieåret 2010/11. Dette er en nedgang på et halvt prosentpoeng sammenlignet med forrige skoleår. Det var flere kvinner enn menn som tok mange studiepoeng. Blant ordinære heltidsstudenter var det 54 prosent kvinner og 49 prosent menn som tok 60 studiepoeng eller mer.
 
 

Flest studiepoeng i samferdsels- og sikkerhetsfag

 
Fagfeltet samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag, hadde den største andelen av ordinære heltidsstudenter som tok 60 poeng eller mer. Blant de om lag 3 400 studentene innenfor dette fagfeltet var det 66 prosent med normert studieprogresjon.
 
Fagfeltet helse-, sosial- og idrettsfag hadde nest størst andel med vanlig studieprogresjon. Her tok 62 prosent av de ordinære heltidsstudentene 60 studiepoeng eller mer.
 
 
Statistikken er hentet fra SSB.