(StudentTorget.no): 

Universitetet i Oslo endret setninger i eget regelverk for å kaste ut en student ved det medisinske fakultet. Gonaseelan ble feilaktig fratatt studieplassen da det gjenstod bare fire måneder av hele studiet. 
 
Begrunnelsen fra universitetet var at hun hadde hatt for mye fravær fra obligatorisk undervisning, selv om hun hadde gyldig legeattest.
 
 

Endret regler og unnlot attester

 
I juni i år fikk Gonaseelan en akutt halsinfeksjon med risiko for smitte. I fakultetets eget regelverk fremkommer det at studenter kan ha fravær ved akutt sykdom dersom det er dokumentert med legeattest. Universitas har fått innsyn i legeattester som bekrefter at hun var syk i den aktuelle perioden. På tross av dette valgte fakultetet å frata Gonaseelan plassen. 
 
I et møte med fakultetet ble hun fortalt at årsaken til fraværet var irrelevant, og at hun måtte ta semesteret på nytt. Hun hevdet selv det var fullt mulig å ta igjen tapt undervisning, men fakultetet hevdet at det var lite pedagogisk gunstig. 
 
Etter flere ubesvarte henvendelser til fakultetet valgte hun å engasjere advokat, og klagde inn saken til Den sentrale klagenemd ved UiO. Da Gonaseelan fikk papirene sine oppdaget hun at fakultetet hadde sendt en annen versjon av regelverket til klagenemda enn det som stod i semesterboken for 11. og 12. semester på medisinstudiet. I papirene som fakultetet sendte til klagenemda står det:
 
«Studenten må følge undervisningen i den gruppen de er satt opp i, gjennom hele semesteret – ikke bytte/alternere.»
 
Derimot er et svært viktig unntak utelatt. Regelen fortsetter egentlig slik: 
 
«Bytte forutsetter akutt sykdom dokumentert med legeattest og bytte må godkjennes av semesterledelsen.»
 
Fakultetet hadde heller ikke oversendt legeattestene, og dermed manglet nemda det mest sentrale dokumentet for å vurdere om fraværet var gyldig. 
 
Gonaseelan fikk ikke godkjent byttet til tross for at hun hadde gyldig legeattest. Fakultetet begrunnet avslaget med at gruppene var fulle. Papirer Universitas har sett viser derimot at dette ikke stemmer. 
 
 

Helomvending

 
Da klagen ble sendt til klagenemda hadde Gonaseelan tatt igjen klinikkundervisningen hun var fraværende fra. Klagenemnda fattet likevel endelig vedtak om å kaste henne ut.
 
Etter at Gonaseelan tok kontakt med ledelsen ved UiO og opplyste at det var aktuelt å ta saken til tingretten, gjorde medisinsk fakultet plutselig helomvending. 
 
«Etter en samlet helhetsvurdering av alle momenter i saken, har vi under sterk tvil i denne konkrete saken valgt å omgjøre vårt tidligere vedtak og dermed dispensere fra gjeldende regelverk. Dette betyr at du ikke taper studieplassen, men må ta 11. semester om igjen. Dette medfører at du på nytt må følge obligatorisk undervisning i 11. semester», skriver saksbehandleren ved Det medisinske fakultet. 
 
Gonaseelan har ikke fått noen begrunnelse på hvorfor hun plutselig fikk studieplassen tilbake.
 
– Når alt kommer til alt tror jeg det var lettere å gi meg plassen tilbake enn å ta saken i tingretten, sier Gonaseelan til Universitas.
 
Fakultetet har også tidligere vært involvert i konflikter med studentene:
 
I mars meldte Universitas om en student som fikk trusler om utkastelse fra utdannelsen sin om hun ikke sluttet å kontakte studieadministrasjonen.
 
To uker senere fortalte medisinstudenter om overvåking og uhyggelige møter med administrasjonen og ledelsen ved Det medisinske fakultet.
 

LES OGSÅ: 9 av 10 medisinstudenter misfornøyd