En ny studie om kreativitet, innovasjon og entreprenørskap i de nordiske utdanningssystemene viser at tester som PISA hemmer nytenking i utdanningen.

Det er en forskergruppe ved Universitetet i Nordland som har gjennomført studien på oppdrag fra Nordisk ministerråd. I studien kommer det fram at det finnes klare visjoner om å styrke studentenes kreative og innovative ferdigheter, men at hindringene som står i veien for å implementere disse i skolesystemene fremdeles er tilstede.

Forskergruppen har funnet at en mer entreprenørskapsrettet pedagogikk skal kunne senke det høye tallet av avbrutte studieløp. Pedagogikken ønsker å fornye undervisningsmetoder og tilrettelegging av utdanningene heller enn å sette flere fag på timeplanen.

For at de nordiske landene skal kunne bevare sin konkurransekraft i den globaliserte kunnskapsøkonomien framover, forutsettes det utdanningssystemer som gjør studentene kreative, fleksible og innovative. Forskerne mener veien å gå er å endre den tradisjonelle undervisningen hvor entreprenørskap oppfattes som egne aktiviteter, til innovativ undervisning med entreprenørskap som grunnleggende tenkemåte i utdanningssystemet.

Forskerne fant også at økt bruk av tester, som for eksempel PISA, kan føre til at kreativitet underprioriteres for faktakunnskaper og mekaniske ferdigheter. Dette fordi det er vanskelig å måle resultatene av økt vektlegging av innovasjon og entreprenørskap. Læsningen vil være bedre evalueringsmetoder, påviser studien.

Kilde: Nordisk Råd