(StudentTorget.no): 

Det er Norges teknisk – naturvitenskapelige universitet (NTNU) som melder om de positive resultatene de har fått fra årets Kandidatundersøkelse.

I følge undersøkelsen svarte hele 84 prosent at de er tilfredse med utdanningen de har tatt ved NTNU. Kandidatundersøkelsen ble gjennomført ved hjelp av TNS Gallup. Totalt svarte 3360 personer på undersøkelsen, med en deltakelse på 46,1 prosent.

Undersøkelsen viser at en utdanning ved NTNU gir gode muligheter for jobb etterpå. Jevnt over er 9 av 10 kandidater i arbeid innen fire måneder etter at graden er fullført. Andelen ligger på mer enn 80 prosent ved samtlige fakulteter. Bare to prosent av de spurte var arbeidsledige da undersøkelsen ble foretatt.Fornøyde studenter tross kritikk fra NOKUT

Selv om skolen har fornøyde studenter, har ikke Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) vært like tilfredse med kvalitetssikringen til universitetet. NTNU fikk i fjor stryk av kvalitetsorganet, og venter nå på resultatet fra sin forbedringsrapport. Er ikke NOKUT fornøyd med forbedringene, kan institusjonen bli satt under administrasjon.

- Ikke alle er like fornøyde, og selv om resultatene er gode sett under ett, skal NTNU alltid se etter forbedringsmuligheter for å bli i stand til å ta vare på alle studentene så godt som mulig, sier prorektor for utdanning Berit Kjeldstad i en pressemelding.

Tross hardt vær, mente derimot 88 prosent av de spurte at utdanningen de fikk var relevant for jobben de har i dag. 1 av 3 begynte i jobb allerede før de var ferdige med utdanningen, og 12 prosent ble selv oppsøkt av arbeidsgiver, slik at de slapp å søke.

Tilfredsheten er særlig høy blant kandidater fra Fakultet for arkitektur og billedkunst, Det medisinske fakultet, Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektronikk og Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi.

Hvor høyere utdanning de enkelte hadde tatt, hvor mer fornøyde var de med utdanningen, kommer det frem i rapporten. Der svarte 88 prosent av de med doktorgrad at de var fornøyde, mot 73 prosent  med bachelorgrad.
Forbedringspotensiale

Kandidatene fra Humaniora og Samfunnsvitenskap var derimot ikke like tilfreds med sin utdanning.

Kandidatene fra Det humanistiske fakultet (HF) på Dragvoll opplever utdanningen som minst relevant for stillingen de har nå. Også ved HF opplever 78 prosent av kandidatene at utdanningen er relevant, men Kjeldstad mener det er rom for forbedring.

Hovedårsaken til misnøyen ved HF er at jobbene kandidatene har fått ikke har vært i samsvar med forventningene. Dette kan sees i sammenheng med at færre studenter fra HF går videre etter bachelorgrad. Andelen deltidsansatte fra HF er også høyere enn snittet ellers, noe som igjen generelt fører til at kandidatene jevnt over er mindre fornøyde.

– Dette kan ikke NTNU slå seg til ro med. Også her er best mulig opplysning om studiene og kommende yrkesmuligheter av avgjørende betydning, mener prorektor Kjeldstad.
 

 

LES OGSÅ: Utdanning lønner seg minst i Norge