(StudentTorget.no):

Det er lurt å orientere seg om hvilke muligheter bachelorgraden gir deg, og hva du eventuelt gir avkall på ved å ikke gå videre.

Flere stillingstyper krever mastergrad på det aktuelle fagområdet for at du skal være aktuell for jobben. Ulike type trainee-stillinger i store selskaper er blitt veldig populære de siste årene, og for å komme gjennom nåløyet er mastergrad gjerne en nødvendighet. En stor fordel med mastergrad er at du får tilgang til en større andel av stillingene innenfor din bransje.

 

Store forskjeller

Det brede studietilbudet ved norske universiteter gjør at det kan være vanskelig for arbeidsgivere å vite hvilken kompetanse brede bachelorgrader egentlig gir. Da kan en mastergrad være en god forsikring, ved at kjernekompetansen din kommer tydeligere frem. Dette gjelder spesielt hvis du tar såkalte «myke fag», som samfunnsfag og humanoria.

Samtidig har undersøkelser spådd et voksende behov for nyutdannede med bachelorgrad. Dette som følge av økte internasjonal konkurranse med et mer nyansert kompetansebehov.


Muligheten for relevant jobb med bachelorgrad bestemmes av en rekke forhold, og det er forskjeller på de forskjellige linjene. Generelt er arbeidsmarkedet lettere for de med yrkesspesifikke grader, hvor sammenhengen mellom yrket man skal utføre og det man lærer på studiet er stor.

- Innenfor de profesjonsrettde utdanningene, som ingeniører og sykepleiere, fungerer bachelorgraden som en selvstendig yrkesutdanning. På breddeuniversitetene fungerer bachelorutdanningen mer som et springbrett til videre utdanning, sier Clara Ås Arnesen, forsker ved NIFU – nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning.

 

LES OGSÅ: Haster det å ta mastergraden rett etter bacheloren?

 

De fleste fortsetter

I 2009 var Arnesen med på å skrive en rapport om hvordan nyutdannede bachelorkandidater fra univsersitetene forholder seg til arbeidmarkedet og videre utdanning.  Rapporten stadfestet at de fleste går rett på videre studier. En ny kartlegging av nyutdannede skal gjennomføres i høst.
- Om lag tre av fire som avsluttet en bachelorgrad våren 2007 var i utdanning et halvt år seinere. Grunnen til at så mange fortsatte med studier er sannsynligvis at breddeuniversitetene i stor grad rekrutterer studenter med ambisjoner om et lengre studieløp enn en bachelorgrad, og dels at det kan være vanskelig å få jobb etter endt bachelorutdanning, sier Arnesen


Mastergrader er knyttet til spesifikke fagkombinasjoner, og du kan ha muligheten til å ta flere mastere enn du tror. Informasjon om hva du er kvalifisert for, kan du finne på utdanningsinstitusjonenes hjemmesider eller ved å ringe studieveilederne på de aktuelle stedene.

 

 
 

Behov for bachelor

Føler du deg ferdig etter tre år på skolebenken er det imidlertid liten grunn til å fortvile. Prognoser fra Statistisk sentralbyrå viser at behovet for folk med høyskole og universitetsutdannelse vil øke i fremtiden, også på bachelornivå. Spesielt behovet for arbeidstakere med bachelor i økonomi og administrasjon og sykepleie, kommer til ekspandere stort i årene som kommer.

Det er også fullt mulig å bygge på med mastergrad på et senere tidspunkt i yrkeskarrieren. Enkelte arbeidsgivere jobber også aktivt med dette. Arnesen mener man bør ta arbeidsmarkedet i betraktning hvis man planlegger å utsette mastergraden.

- I enkelte tilfeller, som når arbeidsmarkedet er vanskelig, vil det være rasjonelt å gå direkte over på masterutdanning. Er arbeidsmarkedet godt, er det sannsynligvis lettere å få en jobb, og videre studier kan eventuelt utsettes. I dette tilfellet kan det være en fare for at det ikke blir noe videre utdanning fordi man får en livsstil som krever kontinuerlig arbeidsinntekt, påpeker Arnesen.


 

Lønnsomt med master

Om det betaler seg økonomisk med mastergrad avhenger av bransje og stilling, men i de fleste tilfeller vil det lønne seg. En undersøkelse BI har gjort blant nyutdannede viser at mastergrad i snitt ga rundt 50 000 kr mer i begynnerlønn enn bachelorgrad.

Begynnerlønna er ikke bare viktig isolert sett, men også for lønnsutviklingen din over tid. Det er vanlig med lønnsforhøyelse ved bytte av jobb, og da blir gjerne lønna hos forrige arbeidsgiver en referanse på hvilket sjikt du befinner deg i. Høy begynnerlønn gir med andre ord et godt grunnlag for en høy livsinntekt.

 

LES OGSÅ: Bør vi velge utdanning etter samfunnets behov?

 

Erfaring teller

Utdannelsen tillegges imidlertid mest vekt tidlig i karrieren når man mangler erfaring. Hva du presterer på jobben og gode referanser spiller en større og større rolle jo lenger du har vært i arbeidslivet. Erfaring kan kompensere for manglende utdanning, og Arnesen tror lederjobber fortsatt er innen rekkevidde selv om du velger å droppe masteren.

- Betydningen av formalkompetanse nedtones noe og betydningen av realkompetanse øker utover i yrkeskarrieren, med unntak av arbeid som krever spesiell autorisasjon. Lederjobber finnes på mange nivåer og noen av disse vil være fullt oppnåelige for personer med bachelorgrad, påpeker Arnesen.


Kilder: www.ssb.no www.nifo.no www.bi.no