(StudentTorget.no):

Utdanningsministrene i Danmark, Norge, Finland, Island og Sverige er blitt enige om å fornye den nordiske overenskomsten om adgang til høyere utdanning for tre nye år, det vil si tom. 2015.
 
Den nordiske avtalen sikrer at norske søkere til høyere utdanning i andre nordiske land blir behandlet på linje med nasjonale søkere ved opptak.
 
- Det er svært viktig at vi nå har fått en videreføring av avtalen om adgang til høyere utdanning i Norden på plass. Dette gir oss muligheten til å fortsette det gode nordiske samarbeidet innenfor utdanning og forskning og legger grunnlag for den videre utviklingen av et nordisk utdannings- og forskningsfellesskap, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen. 
 
Fri bevegelse for studenter mellom de nordiske landene er en viktig del av det nordiske samarbeidet og et vesentlig ledd i arbeidet for å styrke Norden som region både internt og utad. Avtalen har bestemmelser om gjensidig godskriving av eksamener. 
 
Overenskomsten ble inngått første gang i 1996. De nordiske landene har nå blitt enige om nødvendig justering av satsene for hvor mye hvert land skal dekke av kostnader for eget lands studenter i et annet nordisk land. Den årlige godtgjørelsen per student er opprinnelig DKK 22 000. Godtgjørelsen stiger nå til DKK 26 000 per student i 2013, og til DKK 30 000 + indeksregulering fra 2014. 
 
- Vi har sagt oss villig til å øke betalingen fordi svært mange norske studenter velger å studere i vår naboland. Gjennom lang tid er det flest norske studenter som har benyttet muligheten til å studere i et annet nordisk land. Dette er positivt og noe vil støtte opp om, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen.
 
Avtalen ble undertegnet på møte i Nordisk ministerråd i Helsingfors 31.10.2012 og skal gjelde fra 1.1.2013.
 

LES OGSÅ: Ottar (29) studerer psykologi i Aarhus