(StudentTorget.no):

For å få støtte til utdanning i utlandet må du være tatt opp som student til en fulltidsutdanning, siden det ikke gis støtte til deltidsutdanning i utlandet. Du kan få støtte til å ta en hel grad eller deler av en norsk grad i utlandet.
 
Lånekassens studiestøtte for utdanning i utlandet deles inn i tre hovedtyper: basisstøtte, skolepengestøtte og tilskudd til reiser.
 
I tillegg kan man få støtte til språkkurs eller språklig tilrettelegging dersom man har planer om å studere på et annet språk enn engelsk, dansk eller svensk.
 
 

Basisstøtten

Basisstøtten på 97 850 kroner per undervisningsår er lik for alle som tar høyere utdanning på fulltid – både i Norge og utlandet. Dersom du består eksamen og ikke tjener mer enn Lånekassens fribeløp på 157 265 kroner eller har en formue på mer enn 357 782 kroner i 2014, kan opptil 40 prosent av basisstøtten bli gjort om til stipend. 
 

LES OGSÅ: Tips til søknaden om støtte til utenlandsstudier

 

Skolepengestøtte

I motsetning til de statlige universitetene og høgskolene i Norge, vil de fleste av lærestedene i utlandet kreve skolepenger. Lånekassen tilbyr egen støtte til skolepenger, dels som stipend og dels som lån. Man kan kun få skolepengestøtte for den normerte tiden på studiet.
 
På bachelornivå gis skolepengestøtten som 50 prosent stipend og 50 prosent lån av faktiske skolepenger opptil 61 590 kroner. Dersom du må betale mer enn dette i skolepenger, kan man få det resterende beløpet som rent lån opptil maksimalt 120 433 kroner per år. 
 
På masternivå blir skolepengestøtten gitt som 70 prosent stipend og 30 prosent lån av faktiske skolepenger opptil 61 590 kroner. Skolepenger utover dette blir gitt som lån opp til maksimalt 120 433 kroner per år. Til Ph.D-utdanning får du hele skolepengestøtten som lån.
 
Disse satsene gjelder for skolepengestøtte til utdanning utenfor Norden: 
 
Maks lånebeløp Maks stipendbeløp
Bachelornivå: 89 638 kroner 30 795 kroner
Masternivå: 77 320 kroner 43 113 kroner
Delstudier: 77 320 kroner 43 113 kroner
Ph.D-utdanning/doktorgrad: 120 433 kroner 0 kroner
 
 
Til utdanning i de nordiske landene kan du låne maksimalt 58 854 kroner til å dekke skolepenger for skoleåret 2014-2015. Denne støtten blir bare gitt som lån. 
 
Lånekassen kan også gi et tilleggsstipend til enkelte læresteder og utdanninger i Storbritannia, USA, Canada og Australia, hvis skolepengene er høyere enn 120 433 kroner og lærestedet er omfattet av ordningen. For undervisningsåret 2014-2015 er tilleggsstipendet maksimalt 65 119 kroner.
 
 

Tilskudd til reiser

Når man studerer i utlandet, vil man få støtte til å dekke utgifter for to tur-retur reiser i året. Tilskuddet til reiser utenfor Norge blir gitt som 70 prosent stipend og 30 prosent lån. Reisestipend for reise mellom folkeregistrert adresse og Oslo kan komme i tillegg, og hele denne summen gis som 100 prosent stipend. For å få tilskudd til reiser i Norge må du være født i 1989 eller senere.
 
Dette er satsene for tilskudd til reiser for undervisningsåret 2014–2015:
 
Reisesone Andel stipend Andel lån Totalt reisetilskudd
Europa 3 161 kroner 1 355 kroner 4 516 kroner
Afrika 12 986 kroner 5 566 kroner 18 552 kroner
Asia 10 850 kroner 4 650 kroner 15 500 kroner
Nord- og Mellom-Amerika 11 788 kroner 5 052 kroner 16 840 kroner
Sør-Amerika 15 092 kroner 6 468 kroner 21 560 kroner
Oseania 17 200 kroner 7 372 kroner 24 572 kroner

 

For reisestøtte til land innenfor Norden kan du også få stipend til to tur-retur reiser, men ikke mer enn 7 668 kroner per studieår. Egenandelen er 2 197 kroner per studieår.

 

Studieland Reisestipend (per undervisningsår)
Danmark 600 kroner
Finland 600 kroner
Færøyene 4 500 kroner
Island 2 400 kroner
Sverige 600 kroner
 
 

Språklig tilrettelegging

Lånekassen tilbyr økonomisk støtte til opplæring i språk og samfunnsfag over ett semester i ikke-engelskspråklige land, bortsett fra i Norden. Kurset må tas i landet der utdanningen skal tas, og normalt ved et universitet. Det er et krav om at opplæringen må være på fulltid, med minimum 15 undervisningstimer per uke, og vare i minst 3 måneder. Til lengre kurs kan det gis støtte i inntil ett semester. Dette gis ikke til de som kun tar deler av graden i utlandet.  
 
Du får vanlig basisstøtte, som utbetales som lån, og tillegg for reiser. Du får ikke noe ekstra til skolepenger. Man kan få 9 785 kroner i basisstøtte per måned i inntil ett semester. Unntaket er Russland og Kina, hvor man kan få støtte til to sammenhengende tilretteleggingssemestre på til sammen ti måneder. Støtten gis i utgangspunktet som lån, men 40 prosent av det totale beløpet gjøres om til stipend dersom du innen ett år etter fullført språkopplæring begynner på en hel grad i det samme landet, hvor undervisningen foregår på landets språk. 
 

Klikk her for å se alle skoler og studier i utlandet

 

Språkstipend

Andre stipender og legater:

 
 
• Legathandboken.no
 
• Legatsiden.no
 
• Legater.nu
 
• Globalgrant.com
 
• Aktivungdom.eu
 
• Aktivungdom.eu
 
 
I motsetning til ordningen for språklig tilrettelegging, gjelder språkstipendet fra Lånekassen også de som kun tar deler av utdanningen i utlandet. Språkstipend gis ved utdanning som har et annet undervisningsspråk enn engelsk, dansk eller svensk. Det er et krav om at kurset må være på minimum 15 undervisningstimer per uke og vare i minst fire uker fordelt over minst tre dager per uke. Språkkurset må tas før hovedutdanningen, men inntil to uker av kurset kan gå parallelt med hovedutdanningen.
 
Stipendet, som utgjør 17 675 kroner, blir utbetalt etter at språkkurset er avsluttet. Du kan ikke få støtte til språkkurs til samme språk mer enn én gang. Det er ikke mulig å få både språkstipend og støtte til språklig tilretteleggingssemester for samme språk.
 
 

Delstudier i utlandet

Dersom du går på et norsk studie som har et fast utvekslingsprogram som gir rett til støtte, trenger du ikke noen spesiell godkjenning fra Lånekassen. Utvekslingsopphold som er kortere enn fire uker blir ikke regnet som delstudier og gir heller ikke rett til ekstra støtte.  Det finnes noen få unntak for kortere kurs ved de norske studiesentrene i York, Kiel, Caen og St. Petersburg, samt de norske instituttene i Aten og Roma.
 
Det er også mulig å få støtte til et godkjent praksisopphold i utlandet, dersom dette inngår i utdanningen i Norge. Det gis derimot ikke støtte til praksisopphold etter at utdanningen er avsluttet.
 
Dette er Lånekassens vilkår for støtte til delstudier i utlandet:
  • Oppholdet må være godkjent av det norske lærestedet ditt som en del av utdanningen du er i gang med i Norge
  • Oppholdet skal ikke føre til at du blir forsinket i utdanningen din
  • Du må være tatt opp i fulltidsutdanning ved det utenlandske universitetet eller høyskolen
 
(Kilder: Lånekassen, ANSA)
 

LES OGSÅ: Dette er de mest populære studielandene