Dette kommer frem av et NIFU-notat med tall fra Kandidatundersøkelsen av mastere et halvt år etter eksamen 2017. Undersøkelsen ble gjennomført fra slutten av november 2017 til slutten av februar 2018.

Blant nyutdannede mastere er arbeidsledigheten i november 2017 (ca. 8 prosent) på om lag på samme nivå som blant nyutdannede i november 2015 (ca. 9 prosent).

For noen faggrupper, er det en tendens til forbedring i situasjonen, men det gjelder ikke fagfeltet naturvitenskapelige og tekniske fag.

Totalt, er ledigheten i fagfeltet naturvitenskapelige og tekniske fag 15 prosent, med 16 prosent blant sivilingeniørene og 14 prosent blant realistene. Blant personer utdannet i IKT-fag, er 14 prosent arbeidsledige, en like høy andel som i geofag.

Kvinner har generelt lavest ledighet, men det er særlig stor kjønnsforskjell i andel arbeidsledige i naturvitenskapelige og tekniske fag.

For de andre større fagområdene var andelen arbeidsledige ca. et halvt år etter eksamen:

 

  • 3 prosent i helse- og sosialfag og pedagogiske fag
  • nær 6 prosent i økonomisk-administrative fag
  • 7 prosent i humanistiske og estetiske fag
  • 9 prosent i juridiske fag
  • nær 10 prosent i samfunnsfag

 

Av de større fagområdene, har humanistiske og estetiske fag, samfunnsfag og realfag høyest samlet mistilpasning et halvt år etter eksamen, med nær tre av ti mistilpassede.

Humanistene har høyere andel undersysselsatt eller i irrelevant arbeid enn de fleste andre, men ikke spesielt høy arbeidsledighet.

Også sivilingeniører har mange mistilpassede, i alt 26 prosent. De har minst like høy arbeidsledighet som realistene, men lavere andeler som er i irrelevant arbeid eller er undersysselsatt.

Lavest andel mistilpassede et halvt år etter eksamen er det blant mastere i økonomisk-administrative fag, pedagogiske fag, og helse- og sosialfag, med 12-14 prosent mistilpassede. Dette er i tråd med 2015-undersøkelsen.

Kvinner har samlet noe lavere mistilpasning enn menn. Det er på grunn av høyere arbeidsledighet blant menn enn kvinner, og på tross av at kvinner har høyere andel undersysselsatte enn menn.