(StudentTorget.no):

Jobben som student inneholder mange små og store arbeidsoppgaver med ulike tidsfrister. Det er viktig å disponere semesteret og få tid til både lesing, oppgaveskriving og repetisjon, samtidig som man jo skal ha tid til et sosialt liv.

En arbeidsplan kan hjelpe deg å fordele oppgavene utover semesteret og huske alle frister. StudentTorget har spurt to forskere om tips til planlegging av studiet. 

 

Strukturer tiden

Cecilie Dalland er stipendiat ved Pedagogisk forskningsinstitutt ved Universitetet i Oslo, og forsker på bruken av arbeidsplaner i norsk skole. Arbeidsplaner i barne- og ungdomsskolen er stort sett delt opp i tre vanskelighetsgrader, hvor oppgavene er bestemt av læreren.

 

 

På høyskoler og universiteter vil det være mer opp til hver enkelt å planlegge arbeidet, og Dalland anbefaler alle studenter å sette opp en arbeidsplan, eller oversikt over arbeidsoppgaver.

- Da får de en oversikt over oppgaver og innleveringer som skal utføres og et godt utgangspunkt for å strukturere egen tid, fremhever hun.


 

- Lag en detaljert arbeidsplan

En arbeidsplan kan være overordnet, som en oversikt over oppgavene som skal gjøres, eller mer detaljert. Dalland mener at formålet med planen bestemmer hvor detaljert den skal være, men at det ofte kan være lurt med en detaljert plan over arbeidsoppgavene som skal gjøres i en bestemt periode.

- Da blir det lettere å krysse av utførte oppgaver. En arbeidsplan kan inneholde oversikter over tekster eller bøker som skal leses, oppgaver som skal besvares og frister for innleveringer, sier hun.

En arbeidsplan kan være individuell og utarbeidet av deg alene, eller den kan være satt opp i fellesskap med andre studenter eller veileder/faglærer. For eksempel kan det finnes én arbeidsplan for deg selv og en annen for kollokviegruppen din. Dalland påpeker at arbeidet med disse to typene studieplaner kan ha ulik funksjon:

- Jeg vil tro at for å få et mest mulig tilpasset studieløp vil individuelle planer fungere best. På den andre siden vil planer som settes opp i fellesskap kunne føre til reflekterte diskusjoner om arbeid og studier.

En arbeidsplan satt opp sammen med faglærer eller veileder må inneholde klare læringsmål for perioden og bør lede til oppfølging og en oppsummering av arbeidet som er gjort gjennom samtaler eller veiledning. Dette legger føringer for den læreren eller veilederen som deltar i planleggingsarbeidet. Derfor, understreker Dalland, innebærer en slik arbeidsplan merarbeid for veileder eller lærer, og denne personen må være motivert for dette for at samarbeidet skal fungere.


 

Prosjektledelse av studiet

Et studium kan sees som et prosjekt, hvor du er din egen prosjektleder. Du kan både behandle et semester eller et emne som et eget prosjekt, eller du kan se hele utdannelsen som et lengre prosjekt med flere undergrupper (semestre eller emner).

Anne Live Vaagaasar er førsteamanuensis i prosjektledelse på Handelshøyskolen BI og ansvarlig for BIs Master of Managementprogram i prosjektledelse. Hun har noen tips om hvordan generell prosjektledelse kan overføres på organisering og ledelse av eget studium, for eksempel ved å sette seg gode og realistiske mål som er målbare.

 

 

- De tradisjonelle parameterne å planlegge utfra er å sette seg mål knyttet til tid (hvor lang tid skal det ta, avslutningsdato), kost og kvalitet. Ved å planlegge bryter vi ned tidsperioder i mindre enheter slik at vi kan skaffe oss oversikt og forhåpentligvis øke vår kontroll over situasjonen, framhever hun.

Vaagaasar påpeker at planleggingen av et prosjekt eller et studium kan foregå på to nivåer.

- Det er viktig å ha planer på flere nivåer, understreker hun.

Slik kan man være planlagte og organiserte, men også fleksible når situasjonen og endringer krever det. For det første bør man ha detaljplaner som viser prioriterte aktiviteter og styrer aktivitetene i prosjektet. Det bør også finnes en overordnet plan, med helhetlig oversikt over hele prosjektet og de viktigste milepælene som skal oppnås.

- Det er et viktig poeng innenfor prosjektledelse å feire milepæler - og det passer vel fint inn i studentlivet, sier Vaagaasar.


 

Nyttige planleggingsverktøy 

Det finnes mange gode planleggingsverktøy tilgjengelig, og du trenger ikke sette deg inn i nye programmer for å få en god plan. Det enkleste er å bruke penn og papir, men du kan også bruke mobilen og pc som verktøy. Frister for innleveringer og lignende kan for eksempel legges inn som avtaler, slik at du får varsler når datoen nærmer seg. Microsoft Project og lignende  verktøy for prosjektledelse kan brukes til å sette opp gode oversikter dersom du har tilgang til slik programvare. Ellers kan det fungere like godt å bruke vanlige tekstbehandlingsprogrammer eller regneark til å sette opp avkryssingslister eller lignende.

Dersom det er flere involvert i prosjektet, for eksempel ved gruppearbeid eller du lager en felles arbeidsplan med dine venner eller for en kollokviegruppe, foreslår Vaagaasar å lenke planer med arbeidskart, som viser hvem som har ansvar for ulike aktiviteter og milepæler.

 

TIPS TIL GOD ARBEIDSPLAN

 

✔ Lag gjerne flere typer arbeidsplaner.

✔ Plan 1 kan være en overordnet plan med alle frister og milepæler.

✔ Plan 2 kan være en detaljert plan over arbeidsoppgavene i en bestemt periode.

✔ Ha med både lesing og oppgaveskriving i planen.

✔ Kryss av i planen når oppgaver er unnagjort.

✔ Feir milepæler som er oppnådd!

✔ En individuell arbeidsplan er lettest å tilpasse egen arbeidsrytme.

✔ Diskutér gjerne arbeidsplanene med andre. Da kan du få nyttige innspill til planen.

✔ Vær fleksibel og åpen for endringer!

 

 

- Det er viktig å fordele ansvar, roller og myndighet, sier Vaagaasar. Hun vil allikevel trekke fram uforutsigbarheten i et prosjekt.

- Prosjekter er i sin natur uforutsigbare fenomener. Et prosjekt, for eksempel en utdanning, er til for å lage en endring, men er også hele tiden i endring selv. Nye studietilbud som kommer til, endringer i egen livssituasjon og økonomiske forhold er blant faktorene som kan påvirke ditt prosjekt (studium), og det er derfor viktig å være fleksibel og åpen for mulige endringer.