For å kunne motta arbeidsledighetstrygd og lønnet svangerskapspermisjon må man ha hatt en inntekt på minst 123 000 kroner det siste året, eller omtrent 250 000 kroner over de tre siste årene.

De som bruker flere år på utdanning faller gjennom dette sikkerhetsnettet hvis de ikke får seg jobb etter studiene. Derfor må de ofte ta til takke med sosialhjelp, som betyr både mindre penger og en belastende sosial stigma.

Etter hvert som stadig flere nordmenn tar høyere utdanning, vokser denne gruppen med unge voksne. Sårbarheten blir spesielt tydelig under finanskriser fordi det ofte er de ferskeste som må gå når bedriften skal stramme inn.

 

– Vi trodde dette funnet var en feil

Thomas Lorentzen ved Universitetet i Bergen har sammen med kolleger fra Høgskolen i Oslo og Akershus sett på data fra et nasjonalt register som inneholder alle nordmenn som var 18 år i 1993, og har tatt for seg førstegangsmottakere av sosialhjelp.

Her kom det frem at personer som kommer fra hjem med lavt utdannede foreldre som heller ikke tjener godt er mest utsatt for å havne på sosialhjelp. Dette var som forskerne forventet, men de fant også ut at kritiske livshendelser har lignende konsekvenser, uavhengig av hva slags sosioøkonomisk bakgrunn man har.

Kritiske livshendelser som når man får barn, skiller seg, mister jobben, eller andre begivenheter kan medføre økonomiske tap. I slike situasjoner er høyt utdannede unge like sårbare som ungdom fra arbeiderklassehjem.

– Vi trodde dette funnet var en feil, sier Lorentzen.

Forskerne hadde nemlig gått ut ifra at unge voksne fra lavere sosiale lag var mer økonomisk sårbare enn sine høyutdannede jevnaldrende. Effekten gikk derimot helt motsatt vei. Risikoen for å bli sosialklient blir lavere for de som kommer fra lavere sosiale lag, når de for eksempel blir arbeidsledige eller får barn.

Dette skyldes at unge voksne fra arbeiderklassehjem som regel begynner å jobbe flere år tidligere enn dem som tar høyere utdanning. Derfor blir de også bedre rustet mot vanskelige økonomiske tider senere i livet, siden de har tjent penger i stedet for å ta opp studielån.

De greier seg også bedre fordi arbeidserfaringen deres ofte gir dem rett til arbeidsledighetstrygd og svangerskapspermisjon.

Lorentzen legger til at høy utdannelse lønner seg nesten alltid på sikt, også i perioder med kritiske livshendelser, men i overgangsfasen fra ungdomstid og utdannelse til arbeidsliv er det annerledes.