Tallene fra årets kompetansebarometer, viser at vi ikke utdanner den arbeidskraften markedet trenger.

Blant NHOs medlemsbedrifter, melder hele 6 av 10 bedrifter at de mangler ansatte med riktig kompetanse. Dette er det høyeste tallet på udekket behov siden NHO lanserte kompetansebarometeret for 5 år siden.

I år, som tidligere år, er det særlig fagarbeidere det er størst mangel på.

62 prosent av de spurte bedriftene oppgir at de har behov for ansatte med yrkesfaglig utdanning og spesielt innen industriell produksjon, bygg og anlegg. Hos 40 prosent av bedriftene med udekket kompetansebehov, har mangelen på riktig kompetanse ført til tapte kunder, markedsandeler og skrinlagte prosjekter.

– Når vi vet at vi må skape 600 000 nye jobber frem mot 2050, så kan vi ikke ha det slik at bedrifter må si nei til oppdrag fordi de mangler folk. Da får vi ikke skapt nok arbeidsplasser, sier fungerende administrerende direktør i NHO, Ole Erik Almlid til NTB.

 

Mangel på fagskoleutdannede 

53 prosent av NHOs medlemsbedrifter melder også om mangel på fagskoleutdannede. Mangelen på folk med yrkesfaglig bakgrunn har økt jevnt de siste årene, og NHO oppfordrer nå flere unge til å velge yrkesfag.

For å hjelpe til med å rekruttere, er det også viktig at næringslivet sørger for nok lærlingeplasser. For å bidra med å dekke behovet for yrkesfagutdannede, er det viktig at disse utdanningene utvikles i tett kontakt med næringslivet.

Rådgivere i skolesektoren må også bli flinkere til å anbefale yrkesfag. For dem som synes det er fristende å komme ut i en praktisk jobb tidlig i voksenlivet, kan fagskole være et godt alternativ til høyskole og universitet. Fagskole er en høyere yrkesfaglig utdanning som bygger på videregående skole.


 

Fagskole innen hydraulikk

Havet vil by på mange spennende jobbmuligheter i årene som kommer. Havnæringen sysselsetter i dag mer en 200.000 arbeidstakere, og det er anslått at global verdiskaping i havnæringen vil doble seg frem mot 2030.

Det vil være et økt behov for fleksibilitet mellom de ulike havnæringene. Utviklingen i havnæringene preges av en stadig økende overlapp mellom næringene. Offshoreteknologi blir nå brukt i nye næringer som havbruk- og fornybar industri til havs.

Fiskeflåten trenger ansatte med både maskin- og fiskerikunnskaper. For å møte fremtidens behov, må arbeidstakere bli enda bedre rustet til å veksle mellom de ulike havnæringene i takt med de varierende behovene for arbeidskraft..

Fagskoleutdanning innen hydraulikk passer for dem som ønsker å oppnå ferdighet, kunnskap og kompetanse til å drifte, feilsøke og vedlikeholde hydrauliske anlegg i landbasert industri, verft, båter/skip, vannkraft, anlegg og offshore.

Som Fagtekniker Hydraulikk vil du stå godt rustet til arbeid med hydraulikkanlegg i landbasert industri og innen oljeindustrien, og der det ellers stilles store krav til dokumentert kompetanse innen hydraulikkfaget.